Narrativitet | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Psykologi, Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 12
  • 5265
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2010
  • 07-05-2012

Narrativitet | Eksamensopgave

Eksamensopgave i psykologi. Emne 1. narrativer.

Opgaven handler om narrativitet og hvordan man fastholder børn i roller specielt når de er blevet udredt og fået en diagnose. Ved hjælp at Michael Whites teori kan man hjælpe barnet og dets omgivelser med at komme ud af denne positionering.

Problemformulering
Hvordan påvirkes elevens identitetsdannelse og selvforståelse af narrativer? Hvordan kan skolen og læreren medvirke til at udvikle elevens narrativ i en positiv retning?

Indhold

Indledning/Problemfelt 3
Problemformulering 4
Metode 4
Begrebsafklaring 4
Teori 5
Empiri 6
Analyse og diskussion 6
Konklusion 9
Perspektivering 11
Litteraturliste 13

Uddrag

Indledning/Problemfelt
Skolens vigtigste opgave er at udvikle eleven, både fagligt, følelsesmæssigt og socialt – altså drage omsorg for hele barnet. Så set i lyset af de fremlagte anbefalinger fra skolens rejsehold , om at skolernes kompetencer og ressourcer i forhold til udsatte elever skal styrkes samt regeringens nyeste udspil om, at de ”urolige” børn skal tilbage i klassen , er rummelighedsbegrebet og skolekulturen for alvor sat på dagsordnen.

Der er langsomt ved at ske et paradigmeskifte i Folkeskolen, fra at man tidligere så på eleven med adfærdsproblemer som værende problemet, til at man i dag i langt højere grad ser på eleven, som et barn i vanskeligheder og ikke mindst på de kontekster barnet befinder sig i. Vi kan ikke komme uden om, at der eksisterer en økonomisk diskurs og gevinst ved at inkludere alle i skolens fællesskab. Men for at det skal kunne lykkes, må der ske en ændring i den generelle opfattelse af de urolige børn, og ikke mindst i måden at tilrettelægge undervisningen på, i forhold til den eksisterende norm omkring de stille piger og den gode elev.

I min praktik på en skole i Rødovre, havde jeg selv en meget urolig elev i klassen, en adfærds- vanskelig dreng med særlige behov. Jeg var vidne til, hvordan hans kedelige forhistorie og narrativer, var med til at fastholde ham i en rolle i klassen, præge og forstærke hans opførsel over for klassekammeraterne. Det havde store konsekvenser for hans sociale liv i og udenfor skolen, ved at han fx ikke blev inkluderet i fællesskabet og inviteret med til fødselsdage.

Ser jeg tilbage på min egen praksis, må jeg konstatere, at jeg gennem min forforståelse selv var... Køb adgang for at læse mere

Narrativitet | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.