Bacheloropgave i idræt om konkurrence og fairplay

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 28
  • 9002
  • PDF
  • Læreruddannelsen Nørre Nissum
  • 2008
  • 22-04-2008

Bacheloropgave i idræt om konkurrence og fairplay

Bacheloropgave i idræt om konkurrence og fairplay i folkeskolen.

Problemformulering
Hvordan kan undervisning i konkurrenceperspektivet i faget idræt i folkeskolen medvirke til elevernes dannelse?
- Hvordan kan konkurrencen som handleform bidrage negativt/positivt set i et dannelsesmæssigt lys?

Indhold

Begrundelse for valg af emne 2
Problemformulering 3
Metode 3
Begrebsafklaring 4
Definition af konkurrence 5
Konkurrence og motivation 6
Motiver 8
Konkurrencens psykologiske påvirkninger 10
Læring og dannelse 11
Dannelse og samfund 12
Idræt som dannelsesfag 14
Almen handlekompetence og konkurrence 17
Analyse af dannelsesbegrebet handlekompetence i forhold til konkurrence 19
Kropslig kompetence 19
Idrætslig kompetence 20
Social kompetence 21
Personlig kompetence 23
Konklusion 24
Perspektivering 26
Litteraturliste 28
Bøger: 28
Hæfter/artikler 28

Uddrag

Jeg har i denne opgave valgt at analysere og diskutere begrebet konkurrence i en dannelsesmæssig sammenhæng. Jeg har valgt at starte med en kort begrebsafklaring, for at vise hvor komplekst konkurrencebegrebet kan opfattes. Man kan antage mange vinkler på fænomenet konkurrence, men i denne opgave lægger jeg hovedsageligt vægt på den pædagogiske og psykologiske. Dette har jeg valgt, da de 2 vinkler kan hjælpe mig i forhold til min problemformulering.
Herefter definerer jeg konkurrencebegrebet ud fra 2 forskellige forfattere, så man får et mere nuanceret billede. Jeg har valgt Torben Schmidts definition, da han skriver om konkurrence ud fra den almene idræts problematikker. Man kan sige, at han behandler emnet ud fra en generel samfundsmæssig vinkel, hvorimod Erik Juuls definition er fremkommet ud fra en skolemæssig kontekst. Erik Juul er selv uddannet folkeskolelærer og det kommer tydeligt til udtryk gennem hans artikel, ”Kampen - nødvendighedens, glædens og dilemmaets holdeplads.”3
Efterfølgende har jeg valgt at komme ind på konkurrence og motivation, hvor jeg arbejder med psykologiens rolle i konkurrencen, da jeg mener, at dette er vigtigt i forhold til at finde svar på konkurrences placering i idrætsundervisningen. Hvad er det, der driver det enkelte individ? Og med hvilke motiver? Jeg bruger psykologen Jens Brinchs teorier angående motiver og dernæst K.B. Madsens psykologiske teorier omkring kravniveau for at prøve at afdække påvirkninger og konsekvenser, der er tilknyttet til den enkelte elevs erfaringer med konkurrence. For at konkretisere dette har jeg valgt at inddrage Torben Schmidts 2 konkurrencecirkler, der illustrerer konkurrences dobbelthed.
De omhandler individets velbefindende, udvikling og dannelse i forbindelse med konkurrencen som handleform i idrætsundervisningen. For at forstå konkurrencens rolle i forhold til dannelsen har jeg valgt at inddrage Knud Illeris's teori omhandlende læring. Da læring og dannelse er tæt knyttede begreber, beskriver jeg læringens spændingsfelt, da konkurrencen muligvis påvirker dette.
For at belyse begrebet dannelse har jeg valgt at beskrive det samfund, vi som mennesker og skolen er en del af. Skolens undervisning skal blandt andet afspejle det samfund, som eleverne skal være en del af og udvikle sig i og med. Derfor har jeg brugt den tyske sociolog Thomas Ziehe, da han netop beskriver sammenhængen mellem læringsprocesser og samfund. For at opnå forståelse for grundlaget og argumentere for idrætsfaget som dannelsesfag vil jeg kort inddrage historien. Dette fører mig videre til Wolfgang Klafki's kategoriale dannelse. Jeg mener, at den kategoriale dannelse er brugbar i forhold til nutidens skole, da vi som lærere skal bidrage til den enkelte elevs alsidige udvikling og medvirke til, at eleverne både tilegner sig færdigheder og kundskaber. Dette leder frem til en definition af skolens dannelsesideal, som jeg vil bruge til at tænke konkurrenceelementet ind i en analyse. Til dette har jeg valgt at bruge Helle Rønholts model over almen handlekompetence, der har ladet sig inspirere af Klafkis dannelsestænkning. Helle Rønholt er lektor ved Institut for Idræt og underviser desuden på Danmarks Pædagogiske Universitet. Jeg har tænkt mig at beskrive og fortolke modellens 4 hovedkompetencer og analysere konkurrencebegrebet i forhold til dannelse.
Hvordan hænger konkurrencen i idrætsundervisningen sammen med dannelsen af den enkelte elev?... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave i idræt om konkurrence og fairplay

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.