Arbejdsmarkedets opbygning | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 23
  • 5493
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2007
  • 25-11-2007

Eksamensopgave: Arbejdsmarkedets opbygning | Undervisningsforløb

Problemformulering

Hvorfor fravælger lønmodtagerne, i Danmark, fagforbundene og hvilken betydning har det for det danske arbejdsmarked i fremtiden?

Indhold

Indledning side 2
Problemformulering side 2
Metode side 3
Begrebsafklaring side 4
Redegørelse side 6
Fagbevægelsen – historisk perspektiv side 6
Nuværende struktur side 7
Statistik side 8
Teori side 10
Analyse side 11
Arbejdsmarkedets til – og afgang af arbejdskraft side 11
Globalisering side 13
Solidaritet og fællesskab side 15
Konklusion side 17
Fagdidaktiske overvejelser side 18
SMTTE-modellen side 18
Undervisningsforløb side 19
Kildeliste side 23
Problemformuleringerne til de 4 temaer side 24

Uddrag

Metodeafsnit
I dette afsnit vil vi præsentere fremgangsmåden for denne opgave.

For at kunne gå i dybden med emnet, er det nødvendigt at definere de væsentligste begreber der er tilknyttet emnet; arbejdsmarkedet, globalisering, samfund, fagforbund og solidaritets-begrebet.
Dernæst vil vi gøre rede for grundlaget for fagforbundenes opståen, samt hvordan den nuvæ-rende fagbevægelse er struktureret. I dette afsnit vil vi også inddrage relevant statistik.
Igennem arbejdet med emnet, er der opstået forskellige årsager som kan forklare lønmodta-gernes fravalg af fagforbund. Disse årsager kunne være: Tilgang og frafald i arbejdsstyrken samt et stigende uddannelsesniveau, globaliseringens indvirkning på den enkelte lønmodtager og debatten om hvorvidt solidariteten er forsvundet. Disse årsager analyseres afsnit for afsnit med løbende delkonklusioner.
I vores konklusion vil vi ved hjælp af vores analyse besvare problemformuleringen.

Vi har valgt at bruge Joseph A. Schumpeter som vores primære teoretiker, idet at hans teori kan forklare to sammenhænge i vores opgave. Først og fremmest forklarer hans teori, at ved nedgangstider for virksomheder, begynder man at tænke kreativt eller innovativt, derefter kan teorien bruges til tolkningsredskab i forhold til hvad der sker med erhvervsstrukturerne i et land.

Statistikken vi har brugt i vores opgave er taget fra fagforbundenes egne tal, samt Danmarks Statistik. Vi formoder at der er høj validitet i tallene, de kan afprøves ved ny optælling. Samt er det værd at bemærke at repræsentativiteten er 100 %, da den består af data fra fagforbunde-nes medlemsdata, ex. Hvor mange har meldt sig ud og omvendt hvor mange har meldt sig ind. Tallene fra Danmarks Statistik er indhentet fra Fagforbundenes egne tal, og vi har erhvervet dem fra statistiske årsbøger.

---

Undervisningsforløb
Vi vil benytte os af SMTTE-modellen, til at tilrettelægge et undervisningsforløb i emnet ”Ud-dannelse og Arbejde”.
Sammenhæng
Begrundelsen for at eleverne skal arbejde med dette emne er, at de indenfor overskuelig tid selv bliver en del af uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, og i flere tilfælde allerede er det. Ydermere henviser vi til Fælles Mål for samfundsfaget, hvori trinmålene efter 9. klasse beskriver at: ”eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at gøre rede for, hvordan samfundet, herunder arbejdsmarkedet, forandrer sig og stiller krav til nye kompetencer og videreuddannelse.”32
Undervisningsforløbet er udarbejdet til en 8. klasse, i faget samfundsfag. Der er 2 lektioner ugentligt til faget, og hele forløbets varighed er på 6 uger... Køb adgang for at læse mere

Arbejdsmarkedets opbygning | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.