Bacheloropgave om motivering

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 26
  • 8493
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2006
  • 03-12-2006

Bacheloropgave om motivering

Motivering af de inaktive elever i udskolingen.

Problemformulering
Hvordan kan faget idræt være med til at stoppe en forsat stigende fysisk inaktivitet hos eleverne og
hvordan kan motivationsfaktorer inddrages i denne sammenhæng? Hvilken lærerrolle har
idrætslæreren og hvordan skal han agere for at få de inaktive elever med i idrætstimen?

Indledning
I min praktik har jeg ofte oplevet, specielt i udskolingen, at der har været en gruppe elever, som har været inaktive i idrætsundervisningen og , og oftest er det den samme gruppe elever, der sidder og kigger på fra sidelinien. Grunden til dette, kan skyldes, at de har glemt deres idrætstøj, er syge eller at de bare ikke gider have idræt – manglende motivation.

Jeg vil i denne bachelor arbejde med motivationsbegrebet i faget idræt. Et emne jeg har fået interesse for gennem mine erfaringer med faget i folkeskolen.
Her har jeg erfaret, at faget i visse tilfælde både for elever samt lærer har fungeret som et rekreationsfag . Ikke kun blandt eleverne men også blandt lærerne bliver idræt opfattet som forskelligt fra skolens boglige fag. Forstået på den måde, at idræt bliver en pause fra de boglige fag, hvor eleverne kan få et pusterum og samtidig kan komme af med noget energi, inden de igen skal have de ”rigtige” fag og lære noget.

Dette stemmer ikke overens med, at der i formålsparagraffen for idræt stk. 2 står at ”Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund de er en del af”. For hvis de bare skal brænde noget energi af vil de ikke komme til at opleve glæden ved at udøve idræt. Idræt kan give læreren mulighed for at komme ”ind under huden” på eleverne netop fordi idræt er et bevægelsesfag og eleverne derfor skal bruge kroppen og hjerne anderledes i forhold til de boglige fag.
Faget kan samtidig være en hjælp til de bogligt svage elever, de skal ”kun” bruge kroppen og ikke hjernen, hvorved de har mulighed for en succesoplevelse, som de kan tage med til de boglige fag.

Indhold

Indledning 2
Metode 3
Problemformulering 4
Samfundet, lærerne og eleverne i dagens Danmark 4
Opsamling – delkonklusion på samfundet, lærerne og eleverne 6
Motivation 6
Definition af motivation 6
Definition af inaktivitet 7
Motivation 7
Indre motivation 9
Den ydre motivation 10
Motiver og flow 10
Opsamling - delkonklusion på motivation 12
Konsekvenserne af fysisk inaktivitet 12
Opsamling – delkonklusion konsekvenserne af fysisk inaktivitet 13
Praksisfællesskab 14
Opsamling – delkonklusion på praksisfællesskab 15
Niklas Luhmann 15
Opsamling – delkonklusion på Luhmann 17
Thomas Ziehe 17
Tematisering 17
Informalisering 18
Subjektivering 18
Opsamling – delkonklusion på Ziehe 20
Konklusion 21
Perspektivering til lærerrollen 22
Litteraturliste 25

Uddrag

Metode
I min idrætsbachelor vil jeg skrive om ”motivering af de inaktive elever i udskolingen”.

Først vil jeg beskrive dagens samfund og de forhold som folkeskolen virker under de vilkår lærerne skal undervise under og sidst men ikke mindst de forhold som eleverne skal undervises i. Hertil vil jeg inddrage EVA-rapporten ”Idræt i folkeskolen et fag med bevægelse”.

For at kunne dokumentere elevernes stigende inaktivitet vil jeg inddrage en rapport fra sundhedsstyrelsen, der hedder ”11-15-åriges livstil og sundhedsvaner. 1997- 2003” .
Jeg vil også komme ind på de konsekvenser, som den manglende fysiske aktivitet kan have for eleverne. Både på det fysiske og psykiske plan.

I afsnittet om motivation vil jeg definere, hvad motivation og inaktivitet er, dernæst vil jeg inddrage Maslows behovspyramide grundet hans teori om, at nogle behov skal være opfyldt for at kunne få andre behov opfyldt. Her vil jeg se på, om det gøre sig gældende for de inaktive elever, at de skal have nogle behov opfyldt før de kan være motiveret for idræt.

Lave og Wengers har et udtryk, der hedder ”Praksisfællesskab”. Jeg vil se på, om det kan være et redskab, der kan bruges for at få gang i de inaktive elever.

Jeg har ligeledes valgt se på Thomas Ziehes opfattelse af samfundet, da han i sit arbejde sætter fokus på de unge samt giver en karakteristik af dem. En karakteristik som kan bruges når unges manglende motivation skal belyses og analyseres.
En anden teoretiker jeg har valgt er Niklas Luhmann, da han kan være med til at afklare, hvordan eleverne lærer samtidig med, at han også inddrager betydningen af, at eleverne indgår i forskellige systemer, hvilket er vigtigt, da eleverne agerer i og på mange forskellige arenaer i deres hverdag.

Afslutningsvis vil jeg lave en perspektivering, hvor jeg vil komme ind på lærerens rolle i forhold til motivering af de inaktive elever. Men også i forhold til forældre- og teamsamarbejde samt hvilke redskaber jeg som lærer kan bruge for at motivere eleverne... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om motivering

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.