Opgave om demokrati i folkeskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Skolen i samfundet
  • 9
  • 2990
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2004
  • 08-02-2005

Eksamensopgave: Opgave om demokrati i folkeskolen

Folkeskolelovens formålsparagraf siger, at vi skal forberede til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre og at skolens undervisning og hele dagligliv derfor må bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Her drejer det sig om demokratiske kompetencer, der i høj grad fordrer en social indstilling, med fokus på interaktionen mellem mennesker. Samtidig ser vi, at den reviderede Folkeskolelov fokuserer på elevens alsidige personlige udvikling og dermed på tidens tendens til at vægte individet frem for fællesskabet. Den rummelighed og individfokusering der kræves af skolen i dag, sammen med den kulturelle frisættelses konsekvenser med egocentriske identitetssøgende børn og unge (jf. Thomas Ziehe´s teorier), kan være vanskelig at håndtere for lærere. Vi kunne med Bourdieu'ske termer sige, at de elever vi møder i folkeskolen i dag kommer med hver deres habitus. De fleste vil møde med en habitus, der gør dem i stand til at forstå og handle i forhold til de krav skolen stiller. Men vi har også erfaret, at der i de fleste klasser sidder elever med en habitus, der stiller anderledes krav til vores undervisning, hvis vi skal imødekomme eleven. Vi mener, at de demokratiske kompetencer på det sociale område udfordres af individualiseringstendensen og vil i dette perspektiv diskutere, hvorfor det er vigtigt at danne eleverne demokratisk eller sagt med andre ord, udvikle deres demokratiske kompetencer i Folkeskolen.

Problemformulering
Hvorfor skal vi som lærere i folkeskolen, set i lyset af den øgede fokus på individet, udvikle elevernes demokratiske kompetencer?

Vi fik 11 til eksamen...

Uddrag

Der er mange årsager til at debatten om kompetenceudvikling er væsentlig.Ved etablering af Det Nationale Kompetanceregnskab, som er et udviklingsprojekt med initiativ fra undervisningsministeriet, har man ytret et ønske om at fokusere på human kapital. Kompetenceudvikling ses som svar på, hvordan individet skal ”klare” sig i et samfund der er præget af individualiseringens krav om personlig stillingtagen og engagement og som er integreret i en kompleks globaliseret verden, hvor vi er udsat for konstant konkurrence (Herman 2003).

Netop globaliseringen og de påvirkninger den påfører den kendte ramme, nationalstaten, medfører en relativ usikkerhed for så vidt angår den viden og de færdigheder fremtidens samfundsborgere skal besidde. Dette fordrer ikke alene, at samfundet af i dag kræver specifik viden og færdigheder som mål for undervisningen i skolen, men også andre kompetencer. Derfor peger udviklingen på, at vi ikke kun skal styrke den enkelte borger, men også hver enkelt elevs identitetsudvikling og uddanne dem til at besidde kompetencer, der gør dem i stand til at orientere sig og agere i den komplekse verden vi kort skitserede ovenfor. I oplægget her vil vi diskutere folkeskolens rolle, i forhold til disse udviklings mål.

(...)

Fremgangsmåde
Vi vil med udgangspunkt i en diskussion af demokrati begrebet og demokratisk kompetence definere, hvad der er de vigtige demokratiske kompetencer i det moderne samfund. Det gør vi for at skabe et perspektiv på, hvad det er vi skal forsøge at opdrage eleverne til. Vi vil bruge Bourdieus begrebsverden til at forklare den øgede tendens til individualisering og problematisere dette i forhold til dannelse af demokratiske kompetencer. På denne baggrund vil vi diskutere Habermas’ begreber om systemet, livsverden og kommunikativ handlen som øjenåbner for at diskutere, hvordan man kan udvikle demokrati i skolen. Med baggrund i de skitserede diskussioner vil vi til sidst reflektere over, hvorfor vi skal opdrage til demokrati i spændingsfeltet mellem folkeskoleloven, samfundstendenserne og elevernes habitus... Køb adgang for at læse mere

Opgave om demokrati i folkeskolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.