Medbestemmelse i sandsynlighedsregning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Matematik
  • Godkendt
  • 14
  • 6603
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2004
  • 18-04-2004

Praktikopgave, Undervisningsforløb: Medbestemmelse i sandsynlighedsregning

Praktikrapport om medbestemmelse i sandsynlighedsregning.

Opgaven omhandler et praktikforløb i matematik, hvor emnet var sandsynlighedsregning, og den didaktiske vinkel var medbestemmelse.

Indledning:
Jeg var i februar og marts måned i praktik i to 8.klasser på Kirsebærhavens skole i Valby, hvor jeg skulle lave et forløb i sandsynlighedsregning. Det blev bestemt i samarbejde med deres matematiklærer, da de endnu ikke havde haft det emne endnu, og jeg selv lige havde haft det på seminariet. Sandsynlighedsregning indeholder en masse abstrakte begreber, og er desuden et utrolig svært begreb i matematikkens verden i en 8.klasse.

Så efter en del overvejelser, besluttede jeg mig for at køre et forløb på 3 uger med fortrinsvis traditionel klasseundervisning, dog med en masse gruppearbejde, eksperimenter og spilletimer. Hvorefter de sidste par uger ville være præget af værkstedsundervisning, hvor vi skulle oprette to bookmakerfirmaer, som eleverne skulle vædde/spille imod.

Mit mål med det var, at gøre det abstrakte matematik meget konkret i de sidste par uger, og omsætte teorierne til praktisk handling. At få eleverne til at opleve virkelighedens sandsynlighedsregning, som foregår udenfor skolens rammer. Det var også en måde at motivere eleverne på, og få dem til at forstå, at de var nødt til at lære noget at det tørre matematik for at kunne bruge det i andre spændende sammenhænge.

For at inddrage folkeskolens formål, valgte jeg at arbejde med at give eleverne medbestemmelse og medansvar i det sidste værkstedsforløb.
Demokratiets fremtid er afhængigt af den opvoksendes generations uddannelse til demokratiet. Demokrati, og opdragelsen til demokrati udgør derfor et væsentligt led i elevernes dannelsesproces.

Dette fordrer et krav om medbestemmelse i skolen. Udgangspunktet er folkeskolens formål § 1 stk.3 at ”… eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle” og endvidere, at skolen”… forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre”. Afsluttende tilføjes: ”Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati”.

Problemstilling:
Spørgsmålet er: I hvilken grad bør eleverne inddrages i undervisningens mål, planlægning og indhold? Hvilke problemer kan der opstå i forhold til medbestemmelse i undervisningen? Det er nogle af de overvejelser, jeg har gjort mig, inden jeg startede på arbejdet med dette didaktiske fokuspunkt.
Det er hele forløbet om sandsynlighedsregning, der danner udgangspunkt for denne opgave.

Indhold

Indledning s.2
Begrundet disposition s.2
Matematikfaglige overvejelser s.3
- Indhold s.3
- Sandsynlighedsbegrebet s.3
Pædagogiske overvejelser s.5
- Piaget s.5
- Lærersyn s.5
Læringsovervejelser s.6
- Mafeal s.6
Didaktiske overvejelser s.7
- Rammefaktorer s.7
- Læreprocessen s.8
Det gennemførte forløb s.9
- Faser i forløb s.9
- Vurdering s.10
- Evaluering s.11
Diskussion s.12
Sammenfatning s.14
Litteraturliste s.15

Uddrag

Begrundet disposition
Jeg vil først komme ind på mine matematikfaglige overvejelser, hvor jeg vil beskrive hvordan indholdet i undervisningen kan tilrettelægges, herefter vil jeg beskrive sandsynlighedsbegrebet og hvad det dækker over. Det vil føre mig videre til mine overvejelser i forhold til klare mål og hvilke delmål jeg vil fokusere på. I mine pædagogiske overvejelser har jeg valgt at inddrage Piaget, da hans teorier er relevante i enhver matematikundervisning.

Herefter vil mit lærersyn blive beskrevet, her vil jeg reflektere over lærerrollen, eleven som subjekt, det induktive princip og det deduktive princip, som er væsentlige i forhold til tilrettelæggelsen af undervisningen. Det vil føre mig videre til en beskrivelse af den læringsteori, jeg har brugt, hvor jeg har taget udgangspunkt i Mafeal begrebet, hvad det betyder og indebærer. Denne del af opgaven danner baggrund for mit undervisningsforløb.

I mine didaktiske overvejelser vil jeg inddrage rammefaktorer, og hvilken indflydelse de har på undervisningen, som fører mig videre til elevernes lærerproces, da det er et af de områder som er væsentlig i forhold til elevernes læring.

I undervisningsforløbet vil jeg beskrive de enkelte faser og elementer i undervisningsplanen, som leder videre til det gennemførte forløb, og til sidst vil jeg evaluere forløbet med eleverne.

Det vil føre over i en diskussion, hvor jeg til sidst vil samle alle trådene. Jeg vil her reflektere over, hvad jeg har lært af mit planlagte forløb i forhold til det faktisk gennemførte forløb. Hvorledes stemte det overens?

Jeg vil diskutere medansvar og elevmedbestemmelse, som er to centrale nøglepunkter set i forhold til min praktik. Til sidst vil sammenfatte opgaven kort... Køb adgang for at læse mere

Medbestemmelse i sandsynlighedsregning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.