Bacheloropgave om læringsmotivation i Biologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 34
  • 12338
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2006
  • 24-07-2007

Bacheloropgave om læringsmotivation i Biologi

Bacheloropgave i biologi om læringsmotivation i 8. klasse.

Problemformulering
Hvilken forskel er der ved at basere sin biologiundervisning på ydre- eller indremotivation mht. læringsmotivationen og læringsresultatet hos udskolingselever?

Indhold

1.0 Indledning 4
2.0 Problemformulering 5
2.1 Problem afgrænsning 5
3.0 Metode 5
3.1 Opgavens struktur 5
3.2 Empiri fra undervisningsforløb 6
4.0 Teori 7
4.1 Motivation 7
4.2 Læring 7
4.3 Læringsmotivation 7
4.4 Ydremotivation 8
4.4.1 Belønning og straf 8
4.4.2 Behaviorisme og Classroom Management 8
4.4.3 Læringsresultatet 8
4.5 Indremotivation 9
4.5.1 Hobby og Leg 9
4.5.2 Læringsresultatet 9
4.5.3 Pædagogiske konflikter 9
4.5.4 Den amputerede læreproces 10
4.5.5 Den autentiske lærer 10
4.6 Modstand mod læring 10
4.6.1 Assimilation og akkommodation 11
4.6.2 Modstandspotentialet og forsvarsmekanismer 11
4.6.3 Konstruktive og restriktive akkommodationer 11
4.7 Præstationsmotivation 11
4.7.1 Succes 11
4.7.2 Fiasko 12
4.7.3 Tillært hjælpeløshed 12
4.8 Læringsmotivation og alder 12
4.8.1 Fra indskoling til udskoling 12
4.8.2 Barndommen 12
4.8.3 Ungdommen 13
4.9 Sammenfatning 13
5.0 Analyse 13
5.1 Hvordan kan læringsmotivation evalueres? 13
5.1.1 Klasseværelset som laboratorium 13
5.1.2 Læringsmotivation og arbejdsindsats 14
5.1.3 Læringsmotivation og Læringsresultat 14
5.2 Undervisningsforløbet om genetik i et motivations perspektiv 15
5.2.1 Beskrivelse af forløbet 15
5.2.2 Lektionsoversigt 16
5.2.3 Læringsmotivation i forløbet 16
5.3 Undervisningsforløbet om økologi i et motivations perspektiv 17
5.3.1 Storylinemetoden 17
5.3.2 Beskrivelse af forløbet 18
5.3.3 Lektionsoversigt 18
5.3.4 Læringsmotivation i forløbet 19
5.4 Forskellen i læringsmotivation de to forløb imellem 19
5.4.1 Forskelle på teoretisk niveau 19
5.4.2 Empiriske forskelle 19
5.5 Sammenfatning 21
6.0 Diskussion 22
6.1 Faglighed kontra læringsmotivation 22
6.1.1 De juridiske forpligtelser 22
6.1.2 Elevernes læringsmotivation og CKF'erne 22
6.1.3 Den fagfaglige forpligtelse 23
6.1.4 Biologilærernes holdning 23
6.2 Den paradoksale interesse 23
6.2.1 Interessen for det ukendte 23
6.2.2 Hvem har ansvaret for motivationen 23
6.2.3 Rovdrift på motivation 24
6.3 Det empatiske problem 24
36.3.1 Det fremmedpsykiske problem 24
6.3.2 Den erfaringsmæssige forskel 25
6.3.3 Formulerings problemet 25
6.4 Elevcentreret undervisning 25
6.4.1 Problemet i den elevcentrede undervisning 25
6.4.2 Fremmedhedsafvænning 26
6.4.3 Nytte, kultur, økonomi og det demokratiske argument 26
6.4.4 Ustrukturerethed og motivationskonflikter 26
6.4.5 Turistguide og struktur 27
6.4.6 Læreren som performer 27
6.4.7 Den tilpas anderledeshed og det Eksemplariske princip 27
6.5 Taberne 28
6.5.1 Den svage gruppe 28
6.5.2 Bourdieu og habitus 28
6.6 Flow 29
6.6.1 Fordybelse og koncentration 29
6.6.2 Flow og evolution 29
6.6.3 Tid til fordybelse og koncentration 30
6.6.4 Fra ydre til indremotivation 30
6.6.5 Flow, målsætning og ansvar 30
6.7 Sammenfatning 31
7.0 Konklusion 32
8.0 Perspektivering 33
9.0 Litteraturliste 34

