Læring - modstand og udvikling!

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 6
  • 2731
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2004
  • 20-04-2004

Semesteropgave: Læring - modstand og udvikling!

Opgaven belyser med udgangspunkt i Illeris' læringstrekant modstand mod læring. Det er dog kun det kognitive og det psykodynamiske der bliver
belyst.

Opgaven skal ses som de første skridt til at forstå Selvets dannelse, hvilket menes at være grundlaget for alt handlen og væren i verden.

Indhold

Forord
Indledning
Problemformulering
Metode
Hvem fødes? Sindet som afsender og modtager!
Kognition
Konstruktiv og defensiv akkomodation
Piaget og Freud
Psykodynamik
Forsvarsmekanismer
Perspektivering

Uddrag

Indledning
”just as a spider draws out the thread of the cobweb from within itselft and withdraws it again into itself, in the same way the mind projects the world out of itself and absorbs it back into itself”
(Ramana Marharshi)

Jeg vil i nærværende opgave belyse, en teoretisk vinkel, jeg mener er vigtig at tage højde for, når jeg som praktikant har observeret situationer, hvor der er opstået modstand mod læring. Dette være direkte modvilje og udmeldelse af fællesskabet til uopmærksomhed og fokus i anden retning end den tilsigtede! Det centrale i opgaven bliver således læringsprocessen og ikke læringsresultatet.

Jeg har valgt at tage udgangspunkt i Knud Illeris' model, hvori han fremsætter den hypotese, at læring sker i samspil af erkendelsesmæssige/kognitive, følelsesmæssige/psykodynamiske samt samfundsmæssege/relationelle faktorer. Pga. opgavens rammespecifikation vil jeg i opgaven nøjes med, at fokusere på det kognitive og psykodynamiske.

Dette at ”forskeren” vælger at sætte fokus på bestemte sider af menneskets udvikling, gør visse data centrale og fravælger andre, betyder også, at man ikke ud fra den enkelte teori kan forstå hele menneskets udvikling .

Problemformulering
Jeg vil med udgangspunkt i psykologiske læringsteorier, forsøge at belyse og forstå den modstand mod læring, vi som praktikanter har været vidne til?

Jeg vil gerne her tilføje, at ved at forstå de mekanismer som ligger til grund for modstanden mod læring, åbner det samtidig også op for de muligheder/potentialer læringsprocessen indeholder. Denne vinkel mener jeg er vigtig, idet det fokuserer på mulighederne frem for begrænsningerne!

Metode
Nærværende opgave vil udformes som et teoretisk mini psykologistudie, hvor fokus ligger på at forholde sig kritisk og analyserende til eksisterende teorier. Jeg har valgt kort, at beskrive Gregory Batesons teori om sindet. Dette for bedre, at kunne forstå Jean Piagets teori for det kognitive aspekt. Sigmund Freud bliver repræsentant for det psykodynamiske aspekt.

Hvem fødes? Sindet som afsender og modtager!
Man kunne jo fristes til, at spørge ”hvem eller hvad er det egentlig der bliver født, den dag vi som menneske kommer til verden?”. Der fødes en fysisk krop, som bl.a. indeholder en hjerne der ifølge Bateson kan skelne, systematisere og kategorisere forskelle. Det der således sker i mentale processer, er at delene interagerer mellem hinanden og derved skabes mening. Sindet er altså ikke en ting, men et aggregat bestående af komponenter, der sættes i forhold eller i relation til hinanden. Denne relation omkodes til information, der fundamentalt set vil sige forskelle, der gør en forskel. Denne kodificering kender vi som sproget. Enhver person besidder således et fortolkningsmæssigt udgangspunkt for enhver iagttagelse. Både iagttagelse af... Køb adgang for at læse mere

Læring - modstand og udvikling!

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.