Det flerstemmige klasserum af Olga Dysthe

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Psykologi, Almen undervisningskompetence (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 24
  • 13966
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 29-01-2006

Eksamensopgave: Det flerstemmige klasserum af Olga Dysthe

Eksamensopgave om teorien om det flerstemmige klasserum af Olga Dysthe.

Problemstilling
Under vores sidste praktikophold anvendte vi Olga Dysthes ”Det flerstemmige klasserum” i et forsøg på at fremme mundtligheden i klassen. Selvom vi havde problemer med at få hendes teorier implementeret i praksis, fandt vi dem meget spændende og brugbare.

Derfor mener vi, at det kunne være spændende at få en mere psykologisk vinkel på teorien, der læner sig meget op af en pædagogisk praksis. Vi vil derfor gerne undersøge, hvilke overordnede psykologiske læringsstrategier der findes og diskutere Dysthes teori i forhold til disse.

Hvad er vigtigt at lære i dag og hvordan stemmer Dysthes teori overens med det? Hvordan er synet på lærerrollen i ”Det flerstemmige klasserum” og hvordan hænger det sammen med andre teorier om lærerrollen?

Problemformulering
Vi vil undersøge hvilket læringssyn der ligger til grund for Olga Dysthes ”Det flerstemmige klasserum” med afsæt i andre læringsteorier og med henblik på at vurdere aktualitet og lærerpersonlighedens rolle.

Indhold

Problemstilling
Problemformulering
Metode
Olga Dysthe – Det flerstemmige klasserum
Det dialogiske - Mikhail Bakhtin
Den konstruktivistiske psykologi - Piaget
Det flerstemmige og dialogiske klasserum
Autentiske spørgsmål
Optag
Høj værdsætning
Monologisk dialogisk undervisning
Læringsteorier- et kort oprids
Behavioristisk teori
Kognitiv teori
Social læringsteori
Knud Illeris – Læringens spændingsfelt
Hvad er vigtigt at lære i dag
Lars Qvortrup
Jan Tønnesvang – De fire tilværelseskompetencer
Dysthe, Qvortrup og Tønnesvang
Lærerrollen
Professionelt nærvær – Marianne Kristiansen
Qvortrup – den ideelle underviser
Den nærmeste udviklingszone - Vygotsky
Det etiske – personlige overvejelser
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Metode
Vi har valgt at starte denne opgave med en beskrivelse af Olga Dysthes psykologiske teorier om ”Det flerstemmige klasserum”, som er sat ind i en pædagogisk kontekst, da vi mener det er nødvendigt at have et teoretisk grundlag at arbejde ud fra. I sine teorier bruger Dysthe bl.a. Mikhail Bakhtin og Jean Piaget, som vi kort vil gøre rede for. Herefter vil vi undersøge hvad behavioristiske, kognitive og sociale teorier (herunder Knud Illerislæringstrekant) siger om læring og diskutere disse i forhold til Dysthes konstruktivistiske læringsstrategi. Illeris er valgt, som supplerende teori om, hvad der lægger til grund for læring.

Til at belyse hvad det er vigtigt at lære i dag, vil vi inddrage Lars Qvortrups teorier om ”Det vidende samfund”, samt Jan Tønnesvangs teorier om de 4 tilværelseskompetencer. Herefter vil vi se på hvordan disse passer på Dysthes koncept. Qvortrup og Tønnesvang har vi valgt på grund af deres tanker om det modernistiske samfunds menneskesyn.

I den sidste del af opgaven vil vi koncentrere os om lærerrollen set i forhold til Dysthes teorier samt stille disse overfor Marianne Kristiansens ”Professionelt nærvær” og Qvortrups syn på ”den ideelle underviser”. Vi har valgt disse to for at få forskellige vinkler på læreren, hvor Qvortrup er på et meget højt teoretisk niveau, bidrager Marianne Kristiansen med en praksisorienteret pædagogisk vinkel... Køb adgang for at læse mere

Det flerstemmige klasserum af Olga Dysthe

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.