Middelalderforløb i 6. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 12
  • 3843
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2005
  • 15-02-2006

Undervisningsforløb: Middelalderforløb i 6. klasse

Middelalder undervisnings forløb på 4 uger i historie i en 6. klasse.

Indhold

Indledning 1
Afgrænsning og metode 2
Didaktikken som begreb 2
Læringsforudsætninger 3
Delkonklusion og perspektivering over begrebet læringsforudsætninger 4
Rammefaktorer 5
Indhold 6
Læreprocessen 8
Evaluering 9
Bilag 1 11
Litteraturliste 12

Uddrag

Denne didaktiske opgave i liniefaget historie tager sit udgangspunkt i et undervisningsforløb af fire ugers varighed i faget historie. Forløbet blev gennemført sammen med 6. UV på X skole, Københavns kommune, hvor jeg sammen med lærerstuderende X afviklede min bedømmelsespraktik i læreruddannelsen. Antallet af historietimer i praktikken udgjorde fem ud af ugens i alt 12 skemalagte lektioner. Det i opgaven beskrevne forløb udgjordes af et planlagt projektforløb, som strakte sig over alle de fire uger. Middelalderen var projektemne, og det var valgt ud fra to kriterier: Dels indgik emnet i den faste historielærers årsplan for historie i 6. UV, dels havde emnet været pensum i liniefagets 2. semester.

Afgrænsning og metode
Den didaktiske relationsmodel (Hiim & Hippe, 2003, s. 73) har været inspirationskilde dels til opgavens strukturelle opbygning, dels til metodiske begreber og betragtninger. Modellen er benyttet som værktøj i arbejds- og skriveprocessen, fordi den på overskuelig vis giver mulighed for analytisk at navigere gennem den kompleksitet som planlægning, gennemførelse og evaluering af et undervisningsforløb udgør. Dog skal relationsmodellen ikke forstås som et kontrolværktøj, men snarere som et forståelsessystem, hvor undervisningens elementer kan betragtes i en sammenhængende kontekst. De steder hvor jeg har fundet det relevant, har jeg af hensyn til læseren redegjort for mit syn på og forståelse af faglige og didaktiske begrebssæt inden disse bringes i anvendelse... Køb adgang for at læse mere

Middelalderforløb i 6. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.