Undervisning i opstandelsen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Kristendomskundskab/religion
  • Godkendt
  • 21
  • 8389
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2006
  • 09-05-2007

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Undervisning i opstandelsen

Eksamensopgave i faget kristendomskundskab/religion på læreruddannelsen om undervisning i opstandelsen. Jesu opstandelse.

Problemformulering
Hvilke udfordringer er der i at undervise i opstandelsen?

Metodebeskrivelse:

Formålet med denne rapport er at besvare ovenstående problemformulering. Dette afføder 4 delmål.

1. Overvejelser om døden, som jo er en forudsætning for opstandelse, om syndebukke og om opstandelsestro, samt undersøgelse af de bibelske tekster der skal være mit afsæt for at kunne varetage en kvalificeret undervisning i emnet. Sammenfatning af mine overvejelser.

2. Kort beskrivelse af det moderne samfund og dets opbygnings betydning for skolen og individet. Hertil har jeg valgt Lars Qvortrup, Thomas Ziehe og Anthony Giddens, fordi de på den ene side bibringer en forståelse af samfundets forandringshastighed og på den anden side på individets refleksivitetsprocesser, hvor individet fokuserer på læringssituationens betydning for sig selv og vurderer den med sin egen identitet som målestok.

Michael Grimmitt er valgt fordi han bidrager med en fagdidaktisk dannelsesteori som tager sit udgangspunkt i religionsundervisning.

3. Beskrivelse af en mulig tilgang, samt fastlæggelse af betingelserne for undervisningen ud fra Fælles Mål. Overvejelser om hvordan jeg får transformeret tekster fra den hellige bog som er 2000 år gammel og får gjort det eksistentielt ud fra den forforståelse eleverne møder med.
Beskrivelse af de didaktiske kriterier/tilgange når man arbejder med opstandelsen, samt opstilling af mål for undervisningsforløbet.

4. Beskrivelse af et undervisningsforløb der tager højde for de udfordringer, jeg er stødt ind i.

Forløbet vil strække sig over 4 undervisningslektioner á 90 minutter.
Det optimale ville være at behandle emnet i et tværfagligt samarbejde med fagene dansk og billedkunst. Ved tværfagligt arbejde er der altid den risiko, at nogle af fagene kun bliver redskabsfag, hvilket medfører, at kernefagligheden i det enkelte fag glider i baggrunden, men i dette forløb mener jeg, at den æstetiske dimension kan være med til at åbne både for det faglige emne og for et samarbejde over faggrænser.

Indhold

Indledning 2
Metodebeskrivelse 3
1 – Døden 4
1.1 – Offerlam eller syndebuk? 5
1.2 – Opstandelse 6
1.3 – Opstandelsesvidnesbyrd 6
1.4 – Sammenfatning 9
2. – Samfundets opbygnings betydning for individet og skolen 10
3 – Hvilken tilgang? 11
3.1 – Fælles mål 12
3.2 – Mål for undervisningen 13
4 – Selve undervisningsforløbet 14
Konklusion 18
Litteraturliste: 19
Bilag 1 – Fortælling om opstandelsen 20
Bilag 2 – Sange/salmer 21

Uddrag

Indledning:

Vi præges fra den tidlige barndom af holdninger fra vore omgivelser, idet vi indgår i familiens fællesskab og traditioner. På denne måde får hver enkelt sin kulturarv nedlagt i habitus, som et stort forråd af stemmer af andres ytringer som forbinder os til tidligere generationer. Men da vi i nutidens samfund ikke lever under den samme fortælling, er vi ikke bundet sammen af de samme værdier og normer, hvilket gør det vigtigere end tidligere, at kende sin egen kulturs religiøse grundlag, før man kan tage stilling til andres. Herved får man en reel mulighed for at reflektere over hvem man er, og hvordan man gerne vil være.

Der er en tendens til, at de unge orienterer sig mod verden ud fra det, de selv kan bruge ud fra devisen ”kommer det mig ved”. Men samtidig udtrykker denne subjektivering en stræben mod nærhed og et forsøg på at omgå den samfundsmæssige distance og kulde, som kendetegner de offentlige systemer. En anden bestræbelse - ontologisering - markerer søgning efter holdepunkter i verden og mere grundlæggende visheder, som f.eks. finder udtryk i mange unges optagethed af nye arkaiserede eventyr a'la Tolkiens Ringenes Herre, altså en ny interesse for fortælling og æstetiske mønstre og motiver som f.eks. fantasy eller ”det onde”.

For mig som lærer betyder det, at jeg må tage afsæt i mange forskellige værdier, men da skolen er en fællesarena i en fragmenteret verden, mener jeg den har potentiale til at skabe en kultur som værdsætter forskellighed, ved at give plads til individuelle livserfaringer men også til at dyrke fællesskabsprocesserne, hvor vi ud fra det faglige stof kan drøfte tilværelsesspørgsmål som kan medvirke til at styrke den gensidige forståelse og dialogen mellem eleverne. Spørgsmålene er det som konstituerer fællesskabet, og forskellene det som åbner, giver modspil og udblik.

Dannelse er en livslang proces og skolen, og dermed undervisningen i kristendom, udgør kun en lille del af denne proces. Ved at tematisere opstandelsestroen ønsker jeg, at eleverne erfarer dens betydning for kristendommens tilblivelse; at alt står og falder med det utrolige budskab om opstandelsen, som er grundindholdet i såvel kirkens forkyndelse som i skolens kristendomsundervisning, samt at eleverne bliver bevidste om, at det samfund vi lever i har kristendommen som fundament. Men det at tale om religion kan være vanskeligere end at tale om et hvilket som helst andet område i menneskelivet og især at tale om opstandelsen, fordi det ikke kan nås medrationel fornuft. Selv om opstandelsesbudskabet efter sit indhold er tids- og stedsfæstet, er det en begivenhed som ikke lader sig bevise... Køb adgang for at læse mere

Undervisning i opstandelsen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.