Pædagogisk speciale om leg og læring

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Pædagogisk speciale
  • Godkendt
  • 17
  • 7974
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 1999
  • 22-03-2001

Eksamensopgave: Pædagogisk speciale om leg og læring

Eksamensopgave i pædagogisk speciale om leg og læring.

Det overordnede tema i dette pædagogiske speciale på fællesdelen er:
Læreropgaver.

Herunder har vi valgt at arbejde med begrebet ”Leg og Læring” fordi det er et begreb som er meget oppe i tiden og som få lærere tilsyneladende har pædagogisk overbevisning om.

I vores opgave har vi valgt at inddrage en udviklings-, en didaktisk og en samarbejdsdimension.
Vi har valgt at se på om implementeringen af begrebet ”Leg og læring” i indskolingen er relevant i det omfang og på den måde det er gjort bl.a. i Hvidovre kommune og på Skalmejeskolen.

Indhold

Indledning
Metode
Litteratur/Teoretikere
Læring
Definitioner af begrebet Læring
Læringsteorier
Kognitiv Læring
Betingelser for god læring
Leg
Legeopfattelser
Definitioner og teorier på leg
Hvornår er der tale om leg ?
De grundlæggende processer og forvandlinger som legens oversættelse af realiteten
Omvending
Gentagelse
Intensitet
Kompleksitet
Legens karakter på forskellige alderstrin
0-1 år – Den genstandsmæssige handling :
1-2 år – Den genstandsrettede handling :
2-3 år – Handlinger med skjult rolle :
3-4 år – Rollelegen :
6 år og fremefter – Regellegen :
Legekategorier
Legens betydning for barnet i skolemiljøet.
Hvordan skal læreren håndtere legen ?
Hvad sker der når læreren bryder ind ?
Leg og læring
Fra leg til læring
Case nr.1: Helhedsskolen
Grundtankerne med Helhedsskolen:
Den psykiske helhed
Den fysiske helhed
Vurdering af projektet
Case nr. 2: Frydenhøj skolen
Resultatet af projektet
Diskussion
Konklusion/afrunding

Uddrag

Metode
Som det ses i problemformuleringen, disponerer vi opgaven ved først at definere begreberne læring, leg og ”leg og læring”. Vi ser det som en nødvendighed at få defineret leg og læringsbegreberne før vi overhoved kan stille os kritisk til ”leg og lærings” princippet.

Dernæst beskriver vi to cases, henholdsvis fra Frydenhøjskolen i Hvidovre, hvor man netop har startet en ”Leg og læring” model op, og fra Skalmejeskolen i Herning, hvor man har 12 års erfaring med modellen.
Vi har benyttet disse to cases, fordi de fortolker ”leg og lærings princippet”på to forskellige måder.
Til sidst diskuterer vi hvorledes begreberne leg og læring harmonerer samt ”Leg og lærings” princippets relevans på de to skoler.

Litteratur/Teoretikere
Eftersom der ligger forskellige overvejelser til grunds for litteraturvalg og valg af teoretikere i arbejdet med henholdsvis leg og lærings beskrivelsen, har vi delt dette afsnit op i to.
Det er vores hensigt at få en bred generel forståelse af legebegrebet, for herigennem at opnå en kompetence, til kritisk at kunne vurdere leg og lærings princippet... Køb adgang for at læse mere

Pædagogisk speciale om leg og læring

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.