Semesteropgave om matematiske kompetencer

Se flere bedømmelser 4 4 4 4 4 4 (1 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Uddannelse

Lærerstuderende 4. år

Fag

Matematik

Karakter

Godkendt

Antal sider

21

Antal ord

4250

Filformat

PDF

Uddannelsessted

Hjørring Seminarium

Produktionsår

2009

Udgivelsesdato

10-07-2009

Semesteropgave om matematiske kompetencer

Semesteropgave i matematik om matematiske kompetencer.

Problemformulering
Hvordan kan man i matematikundervisningen, styrke de matematiske kompetencer hos elever på mellemtrinnet, igennem arbejdsformen værkstedsarbejde?

Indhold
Indledning 2
Afgrænsning 3
Problemformulering 3
Metodeafsnit 3
Hvad er matematisk kompetence? 4
De otte matematiske kompetencer 4
Uddybning af kompetencer i fokus 7
Problembehandlingskompetencen 7
Repræsentationskompetence 7
Kommunikationskompetence 9
Teoretisk baggrund 9
Værkstedsarbejde 12
Kvaliteter ved værkstedsarbejde 12
Værkstedsarbejde set i forhold til CKF'en 13
Beskrivelse af værkstederne 14
Købmandsbutik 15
Måle og veje værkstedet 15
Computerværksted 16
Evaluering af kompetencerne 16
Konklusion 17
Litteraturliste 18
Bilag 1 19
Bilag 2 20
Bilag 3 21

Uddrag
Indledning

Inspirationen til denne opgave er opstået igennem den tænkning, der ligger bag KOM-rapporten. Fokusset på elevernes kompetencedannelse i matematikfaget ligger klart op til en interessant diskussion omkring hvilke undervisningsformer der bruges i matematikundervisningen.
Indledningsvist står der i KOM-rapporten:
Rapporten Kompetencer og Matematiklæring er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Uddannelsesstyrelsen i samarbejde med Naturvidenskabeligt Uddannel-sesråd. Rapporten indeholder en ny kompetencebaseret systematik til forståelse og udvikling af faget matematik samt en række forslag til fornyelse af matematik-undervisningen. Arbejdsgruppen argumenterer for, at læseplaner i matematik - og i alle andre fag – bør fokusere på den kompetence (i betydningen “ekspertise”), som eleverne skal have opbygget på et givet trin af uddannelsessystemet i stedet for den traditionelle kraftige fokusering på pensumlister.1
Nytænkningen giver mulighed for en meget bredere matematikundervisning, og en mulighed for at gøre undervisningen mere relevant for eleverne, og samtidig kan det være med til at give eleverne en bedre forståelse af faget og derigennem øge motivationen.
Men spørgsmålet er så hvordan? Hvordan kan vi som kommende matematiklærer tilrettelægge vores matematikundervisning, så disse kompetencer opbygges hos den enkelte elev? Og hvordan kan forskellige arbejdsformer understøtte dette?

Afgrænsning

KOM-raporten indeholder 8 matematiske kompetencer. Dog vil vi begrænse os til at behandle de kompetencer vi mener der vil være i spil i arbejdet med konkrete materialer i matematikundervisningen. Ydermere vil vi koncentrere os om et un-dervisningsforløb der er baseret på værkstedsarbejde, hvor konkrete materialer er i fokus.

Metodeafsnit:

For at kunne behandle og besvare vores problemformulering er første skridt at undersøge hvad de matematiske kompetencer er. På baggrund af vores afgrænsning vil fokus herefter være på de 3 kompetencer; Problembehandling, kommunikations og repræsentationskompetencen. For at understøtte valget af værksteds-arbejde har vi valgt Dan B. Eriksen og Marit Høines teorier omkring sprog og kommunikation. Dernæst vil vi beskrive hvad værkstedsarbejde er, og hvilke kvaliteter der er ved dette. Vi har valgt at gå dybden med 3 værkstedsaktiviteter som vi mener, kan dække de 3 kompetencer. For at skabe en helhed i opgaven, har vi valgt at se på hvordan disse kompetencer kan evalueres. Afslutningsvis vil vi samle opgaven i en konklusion... [læs mere nu]