Motivation i idrætsundervisningen | Bacheloropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Idræt)
  • Godkendt
  • 31
  • 10926
  • PDF
  • 2012
  • 20-04-2012

Motivation i idrætsundervisningen | Bacheloropgave

Opgaven besvarer hvordan man som lærer kan fremme elever i udskolingens motivation til idrætsundervisningen, gennem medbestemmelse, leg, konkurrence og undervisningsdifferentiering. Derudover kommer opgaven ind på lærerens kommunikation, legitimering af faget idræt, og lærerens rolle.

Problemformulering
Hvordan kan jeg som lærer fremme elevernes engagement og motivation i idrætsundervisningen, med særlig henblik på udskolingselever, således at den aktive deltagelse forbedres? Og hvilken indvirkning har begreberne leg, konkurrence og elevmedbestemmelse på elevernes motivation?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 4
Metode 4
Begrebsafklaring 6
Begreberne Leg og Konkurrence 7
Leg 7
Konkurrence 8
Hvorfor konkurrence i undervisningen? 8
Motivation 10
Tre centrale begreber 10
Præsentationsmotivet 11
A.H. Maslow 12
Atkinsons præstationsmotivationsmodel 12
Lærerens rolle 16
Legtimering af faget 17
Kommunikation 18
Elevmedbestemmelse 18
Undervisningsdifferentiering 19
Empiri 20
Evaluering i praktikken 20
Evalueringsrapporten (EVA) 21
SKUD nr. 4 - om medbestemmelse 22
Analyse 23
Lærerens rolle 23
Aktiv deltagelse 24
Elevmedbestemmelse 25
Diskussion og metodekritik 25
Kritik af empiri 26
Kritik af mine faglige redskaber 26
Kritik af undersøgelsesmetoden 26
Konklusion 27
Lærerens rolle 27
Aktiv deltagelse 27
Leg og konkurrence 28
Perspektivering 28
Litteraturliste 29
Bilag 1 32

Uddrag

Indledning
Hvis jeg ser tilbage på mine praktikforløb i løbet af min uddannelse, er der specielt en ting som går igen ved idrætsundervisningen. Nemlig at undervisningen var præget af demotiverende elever, som hverken havde lysten eller forståelsen til at dyrke idræt i skolen. Det var primært i udskolin-gen at problemet fremstod allermest, jeg oplevede et hav af dårlige undskyldninger for, hvorfor eleverne ikke kunne deltage i dagens planlagte undervisning. Nogle af pigerne havde ondt et eller andet sted, så de ikke kunne deltage, og nogle af drengene havde enten glemt deres tøj eller var kommet til skade i forgange weekend. Andre elever som jeg havde i praktikken, viste deres mang-lende motivation og engagement ved bare stille sig på banen med hænderne i lommen og overho-vedet ikke deltage i undervisningen. Det var utroligt forstyrrende og demotiverende for de elever som deltog i undervisningen, desværre kunne deres lyst og engagement ikke smitte af. Jeg husker specielt en episode fra min 3.års praktik, hvor jeg havde en 9. klasse til idræt. Jeg havde planlagt at vi skulle spille fodbold denne dag, og midt i forløbet skulle drengene og pigerne deles op og spille fodbold på en lille bane fem mod fem. Jeg fik hurtigt øje på denne ene dreng som stod med hæn-derne i lommen midt på banen og så overhovedet ikke ud til at fodboldkampen interesserede ham det mindste. Det var kun hvis bolden ramte ham, han gad sparke til den, ellers stod han helt stille og virkede ligeglad. Jeg var flere gange over ved ham og sige, at han skulle få hænderne op ad lommen og hjælpe holdet, eller i hvert fald prøve. Hvad er årsagen til at så mange elever prøver at undgå idrætsundervisningen? Det er ikke kun eleverne som nedprioriter idrætsfaget men også forældrene og sågar også kollegaer på skolerne som ser idræt som et ”pausefag”. Så det er vigtigt at legitimeringen af idrætsfaget forbedres, så både elever og forældre får et andet syn på idræt i folkeskolen. Jeg mener det er væsentligt, at eleverne oplever glæde og lyst ved idræt i skolen, så de deltager aktivt i undervisningen. Og den holdning underbygges af formålet for faget idræt, stk. 2 der siger at ”eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund og den verden, de er en del af”.

Jeg mener at elevernes alder spiller en stor rolle i forhold til, hvor motiveret de er for idrætsun-dervisningen og hvor aktivt de deltager i idrætstimerne. Dette argument drager jeg ud fra min empiri fra mine praktikforløb, da jeg ikke har oplevet at inaktivitet eller manglende motivation er et problem hos indskolingselever, men primært er noget som jeg har oplevet ved de ældste klasse-trin, som jeg har undervist. Måske skyldes det at udskolingselever gennemgår en svær periode... Køb adgang for at læse mere

Motivation i idrætsundervisningen | Bacheloropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.