Læseforståelse 3-6 klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 18
  • 5255
  • PDF
  • Læreruddannelsen Vordingborg
  • 2005
  • 09-10-2005

Eksamensopgave: Læseforståelse 3-6 klasse

Eksamensopgave i dansk om læseforståelse og litteraturpædagogik med udgangspunkt på mellemtrinnet.

Vores problemformulering lyder således:
• Er det muligt og hensigtsmæssigt at adskille læseforståelse og litteraturpædagogik på mellemtrinnet?

Vi vil med udgangspunkt i et praksisforløb analysere og diskutere om det er muligt og hensigtsmæssigt at adskille læseforståelse og litteraturpædagogik på mellemtrinnet.

Vi er nået frem til dette, da vi under planlægning af et danskforløb, med bogen ”Hekseprøven” af Maj Bylock, blev meget forundrede over at have lavet et forløb i litteraturpædagogik, når vi var overbeviste om, at det var et forløb i læseforståelse vi havde planlagt.

Således ønskede vi, at fokusere på læseforståelse, men måtte - efter vejledning på seminariet – sande, at det faktisk ikke var det, vi havde gjort. Samtidig undrede det os, at disse to ting kunne være så svære at definere og fokusere på hver for sig.

Grundet de fagligt svage elever i klassen endte vi alligevel med at arbejde med læseforståelse, men med en helt anden vinkel end først tiltænkt. Nu måtte vi først og fremmest sørge for, at samtlige elever vidste hvad teksten handlede om, så de var i stand til at deltage i gruppearbejdet.

Indhold

Emnebegrundelse 2
Vores problemformulering lyder således 2
Læseforståelse 3
Hvorfor er læseforståelse vigtig? 3
Sprogforståelse 5
Baggrundsviden eller forhåndsforståelse (viden om verden og viden om tekster) 6
Evnen til at danne inferens 6
Evnen til at danne indre forestillingsbilleder 7
Et godt genrekendskab 7
Aktiv læseindstilling 8
Litteraturpædagogik 8
Nykritikken 8
Receptionsteorierne 9
Vores praktik i forhold til læseforståelse og litteraturpædagogik 10
Konklusion 14
Litteraturliste 15
Bilag 1: 16

Uddrag

Læseforståelse:

Med udgangspunkt i Merete Brudholms bog ”Læseforståelse – hvorfor og hvordan?” , vil vi disku-tere læseforståelsesteori.

Læsning består af to delkomponenter, afkodning, som er den tekniske del af læsningen, og forståel-se, der er læsningens meningsaspekt. Disse to betinger hinanden, hvilket vil sige, hvis den ene er udeblivende, er der således ikke tale om læsning. Afkodning er en forudsætning for at læse og for-stå. Læseforståelse er at forstå det, som man læser. Kan man ikke det, kan man sammenligne læs-ning med læsning på et sprog, som man ikke forstår. Afkodningsaspektet er ikke det afgørende for vores opgave, hvorfor vi vil koncentrere os om forståelsesaspektet.

Hvorfor er læseforståelse vigtig?

Læseforståelse er vigtig for at kunne finde ind til kernen af læste tekster. Den er vigtig for at kunne læse forskellige genrer. Det gælder alt lige fra at læse en busplan til at læse en tyk og alvorlig ro-man. Læseforståelsen kommer af at kunne benytte sig af bestemte læsestrategier, som læres gennem undervisning. For at forstå teksten må eleverne altså have lært en strategi til at læse den. Forskellige tekster kræver forskellige læsestrategier.

Af læsestrategier kan bl.a. nævnes at nærlæse, at skimme, at genlæse, at bladre tilbage samt at stille sig selv undrespørgsmål undervejs i teksten. Den gode læser vælger læsestrategi efter sit formål med læsningen, hvorimod den svage læser lader sig styre af teksten. Disse strategier kommer ikke af sig selv, men må ud fra vores synspunkt være en del af læseundervisningen fra mellemtrinnet og frem til udskolingen – hvilket også underbygges af Fælles Mål for dansk.

Denne undervisning bør tage sit udgangspunkt i elevernes egne strategier, som de er fremkommet under den første højtlæsning i hjemmet og senere afkodnings- og læseundervisning i indskolingen.

Når eleverne har vanskeligt ved læseforståelse, har de svært ved referencebindingerne i teksten og får derved ikke fat i kohæsionen i teksten.

De har derfor også vanskeligt ved at finde kohærensen mellem de forskellige tekstafsnit. Eleverne er således heller ikke i stand til at finde fo-kuspunkter i tekster, som kan hjælpe med forståelsen, ligesom de ofte bliver passive læsere, som ikke registrerer den manglende læseforståelse, men udelukkende afkoder... Køb adgang for at læse mere

Læseforståelse 3-6 klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.