Eksamensopgave om læring og sprog

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 14
  • 6787
  • PDF
  • Haslev Seminarium
  • 2007
  • 10-02-2008

Eksamensopgave om læring og sprog

Eksamensopgave pm læring og sprog.

Problemformulering
· Hvordan hænger udvikling af sprog og tænkning sammen?
· Hvilken rolle har sprogtilegnelsen i forhold til selvet?
· Hvordan møder jeg som kommende lærer bedst de elever, der ikke har haft et
vellykket sprogtilegnelsesforløb?

Indhold

INDLEDNING
PROBLEMFORMULERING
DESIGN
TEORI
Jean Piaget
Daniel N. Stern
Lev S. Vygotsky
ANALYSE
Videnskabsteoretisk set
Sprog og læring
Sprog og selvet
Hvordan kan man møde elever med svagt sprog?
Min vurdering af teorierne
KONKLUSION
PERSPEKTIVERING
LITTERATUR

Uddrag

INDLEDNING
Når jeg som kommende lærer i folkeskolen skal møde nutidens elever, er både forholdene og eleverne nogle andre, end dengang jeg selv gik i skole. En af de store forskelle er, at folkeskolen er blevet multikulturel. I dag er ca. 10 % af alle elever i folkeskolen tosprogede.

Folkeskolelovens §1 slår som det første og vigtigste formål fast:
Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Folkeskolen skulle altså gerne producere elever, der har både lyst og evner til videre uddannelse, og som udvikler dem som mennesker. Men samtidig viser PISA-tests og andre målinger, at de danske elever læser for dårligt, og en del debat i medierne påpeger, at også mange etnisk danske børn har en dårlig sprogudvikling. Jette Løntoft, som arbejder med små børns sprogudvikling, siger, at:

Man ved, at 48 procent af de tosprogede elever, der forlader den danske folkeskole, har et læsestandpunkt, der er så dårligt, at de ikke kan gå videre på en ungdomsuddannelse eller en erhvervsskole.

Men samtidig slår Løntoft fast, at de sproglige problemer ikke kun hører tosprogede til, der er også en voksende andel etnisk danske børn, der har ondt i sproget.4 Hun skelner ikke mellem et- og tosprogede, når hun siger, at … Dem, vi skal gøre noget for, er den voksende andel af børn, der har for lille et sprog.5... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om læring og sprog

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.