Psykologi - motivation | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi
  • Ingen givet
  • 6
  • 1992
  • PDF
  • Haslev Seminarium
  • 2008
  • 27-10-2008

Psykologi - motivation | Synopsis

Emnebegrundelse: Motivation er drivkraften for lysten til at lære. Som lærer er det særdeles vigtigt og interessant at stifte bekendtskab med hvilke bevæggrunde der motiverer elevernes læring.
Som det fremgår af Folkeskolelovens § 1, har man et medansvar i den enkelte elevs alsidige personlige udvikling. Derudover skal man også danne rammer der sikrer eleven oplevelse, virkelyst og fordybelse. På dette grundlag skal den enkelte elev udvikle:
”erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.”
Selvom det står skrevet som folkeskolens overordnede formål, er det ikke altid at det forholder sig sådan. Dansk Center for Undervisningsmiljø, har udarbejdet en undersøgelse på 40 grundskoler der viser, at halvdelen af eleverne i folkeskolen keder sig. Desuden viser undersøgelsen at eleverne har lyst til at lære, men at læreren ofte stiller for høje eller for lave krav til eleverne. Eleverne keder sig altså idet undervisningens niveau er for omfattende eller fordi undervisningen simpelthen ikke er udfordrende nok. Dette problem kan føre til konsekvenser indenfor elevens motivation. Dette vil jeg, ud fra psykologen Lev Vygotsky og hans teori om zonen for nærmeste udvikling, komme ind på senere.
Jeg mener, at motivation spiller en central rolle i undervisningssammenhæng, altså at blive motiveret til at lære. Derfor har jeg valgt følgende problemformulering:
• Hvordan kan man som lærer i folkeskolen arbejde med motivation og den faglige læring hos eleverne?

Hvad er motivation? Motivation defineres ofte som det der forårsager aktivitet, det som holder denne aktivitet ved lige, og det som giver den mål og mening. Individets motivation kan komme indefra samt påvirkes af udefra kommende faktorer. Motivation handler om hvordan følelser, tanker og fornuft vikler sig ind i hinanden og ligger til grund for de handlinger vi udfører og de valg vi træffer. Man kan derfor sige, at motivation står helt centralt når det gælder om at forstå den menneskelige adfærd.

Fremgangsmetode: Da emnet motivation lægger op til en bred vifte af diskussioner og teorier, vil min synopse skrives ud fra fokuspunkter som jeg finder relevante.
I denne synopse vil jeg dække min problemformulering ved at danne mig et overblik over de psykologiske retninger - behaviorismen samt humanismen. Dette er to modstridende teorier der kommer med forskellige syn på motivation. Dette vil være med udgangspunkt i behavioristen Burrhus Fredric Skinner og humanisten Abraham Maslow. Derudover vil jeg se på psykologen Lev Vygotsky og hans læringssyn, med fokus på teorien omkring zonen for nærmeste udvikling, hvor tilpasset undervisning er i fokus. Afslutningsvis vil jeg, med udgangspunkt i de forskellige teorier, komme ind på lærerens rolle i forhold til at skulle vække elevernes interesse og virkelyst så de bliver klædt bedst muligt på til livet og samfundet.
Der vil undervejs komme diskussionsspørgsmål markeret med fed.

Behavioristiske perspektiver på motivation: Behavioristerne ser bort fra menneskets personlighed, følelser og tanker og opererer indenfor det der kan iagttages. Inden for behaviorismen bunder motivationen i, et behov for at opnår anerkendelse og ros. Gennem belønning og straf forsøger man at opmuntre eleven til læring af det faglige stof. I behaviorismen ligger der det hedonistiske princip bag motivationen. Personen søger glæde og det som er behageligt, og undgår smerte og det ubehagelige.

Psykologi - motivation | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.