Konstruktivistisk læring i matematik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 19
  • 7410
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2004
  • 03-10-2005

Eksamensopgave: Konstruktivistisk læring i matematik

Matematik eksamensopgave om konstruktivistisk læring i matematik

Problemformulering
Dette fører til følgende problemformulering: Hvordan kan man med et konstruktivistisk læringssyn optimere elevernes forståelse af matematik i hverdagen?

Indhold

1. Indledning med emnebegrundelse 1
2. Problemformulering 1
3. Konstruktivistisk læring 1
3.1. Lærerens rolle i konstruktivismen 3
3.2. Konstruktivistiske metoder – Hvorfor? 4
3.3. Motivation i konstruktivismen 4
4. Undervisning 4
4.1. Undervisningsdifferentiering 4
4.2. Mål for undervisningen 4
4.3. Arbejdsmetoder og arbejdsformer 5
4.4. Hvordan bliver der integreret it 5
4.5. Socialisering 5
4.6. Status og evaluering 5
4.7. Undervisningen i det daglige 6
5. Teori - Projektarbejde 6
6. Opfyldelse af loven i vores projektforløb 8
7. Undervisning 10
8. Forløb af projektet ”Ferien” 10
8.1. Familien skal herefter finde ud af 10
8.2. Undervisningsforløbet kort 11
9. Analyse af undervisningsforløbet 12
9.1. Læringsforudsætninger 12
9.2. Rammefaktorer 13
9.3. Mål 14
9.4. Indhold 15
9.5. Lærerprocessen 15
9.6. Vurdering 15
9.7. Elevernes progression og kontinuitet 16
10. Konklusion 17
Litteraturliste 18

Uddrag

Indledning med emnebegrundelse
I 1993 blev der med vedtagelsen om den nye folkeskolelov skudt en reformering af folkeskolen i gang. Disse ændringer var et resultat af en debat der tog udgangspunkt i krav som blev stillet fra samfundets side til folkeskolen. Disse krav var et resultat af grundlæggende og vidtgående ændringer i samfundsstrukturerne. På arbejdsmarkedet kan der ses en ten-dens til at flere arbejdsopgaver ikke længere lader sig begrænse af fagene.

Folkeskolen prøver at følge med tendenserne i samfundet. Der forskes meget for at finde metoder der kan opfylde samfundskravene samt hjælpe eleverne til en almen personlig udvikling. En del af denne forskning ligger til grund for udarbejdelsen af didaktiske metoder, som er baseret på undervisning med udgangspunkt i elevernes egne kundskaber og erfaringer – en erfarings-baseret undervisning.

Dette tager udgangspunkt i en tanke om at elever ikke er tomme beholdere, som skal fyldes med viden. Elever er selvrefererende individer som gennem kom-munikation kan guides til at få nye idéer/indsigter i sin forståelse af omverdenen - Den operationel konstruktivistiske tanke.

Konstruktivistisk læring
Når man taler læring indenfor Luhmanns operative konstruktivisme, er den altafgørende pointe det forhold, at viden udelukkende konstrueres af eleven selv på grundlag af hans egne forudsætninger. Det får den konsekvens, at læring udelukkende sker gennem en proces, hvor eleven aktivt deltager i at konstruere sin egen viden.

Den viden en elev besidder, har han/hun udelukkende selv konstrueret.

Denne pointe er en konsekvens af, at stort set alting ifølge Luhmann skal betragtes som et system. Det vil sige, at personer og dermed også elever i folkeskolen betragtes som systemer – psykiske systemer, der opererer gennem bevidsthed. Dermed er personer som andre systemer autopoiesiske, selvrefererende og lukkede. At et system er autopoiesisk betyder, at det skaber sig selv og alle de dele det består af.

Det betyder, at det er personen, der definerer sig selv i forhold til omverdenen. Den bevidsthedsoperation der foregår inde i personen foregår udelukkende på personens egne forudsætninger, idet personen udelukkende kan reagere ud fra disse, da personen er selvrefererende.

Elevens viden er altså udelukkende skabt på baggrund af elevens egen bevidsthed. Er en person lukket betyder det, at omverdenen ikke kan trænge ind i personens bevidsthed. Alt hvad der skabes i bevidstheden skabes af bevidstheden selv. Omverdenen kan kun forstyrre personen og dermed fordre, at der sker en reaktion i bevidstheden, men denne reaktion vil kun ske på grundlag af bevidstheden dvs. systemet selv.

Det vil sige, at en lærer ikke kan overføre sin viden til eleven. Læreren kan kun gennem påvirkninger ”forstyrre” eleven til at konstruere viden. Eleven kan høre, hvad læreren siger, men elevens bevidsthed vælger selv, hvordan der skal reageres på det... Køb adgang for at læse mere

Konstruktivistisk læring i matematik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.