Mediemagt og manipulation | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 20
  • 7131
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2007
  • 25-11-2007

Undervisningsforløb: Mediemagt og manipulation | Eksamensopgave

Eksamensopgave i samfundsfag om mediemagt og manipulation.

Problemformulering

På hvilken måde er medierne med til at skabe den politiske dagsorden og hvordan kan samfundsfagsundervisningen være med til at give eleverne redskaber til kritisk at tage stilling til medierne?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 3
Metode og læsevejledning 3
Teori: Pierre Bourdieu 4
Felt 4
Kapital 4
Habitus 4
Symbolsk vold 5
Magt og indflydelse 6
Massemedierne i historiskperspektiv 6
Medieetik og Pressenævnet 9
Medierne og den politiske dagsorden 9
Mediernes påvirkning af den politiske dagsorden 12
Analyse af ”Den hemmelige krig” 13
Fagdidaktiske overvejelser 16
Overvejelser vedr. det fiktive undervisningsforløb 17
Konklusion 19
Litteraturliste 20

Uddrag

Metode og læsevejledning
Vi har valgt at tage udgangspunkt i en samfundsvidenskabelig fremgangsmåde. Ved samfundsvidenskabelig metode forstår vi herved, at der skal være en sammenhæng mellem problemformulering, empiri og teori.
Vi har valgt at bruge Pierre Bourdieu i vores teoretiske afsnit. Det har vi gjort fordi vi deler hans opfattelse om at drivkraften i feltet er magt og afhænger af hvilken position, man har som aktør i feltet. Vi vil prøve at besvare vores problemformulering vha. Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen og Asbjørn Sonne Nørgaard, her primært til at undersøge magt, medier og den politiske dagsorden. Grunden til vi netop har valgt disse teoretikere er, at vi mener, de har en nuanceret tilgang til medierne og det politiske system. Det empiriske islæt i vores opgave er en analyse af ”Den hemmelige krig”. Grunden til valg af empiri er at vi mener dokumentarfilmen eksemplificerer hvordan der kan manipuleres med informationer igennem medierne via diverse virkemidler.
I det første afsnit har vi valgt at tage udgangspunkt i en beskrivelse af Pierre Bourdieu teorier om Felt, Kapital, Habitus og Symbolsk vold. Dernæst definerer vi Magt og Indflydelse. Herefter beskriver vi Massemedierne i historiskperspektiv herunder Medieetik og Pressenævnet. Til at beskrive mediernes historiske udvikling med magtkampe om læsernes gunst, samt magthavernes brug af medierne, har vi valgt at bruge Pierre Bourdieus teori om felt, habitus, kapital og symbolsk vold. I afsnittet Medierne og den politiske dagsorden herunder Mediernes påvirkning af den politiske dagsorden vil vi vha. Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen og Asbjørn Sonne Nørgaard undersøge, hvem der sætter dagsordenen. Yderligere vil vi undersøge hvorledes magtbegrebet bliver brugt for at få indflydelse på den politiske dagsorden, og hvordan medierne påvirker den politiske dagsorden. Herefter vil vi lave en Analyse af ”Den hemmelige krig”, hvor vi vil undersøge om den viden vi bliver præsenteret for er gyldig også set i det perspektiv hvordan eleverne skal være kritisk overfor filmen. Næste afsnit tager udgangspunkt i vores Fagdidaktiske overvejelser herunder Overvejelser vedr. det fiktive undervisningsforløb. Her vil vi undersøge målet med medier i samfundsfagsundervisningen, og hvor meget medier fylder i Fælles Mål for samfundsfag. I vores fiktive undervisningsforløb vil vi tage udgangspunkt i ”Den hemmelige krig” – et forløb der strækker sig over seks lektioner. Afslutningsvis konklusion.

---

Overvejelser vedr. det fiktive undervisningsforløb
Elevernes forudsætninger
Der er mange måder at starte et undervisningsforløb omkring medier. I forløbet tager vi udgangspunkt i, at eleverne har beskæftiget sig med demokrati, politik og medier. Dvs. at eleverne har gode forudsætninger for at beskæftige sig med medier. I klassen er der 15 meget engagerede og diskuterende elever, hvilket giver optimale muligheder for gennemførelsen af undervisningsforløbet.
Målet med undervisningen
Eleverne skal gerne få en forståelse af begreberne objektivitet og subjektivitet, så de kan vurdere sammenhængen mellem mediets rolle og kilden. Eleverne skal yderligere udvikle... Køb adgang for at læse mere

Mediemagt og manipulation | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.