Madkulturen i det senmoderne samfund

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Madkundskab
  • Godkendt
  • 20
  • 7244
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2006
  • 09-05-2006

Eksamensopgave: Madkulturen i det senmoderne samfund

Eksamensopgave i madkundskab om madkulturen i det senmoderne samfund.

Problemformulering
Hvad karakteriserer madkulturen i det senmoderne samfund?
Hvilke problemer er forbundet med de moderne madvaner?
Hvorfor har madkulturen udviklet sig til det, den er i dag?
Hvordan understøtter vi som lærere i folkeskolen en positiv udvikling af madkulturen?

Indhold

Emnebegrundelse 1
Problemformulering 2
Metode 2
Definitioner 3
Hvad karakteriserer madkulturen? 3
Hvilke problemer er forbundet med de danske madvaner? 3
Hvordan hænger maden sammen med menneskets øvrige nære verden? 9
Hvorfor har madkulturen udviklet sig til det, den er i dag? 10
Hvordan kan vi som lærere i folkeskolen understøtte en gunstig udvikling af madkulturen? 12
Tværfaglige muligheder
Hvilken type lærer er jeg? 15
Konstruktivistisk læringssyn 15
På samfundsniveau – hvad kan vi gøre for at fremme en positiv udvikling? 16
Kritik af det brede sundhedsbegreb 17
Konklusion og perspektiverende betragtninger 17
Litteraturliste 19

Uddrag

Emnebegrundelse

Et arbejde med den danske madkultur kan begrundes i Folkeskoleloven. Heri står anført, at elevens "alsidige, personlige udvikling" skal fremmes, og at undervisningen skal tilrettelægges således, at eleven opnår " tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle". Desuden er formålet, at eleverne bliver "fortrolige med dansk kultur", og at de får "forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med kulturen".1

Et projekt om madkultur kan desuden hente sin begrundelse i formålet for faget hjemkundskab. Heri fremhæves, at eleverne skal ” tage medansvar og udvise omsorg for den virksomhed, der finder sted i hjemmet”(stk.1), de skal lære gennem ”praktiske, eksperimenterende” aktiviteter, som giver ”sansemæssige og æstetiske oplevelser”. Undervisningen skal fremme ”elevernes forståelse af egen og andres kultur, som den kommer til udtryk i udførelsen af hjemmets opgaver”, og eleverne skal opleve ”værdien af et fællesskab”.2

Man får noget afgørende at vide om et samfund og dets kultur, når man undersøger, hvad det spiser, hvordan, og inde for hvilke rammer det strukturer for sine måltider. Maden udtrykker værdier i et samfund. Man har erkendt maden som identitetsskaber og kulturbærer.3 ”Fordi måltidet er en så fundamental menneskelig aktivitet, udtrykker det altid en række værdier, normer, religiøse og ideologiske forestillinger”.4

I tilknytning til tendenser som globalisering kan bliver danskhed ses som et ”regionalt fænomen”. Det medfører, at man får brug for at arbejde med den danske madkultur på flere ”niveauer” i fremtiden, bl.a. for at afklare, hvad vores madkultur består i, og hvordan vi ønsker at videreudvikle den.5

Det er nødvendigt for eleverne at kunne tage kritisk stilling til madkulturen på et fundament af viden og erfaring med mad, da den i stadig stigende grad bliver underlagt forhandlinger og politisk diskussion. Hvis vi ønsker, at udviklingen i synet på mad og måltider skal præges i positiv retning, må eleverne bevidstgøres om disse faktorer. Et andet sted eleverne har brug for kritisk kompetence er i forbindelse med medierne (se afsnittet ”Hvordan hænger maden sammen med menneskets øvrige nære verden”).

Metode

Jeg har i opgaven valgt at benytte den analytiske virksomhedsform, fordi dens mulighed for fokus på detaljen gør den velegnet i denne sammenhæng. Med den analytiske virksomhedsform bruger jeg viden til en diskussion. Virksomhedsformen indebærer at skille ad og nå frem til fænomeners delelementer, fx når jeg analyserer et måltid og bruger kostberegninger.

For at få en dækkende sammenhængsforståelse af en given problemstilling, må man dog også inddrage de andre 4 virksomhedsformer; den håndværksmæssige, den udtryksmæssige, den kommunikative og den oplevelsesmæssige, hvilket jeg også ville lægge vægt på i en undervisningssammenhæng... Køb adgang for at læse mere

Madkulturen i det senmoderne samfund

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.