Uddrag

elv har jeg i mine praktikker oplevet den manglende interesse hos eleverne overfor min egen undervisning i bl.a. fysik/kemi og biologi. I min sidste praktik var jeg parat til at satse alt og gennemførte et alternativt storylineforløb om økologi i en 8 klasse. Elevernes motivation og resultat i den anderledes undervisning var markant forbedret, hvilket stod i skarp kontrast til et tidligere lærebogsbaseret undervisningsforløb jeg havde gennemført, også i en 8 klasse, med emnet genetik. Den væsentligste forskel imellem de to forløb var, at det i genetikforløbet var mig, som lærer, der forsøgte at skabe en ydremotivation hos eleverne, hvorimod jeg i økologiforløbet prøvede at finde en indremotivation eleverne havde for emnet i forvejen. Efterfølgende undrede jeg mig over dette forhold, hvilket skabte følgende spørgsmål som danner grundlag for denne bacheloropgave.

3.0 Metode

3.1 Opgavens struktur
I besvarelsen af problemformuleringen har jeg valgt først at definere hvad jeg forstår ved hovedbegreberne læring, motivation og læringsmotivation. Læring og læringsmotivation defineres udfra læringstrekanten af Knud Illeris som er professor ved RUC. Derefter fokuseres på hvilke faktorer der har indflydelse på læringsmotivationen i undervisningen. Fokus er her valgt lagt på de to grundbegreber indre- og ydremotivation, hvis primære inspiration stammer fra en artikel af Tom Ploug Olsen, tidligere rektor på lærerhøjskolen. Hans betragtninger suppleres med overvejelser omkring ansvar og motivation af Ivar A. Bjørgen, professor ved NTNU, samt af begrebet den autentiske lærer af Per Fibæk Laursens, professor ved DPU. Derefter ses der på andre motivationsteorier af anden karakter som f.eks. præstationsmotivation ved Atkinson, modstand mod læring ved Piaget, samt Livsalderpsykologi ved Knud Illeris og Kirsten Paludan, afdelingsleder ved Center for Naturfagenes Didaktik Århus Universitet.
Fokus flyttes herefter fra en teoretisk synsvinkel til en praktisk, ved at inddrage de to undervisningsforløb. Først diskuteres hvordan man kan evaluere læringsmotivation. Derefter skitseres kort de to forløb, samt hvordan de er skruet sammen, set fra en teoretisk synsvinkel mht. motivation. Resultaterne fra de to forløb præsenteres herefter, hvorved det er muligt at forbinde teorien med min egen praksis, for at se om der er en overensstemmelse mellem dem. På denne måde fås et fingerpeg om hvorvidt der er en forskel på læringsmotivationen, hvis undervisningen henholdsvis baseres på ydre eller indremotivation.
I den sidste del af opgaven tages dette resultat op til en kritisk diskussion. Her suppleres med fagdidaktiske overvejelser af Sjøberg, Klafki's eksemplariske princip, Ziehe's tilpas anderledeshed, Csikszentmihalyi flow begreb, Bourdieu's habitus begreb og Katzenelson's betragtninger omkring empati. Empirisk suppleres med enkelte resultater fra ROSE undersøgelsen1 og Biologforbundets undersøgelse fra 2003... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om læringsmotivation i Biologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.