Landbrug og miljø på mellemtrinnet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 21
  • 5320
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2004
  • 06-02-2005

Eksamensopgave: Landbrug og miljø på mellemtrinnet

1. Indledning:
Denne opgaves fokus er at perspektivere emnet kultur contra natur på en måde, vi finder relevant for anvendelsen i folkeskolens natur og teknikundervisning på 5-6 klassetrin.

Til det har vi valgt at beskæftige os med det moderne landbrugs dyrkningsmetoder og konsekvenserne heraf. Vi har været på feltarbejde på hhv. en kornmark og en eng.

2. Emnebegrundelse:
Emnet går ind under den i læseplanen (folkeskolens) beskrevne ”nære omverden” og ”menneskets samspil med naturen”. Der kunne dog med fordel drages paralleller i forløbet til den ”fjerne omverden”, fx regnskovens økosystem og menneskets indflydelse herpå eller den globale landbrugsteknologisering og dennes konsekvenser for vor Jord. Dette vil blive belyst i vor progression.

Emnet tilgodeser flere af seminariets ckf'er. 1.2 (dyr, planter, livsbetingelser, mangfoldigheden i naturen), 1.4 (centrale sammenhænge i naturen, f.eks. stofkredsløb), 1.8 (ressourceudnyttelse, miljøproblemer), 1.10 (interessemodsætninger), 2.1 (samspil ml. forskellige læringsformer), 2.2 (forsøg og eksperimenter), 2.4 (organisering af feltundersøgelser), 3.4 (kriterier for stofudvælgelse…), 3.5 (undervisningsmidler, herunder brug af IKT).

Problemformulering
- Er der konsekvenser for natur og miljø ved det moderne landbrugs dyrkningsmetoder?

- Hvordan kan vi som natur og tekniklærere arbejde med problemet på mellemtrinnet, så vi skaber bevidsthed omkring og indsigt i problematikken?

Indhold

Indledning side 2
Emnebegrundelse side 2
Problemformulering side 2
Afgrænsning side 2
Vores fagsyn side 3
Natur og teknik – Hvordan? Side 4
Generel begrebsafklaring: Naturforholdene side 5
Ager contra eng – didaktiske overvejelser og undervisningsforløb side 6
Undersøgelser og forsøg på marken side 9
Laboratorieforsøg/jordbundsanalyse side 10
Faglig begrebsafklaring side 14
Hvorfor gøder landmanden side 16
Miljøkonsekvenser side 17
Konklusion side 18
Perspektivering og progression side 19
Litteraturliste side 20
Bilag 1 side 21

Uddrag

4. Afgrænsning:
Vi har afgrænset emnet i undervisningssammenhæng til at omfatte den biologiske tilgang dvs. jordbund, ressourcer, dyrkning, tilførsel af gødning og de deraf følgende miljøproblemer.

Vi ved, at faktorer som klima, terræn og vandets kredsløb indgår i hele problematikken, men grundet fokuspunktet er disse ikke nærmere beskrevet i opgaven.

5. Vores fagsyn:
Man definerer i CKFerne natur og teknikundervisningen, som et samspil mellem elementer fra natur, teknik, livsbetingelser og levevilkår. Undervisningen skal bæres af nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning hos eleverne.

Man bør bevæge sig fra det nære mod det fjerne og derved opnå en forståelse af den globale sammenhæng. Dvs. at man arbejder eksemplarisk. ( Kritisk teori, specielt Ziehe og livsnær læring). Natur/ teknik skal danne det naturfaglige fundament, som de andre naturfag skal bygge videre på fra 7 klasse.

Fra flere sider kommer der til dette punkt stor kritik af faget.
I Folkeskolen Nr. 18 (2001) mener Professor Niels Egelund, at eleverne ikke kan se sammenhængen mellem natur/teknik og overbygningen (biologi, fysik/kemi, geografi). ”Det er ikke gået op for dem, at formålet med naturfagene er , at vi lever i en verden, hvor natur og teknik har en enorm indflydelse, og derfor er vi nødt til at forholde os til det og vide noget om det”.

Han pointerer, at eleverne oplever det som et pludseligt skift uden sammenhæng med noget førerfaret.
Dette henfører Egelund til en kollision mellem natur/teknik og de traditionelle naturfag i de ældre klasser. Den tværfaglige og oplevelsesorienterede undervisning i N/T fremmedgør eleverne i forhold til traditionelle naturfag... Køb adgang for at læse mere

Landbrug og miljø på mellemtrinnet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.