Undervisningsforløb om vikingetiden i dansk og historie

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin, Historie
  • Godkendt
  • 17
  • 5678
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2003
  • 09-02-2004

Eksamensopgave: Undervisningsforløb om vikingetiden i dansk og historie

Eksamensopgave om Kolbs læringsmodel

Problemformulering

På hvilken måde kan man ud fra et erfaringsbaseret go kritisk læringssyn tilrettelægge en undervisning der også tilgodeser den praktisk musiske dimension?

Indhold

Mål 5
Beskrivelse af undervisningsforløbet 5
Elevforudsætninger og potentialer: 6
1. På grund af manglende mulighed for at fokusere på De forudsætninger eleverne faktisk havde i forhold til dansk- og historie undervisningen, fokuserede vi på den udvikling eleverne iflg. ”klare mål” burde have gennemgået og derved have opnået efter 4. klasse 6
2.trin 6
3.Samme manglende mulighed for vurdering af Elevernes niveau, gjorde at vi heller ikke kunne tilpasse vores undervisning i overensstemmelse med den danske folkeskolelov, hvor kravet om en undervisning, der svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger, er et af de grundlæggende principper.
5. Ligeså fik vi heller ikke mulighed for gennem en dialog med eleverne, at inddrage dem i fastlæggelse undervisningen forløb. et andet af de grundlæggende principper i den danske folkeskolelov er jo, at eleverne i videst muligt omfang skal være med i drøftelserne om, hvilke mål der søges opfyldt her tænkes både på fastlæggelse af arbejdsformer, metoder og indhold 6
Arbejdsformer: 7
7. Øvelser i at finde og udvælge stof både fra opslag i bøger og søgning på nettet. her ville vi lægge vægt på, at det er elevernes arbejde, erfaring og læring der står i centrum. vi havde lænet os op ad John Deweys erfaringspædagogik, hvor den pædagogiske begrundelse er, at værdier og holdninger er styrende for didaktiske overvejelser 7
9. Vi startede vort forløb med en gensidig præsentation (praktikanter/elever) samt et oplæg af emnet: dansk kolonitid og slaveri (kort) herefter så vi filmen ”Peter Von Scholten”. Dette for at give eleverne en mulighed for at se og opleve de betingelser, de danskejede slaver havde på St. Croix 7
Evaluering: 8
Overordnede mål 9
Centrale kundskabs- og færdighedsområder 9
Rammer 10
Elevforudsætninger 10
Undervisningsaktiviteter 10
Vurdering 11
Konklusion: 11
Valg af fokus 11
Vedr. punkt 4 gruppearbejderne: 12

Uddrag

Indledning
Da vi som lærerstuderende skulle til at reflekterer over egne indlæringssituationer, var det nødvendigt samtidigt at erkende hvilke undervisningsmetoder vi som folkeskoleelever havde oplevet, samt under hvilke omstændigheder vi i vores fremtidige virke som folkeskolelærere, kan gøre brug af denne viden.
Vi har nu arbejdet på at opbygge et teoretisk fundament som baggrund for vore fremtidige didaktiske overvejelser. Det vil vi gerne sætte i forhold til vore egne elev- og studieerfaringer, for at udvikle vore didaktiske kompetencer til lærerjobbet.
Af alle de forskellige aspekter af didaktikken, som skal indgå i planlægning og evaluering af vor kommende undervisning, synes vi, at en lærers holdning til eller opfattelse af hvordan indlæring og erfaring foregår, er en vigtig og spændende del af de didaktiske overvejelser.
Det kendetegnende ved vore sammenlignelige positive indlæringserfaringer, var netop at disse foregik i et socialt rum, hvor der på baggrund af tryghed og gode sociale relationer blev skabt en oplevelse. Denne oplevelse udmøntede sig herefter i en aktiv deltagen og indlevelse i undervisningen.

---

Beskrivelse af undervisningsforløbet
Vi praktikanter havde ønsket at tilrettelægge undervisningen, så eleverne med ople-velse og fascination som udgangspunkt og grundlag for arbejdet, fik mulighed for at til-egne sig viden om og forståelse for fakta tekster som genre, herunder nyhedsmediernes
samfundstjenlige formål.
Her fokuserede vi på:
Dansk
Det danskfaglige mål vil være gennem arbejde med avisens layout og artiklernes opbygning, at fremme elevernes forståelse for og tilegnelse af viden om samspillet mellem tekst, forskellige sproglige niveauer, indhold og situation. Her vil vi især arbejde med tekstiagttagelse, herunder overskrift, indholdsfortegnelse, bagsidetekst, billedtekst
og illustrering, layout og øvrig tilrettelæggelse.
Dette for at opnå en viden om tekstens layout, funktion (den informerende, meningstilkendegivende og holdningspåvirkende). En avisartikels placering, layout, illustrationer, overskrift og opbygning spiller en rolle for læserens tilegnelse og tydning
af teksten.
Dette for at fremme en tekstkendskab der kan: danne grundlag for den tekstbevidsthed, som gerne skulle vokse frem. Med udgangspunkt i Bo Steffensens læsemetode med 5 spørgsmål, en klasse på 18 elever, 3 praktikstuderende + klasselæreren, vil det, ved at spille teksten ud som udgangspunkt for specielle elevaktiviteter, blive muligt at indføre
eleverne i samspillet mellem tekst, sprog, indhold og situation
Et godt bud på en fagdidaktik, der både sætter eleven i centrum, understreger dialogen
i klasseværelset og gør litteraturen til en egentlig samtalepartner i denne dialog.
Historie
Det historiefaglige mål vil være at bibringe eleverne forståelse for begrebet ”slavearbejde”,
både i nutidig og fortidig kontekst.
Dette fordi, når det gælder det personligt dannende, må oplevelsen, det individuelle en-gagement, være udgangspunktet... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om vikingetiden i dansk og historie

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.