Eksamensopgave om ungdomskriminalitet og integration

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 21
  • 6951
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2003
  • 26-01-2012

Eksamensopgave om ungdomskriminalitet og integration

Eksamensopgave i samfundsfag om ungdomskriminalitet og integration.

Problemformulering
Med udgangspunkt i en redegørelse af ungdomskriminalitet diskuteres forskelle mellem danskere og efterkommere og på baggrund af denne diskussion vil jeg foretage en vurdering af de kriminalpræventive tiltag!

Indhold

1. Indledning:
1.2 Problemformulering:
1.3 Begrebsafklaring:
1.4 Afgrænsning:
1.5 Fremgangsmåde:
2. Unge og kriminalitet:
2.2 Kriminalitet og nationalitet:
2.3 Kriminalpræventive tiltag:
3. Teori:
3.1 Pierre Bourdieu:
3.1.2 Kapitalbegrebet:
3.1.3 Habitus:
3.2 Geerts Hofstedes kultur teori:
3.3 Sammenfatning:
3.4 De to kulturer - kulturforskelle:
3.5 Identitet:
4. Analyse:
4.1 Kulturkonflikten:
4.2 Afvigere:
4.3 Gruppesøgning:
5. Konklusion og perspektivering:
6. Litteraturliste:

Uddrag

1. Indledning:
”Danskerne er bekymret over udlændingevolden og deres ghettoer”, ”flere indvandrere fængsles” og ”flere unge indvandrere sigtes”. Ovennævnte er overskrifter fra artikler i Politikken og Information. Mediernes fokus på indvandrere og efterkommere af indvandrere har skabt øget interesse for deres tilstedeværende i samfundet. Kriminalitet og indvandrere bliver ofte kædet sammen, hvilket har skabt en politisk debat samt en stigende opmærksomhed omkring indvandrere og efterkommere i befolkningen. Denne interesse er også at bemærke i det politiske forum, hvor det Dansk Folkeparti fik en overvældende fremgang ved sidste valg. Vi har fået ny regering, en regering hvor der er stor fokus på hele udlændinge- og integrationsdebatten.

---

1.4 Afgrænsning:
Jeg har valgt kun at beskæftige mig med unge imellem 15-18 år, da jeg mener denne gruppe er særlig vigtig, da det er her, der er en markant forskel imellem efterkommere og danske unge i forhold til kriminalitet. Jeg afgrænser mig desuden fra at inddrage den økonomiske synsvinkel, hvor det gøres op, hvor mange ressourcer samfundet har brugt på afhjælpning af kriminalitet, og om disse investeringer har givet udbytte. Ligeledes kunne jeg have undersøgt, om der er tendens til, at indvandrere og deres efterkommere i højere grad end de danske borgere, befinder sig i en økonomisk lav klasse, hvilket højst sandsynligt kan have betydning for kriminalitetsprocenten blandt denne gruppe. En af grundene til, at jeg ikke går i dybden med denne ellers meget anerkendte årsagsforklaring, er, at de kriminelle danskere ofte er i samme situation. Jeg afgrænser mig desuden fra at gå i dybden med religion som årsagsforklaring, da Islam bliver tolket forskelligt, afhængigt af hvilket land man kommer fra.

---

1.5 Fremgangsmåde:
Jeg vil starte med at se på kriminologien, og her vil jeg blandt andet bruge politiets rapporter og kriminolog Britta Kyvsgaard. Jeg har valgt at starte med kriminologi, da jeg vil forsøge at tegne et billede af, hvem det er, der begår kriminalitet, og hvilken kriminalitet der begås, i håb om at forstå årsagen hertil.
Derudover vil jeg se på, hvilket kriminalpræventivt arbejde der er blevet gjort for at mindske kriminaliteten i ungdomsgrupperne, og om dette arbejde har haft nogle indvirkning på de unge kriminelle.

Til forståelse af ungdomskriminaliteten og den kultursplittelse, der kan opstå, har jeg valgt at inddrage en sociologisk og socialpsykologisk tilgang. Her vil jeg bruge Bourdieu, i forhold til den kultursplittelse som jeg mener unge efterkommere oplever, da jeg mener at kunne bruge hans teori i forståelsen af efterkommeres situation i samfundet vha. af hans kapital-begreber. Til forståelse af de forskellige kulturer inddrager jeg ligeledes Gert Hofstedes kultur teori.
Jeg vil forsøge at beskrive og diskutere denne kultursplittelse/kulturkonflikt, hvordan den opstår og hvilken betydning den har. Til forståelse af dette vil jeg se på identitetsteorien, hvor jeg vil bruge Erik Erikson, som igennem hans epigenitiske diagram, der består af 8 faser som alle indeholder et modsætningsspar, forsøger at forklare det enkeltes individs udvikling... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om ungdomskriminalitet og integration

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.