Medbestemmelse i sandsynlighedsregning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 14
  • 6603
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2004
  • 18-04-2004

Undervisningsforløb, Studieprodukt: Medbestemmelse i sandsynlighedsregning

Om medbestemmelse i sandsynlighedsregning og undervisningsforløb til 8. klasse om sandsynlighedsregning.

Opgaven omhandler et praktikforløb i matematik, hvor emnet var sandsynlighedsregning, og den didaktiske vinkel var medbestemmelse.

Problemstilling
Spørgsmålet er: I hvilken grad bør eleverne inddrages i undervisningens mål, planlægning og indhold? Hvilke problemer kan der opstå i forhold til medbestemmelse i undervisningen? Det er nogle af de overvejelser, jeg har gjort mig, inden jeg startede på arbejdet med dette didaktiske fokuspunkt.
Det er hele forløbet om sandsynlighedsregning, der danner udgangspunkt for denne opgave.

Indhold

Indledning s.2
Begrundet disposition s.2
Matematikfaglige overvejelser s.3
- Indhold s.3
- Sandsynlighedsbegrebet s.3
Pædagogiske overvejelser s.5
- Piaget s.5
- Lærersyn s.5
Læringsovervejelser s.6
- Mafeal s.6
Didaktiske overvejelser s.7
- Rammefaktorer s.7
- Læreprocessen s.8
Det gennemførte forløb s.9
- Faser i forløb s.9
- Vurdering s.10
- Evaluering s.11
Diskussion s.12
Sammenfatning s.14
Litteraturliste s.15

Uddrag

Begrundet disposition
Jeg vil først komme ind på mine matematikfaglige overvejelser, hvor jeg vil beskrive hvordan indholdet i undervisningen kan tilrettelægges, herefter vil jeg beskrive sandsynlighedsbegrebet og hvad det dækker over. Det vil føre mig videre til mine overvejelser i forhold til klare mål og hvilke delmål jeg vil fokusere på. I mine pædagogiske overvejelser har jeg valgt at inddrage Piaget, da hans teorier er relevante i enhver matematikundervisning.

Herefter vil mit lærersyn blive beskrevet, her vil jeg reflektere over lærerrollen, eleven som subjekt, det induktive princip og det deduktive princip, som er væsentlige i forhold til tilrettelæggelsen af undervisningen. Det vil føre mig videre til en beskrivelse af den læringsteori, jeg har brugt, hvor jeg har taget udgangspunkt i Mafeal begrebet, hvad det betyder og indebærer. Denne del af opgaven danner baggrund for mit undervisningsforløb.

I mine didaktiske overvejelser vil jeg inddrage rammefaktorer, og hvilken indflydelse de har på undervisningen, som fører mig videre til elevernes lærerproces, da det er et af de områder som er væsentlig i forhold til elevernes læring.

I undervisningsforløbet vil jeg beskrive de enkelte faser og elementer i undervisningsplanen, som leder videre til det gennemførte forløb, og til sidst vil jeg evaluere forløbet med eleverne.

Det vil føre over i en diskussion, hvor jeg til sidst vil samle alle trådene. Jeg vil her reflektere over, hvad jeg har lært af mit planlagte forløb i forhold til det faktisk gennemførte forløb. Hvorledes stemte det overens?

Jeg vil diskutere medansvar og elevmedbestemmelse, som er to centrale nøglepunkter set i forhold til min praktik. Til sidst vil sammenfatte opgaven kort.

---

Det gennemførte forløb
Faser i forløb
Jeg havde lavet et forløb på 7 uger i sandsynlighedsregning, hvor jeg til hver dag havde et overordnet mål, undervisningsmetode, arbejdsmetode, elevorientering og materialer. Et forløb på syv uger i sandsynlighedsregning var lang tid, og ville give masser af tid til fordybelse.
Mit mål med mit forløb finder jeg i Klare mål14, hvor der således står under matematik i anvendelse: ”eleverne skal foretage eksperimenter, hvori tilfældighed og chance indgår”. Det er et bredt... Køb adgang for at læse mere

Medbestemmelse i sandsynlighedsregning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.