Eksamensopgave om nutidens unge og sociologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 19
  • 7190
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2004
  • 17-02-2005

Eksamensopgave om nutidens unge og sociologi

Eksamensopgave i samfundsfag om sociologi og nutidens unge.

Problemformulering

- Hvilke samfundsmæssige forandringer kan, med sociologisk udgangsvinkel, være medvirkende til den stigende tendens af normløshed og værdirelativisme hos nutidens unge?

- Hvilke teoretiske bud er der på en kategorisering af nutidens unge og de sociale relationer/familiemønstre, de indgår i?

Indhold

1. Indledning 1
2. Samfundets udvikling 2
3. Udviklingens påvirkning af individet 4
4. Familien 6
5. Grupper 7
6. Socialisering 8
7. Delkonklusion 8
8. Livsstile 9
9. Mediernes påvirkning af familien og de unge 11
10. Konsekvenserne for den unge 12
11. Analyse 14
12. Konklusion 17
13. Litteraturliste 18

Uddrag

1. Indledning
Det kan generelt være svært at kategorisere nutidens unge og deres familiemønstre. I den aktuelle debat hører man til stadighed om normløshed og værdirelativisme hos de unge samt om det stigende misbrug, selvmordstanker, anoreksi, udbrudt ensomhed m.v., der synes at herske i det moderne samfund. Alt i alt, synes der at være tale om en fragmenteret kultur.

Jeg vil i følgende, se nærmere på den udvikling samfundet har gennemgået samt hvilke konsekvenser ændringerne synes at medføre for individerne. Dette vil blive gjort, ved at se nærmere på de udviklingsteorier der er fremsat af Anthony Giddens og Thomas Ziehe, men hvor det synes relevant vil også andre teoretikere blive inddraget.

---

5. Grupper
Igennem den sociale interaktion med andre, lærer vi livet igennem at omstille og tilpasse os til de nye krav og udfordringer, der møder os.
I alle grupper og fællesskaber dannes der nogle kriterier, der dels giver fornemmelsen af at indgå i et fællesskab og dels sætter nogle grænser for medlemmerne i gruppen. Ud over den sociale interak-tion, hvor medlemmerne interagerer med hinanden, danner gruppen nogle fælles normer og værdier. Heri ligger de forventninger og krav, der er til den enkeltes adfærd. Gruppen opretholder normerne igennem sanktioner i form af belønning og straf. Derudover giver gruppen de enkelte en social iden-titet, hvor medlemmerne har en fornemmelse af at tilhøre en gruppe, hvilket gør det muligt og natur-ligt at skelne mellem ”os” (gruppens medlemmer) og ”dem” (dem, der står uden for gruppen) – og herigennem udvikler gruppen en samhørighed.29 Grupper udvikler en form for fælles identitet... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om nutidens unge og sociologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.