Bacheloropgave om myter

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Kristendomskundskab/religion)
  • Godkendt
  • 27
  • 14862
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2006
  • 04-03-2007

Bacheloropgave om myter

Bacheloropgave i kristendomskundskab/religion om myter i det moderne samfund.

Problemformulering
Hvordan kan anvendelsen af myter i kristendomskundskab være med til at danne eleverne i det moderne samfund?

Min empiri i denne opgave, som er i form af et casestudie, er at afprøve det teoretiske i praksis. I mit undervisningsforløb har jeg valgt at anvende myter som tilgang til at belyse, hvorledes kristendomsfaget i et moderne samfund kan være med til at kvalificere elevernes dannelsesproces.

Indhold

1. Indledning 2
1.1 Problembaggrund 2
1.2 Problemformulering 3
1.3 Metode og teorivalg 3
2. Begrebsafklaring 4
2.1 Myter 4
2.2 Det moderne samfund 6
2.2.1 Kulturel frisættelse v. Thomas Ziehe 6
2.2.2 Modernitet v. Claus Syberg Henriksen 8
2.2.3 Sekularisering v. Hans Raun Iversen 8
3. Teori 9
3.1 Humaniseringsteori v. Michael Grimmitts 9
3.2 Dannelse v. Wolfgang Klafki 10
4. Casestudie 12
4.1 Mål og teorierne i praksis 13
4.2 Analyse af 1. Mos. 1-3 13
4.3 Evaluering og svar i klassen 18
4.4 Sammenfatning af målene i praktikken 20
5. Afslutning 21
5.1 Diskussion 21
5.2 Konklusion 24
5.3 Perspektivering 25
6. Litteratur

Uddrag

Metode og teorivalg
For at besvare den opstillede problemformulering vil jeg lave en begrebsafklaring af myter. Her inddrager jeg bl.a. Johannes Sløk og Nikolaj F. S. Grundtvig, for at understøtte min begrebsafklaring. Efterfølgende anvender jeg teoretikeren Thomas Ziehe, der har skrevet om den kulturelle frisættelse.

Dette gør jeg for at begrebsafklare det moderne samfund. Jeg har valgt netop Ziehe, da hans tilgang er individbaseret (elever), desuden synes jeg, han giver et godt bud på den tid vi lever i nu. Derudover har jeg valgt at inddrage Claus Syberg Henriksen, hvis synspunkter fremstiller et pluralistisk grundlag, samt Hans Raun Iversen, der fremhæver sekulariseringen i Danmark.

Omdrejningspunktet i min opgave vil omhandle dannelse. Her har jeg valgt at inddrage Michael Grimmitt og Wolfgang Klafki, fordi jeg mener, at de tager udgangspunkt i individet og samfundet. For at komme omkring menneskets eksistens og læren om sig selv, ud fra et religionsperspektiv, inddrager jeg Grimmitts humaniseringsteori.

Jeg vil definere Klafki's dannelsesteori, og hvordan jeg kan anvende denne teori inden for kristendomskundskab. Min begrundelse for at jeg har valgt at anvende Klafki's dannelsesteori er, at jeg mener, at det er folkeskolens overordnede dannelsesideologi samt at den lægger sig tæt op af folkeskoleloven og formålsparagrafferne § 1 stk. 2 og 3., jf. bilag 1.

I mit casestudie vil jeg kort beskrive undervisningsforløbet og -målet samt beskrive anvendelsen af myter i forløbet. I dette afsnit vil der ligeledes være en analyse af 1. Mosebog kap. 1, 2 og 3, hvor jeg fremhæver de emner i myterne, som bl.a. har relevans for elevernes dagligdag i samfundet.

Mit forløb afsluttes med et spørgeskema. Efterfølgende sammenfatter jeg evalueringsresultater, observationer samt fremhæver et enkelt element fra min analyse, som jeg mener, har båret frugt under undervisningsforløbet.

Jeg runder af med at diskutere om faget er i trit med det samfund der bliver begrebsafklaret i afsnit 2.2. Jeg vil diskutere mytens rolle i forhold til samfundet og dannelsesbegrebet. Desuden vil jeg diskutere teoriafsnittet med henblik på hvordan teorierne kan anvendes i kristendomskundskab. Afslutningsvis vil jeg lave en konklusion og en perspektivering.

Jeg er klar over, at jeg med de udvalgte teorier og fokus på mit casestudie dermed også udelader perspektiver og har foretaget fravalg. Jeg finder dog de udvalgte teorier og materialer relevante for denne opgaves belysning af problemfelt... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om myter

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.