Bacheloropgave om kanonlitteraturen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 25
  • 9967
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2005
  • 09-04-2005

Bacheloropgave om kanonlitteraturen

Bacheloropgave i dansk om kanonlitteraturens udfordring i danskundervisningen.

Problemformulering

Hvorfor og hvordan skal vi undervise senmoderne elever i kanonlitteraturen? Hvilken betydning får ældre litteratur for elevernes identitetsdannelse i danskundervisningen?

Kan En Landsbydegns Dagbog af St. St. Blicher medvirke til denne dannelsesproces ud fra en receptionsæstetisk litteraturtilgang? På hvilken måde kan dansklærere gøre arbejdet med denne ældre novelle lettere og mere tilgængeligt?

Indhold

Indledning s. 2
Emneafgrænsning s. 3
1. Senmodernitetens konsekvenser for elevernes identitetsdannelse s. 3
1.1. Anthony Giddens s. 4
1.2. Thomas Ziehe s. 4
1.3. Identitetsdannelse s. 5
1.4 Senmoderne elevers møde med kanonlitteraturen s. 6
1.5. Opsamling s. 7
2. Kanonlitteraturens litterære kvaliteter s. 7
2.1. Hvad er en litterær kanon? s. 7
2.2. Hvad kan litteratur? s. 9
2.3. Tekst og læser dialektikken s. 11
2.4. Opsamling s. 13
3. Lærerfaglig analyse af En Landsbydegns Dagbog s. 13
3.1. Tekstgenre s. 13
3.2. Fortælleteknik s. 14
3.2.1. Fortæller s. 14
3.2.2. Fortalt tid og fortællende tid s. 14
3.2.3. Fortælletempo s. 14
3.3. Motiv s. 15
3.3.1. Kærlighedsmotiv I s. 15
3.3.2. Kærlighedsmotiv II s. 16
3.3.3. Sammenhængen mellem kærlighedsmotiv I og II s. 17
3.4. Tema s. 17
3.4.1. Den psykiske tvang s. 18
3.4.2. Fremmedhedsmotivet s. 18
3.4.3. Det kvindelige oprør s. 19
3.4.4. Trekant-motivet s. 19
3.4.5. Ak! hvor forandret!”-motivet s. 19
3.5. Fortolkning s. 20
4. Hvordan kan kanonlitteraturen gøres mere tilgængelige? s. 21
4.1. Opsamling s. 24
Konklusion s. 24
Litteraturliste s. 25

Uddrag

Indledning
Det har altid været en nydelse for mig at slappe af med en god skønlitterær bog og fuldstændig forsvinde ind i dennes fantastiske univers. Men ved mødet med ældre tekster i folkeskolen og senere hen i gymnasiet har jeg ubevidst afskåret mig selv fra denne mere udfordrende læsning. Når jeg tænker tilbage, skyldes det nok en manglende eller utilstrækkelig forståelse for tekstens sprog og kontekst, hvilket igen har betydet, at jeg ikke 'gad' beskæftige mig med sådanne tekster. På det seneste har jeg dog oplevet en personlig stigende interesse for ældre litteratur via liniefaget dansk på lærerseminariet, hvilket bl.a. har ført til mit valg af emne i min bacheloropgave. Emnevalget afspejler også et ønske og en forventning om en større faglig ballast på området af såvel danskfaglig, pædagogisk som fagdidaktisk karakter.

Min personlige oplevelse med ældre litteratur i skolesammenhæng stemmer ifølge Lars Handesten meget godt overens med elevernes forhold til ældre litteratur og litteraturhistorieundervisning. ”Den ældre litteratur opleves oftest (…) af eleverne som svært tilgængelig med dens fremmedartede ord og forestillingsverdener”1. Konsekvensen af dette er følgelig elevernes afvisning af teksterne, hvorved dansklærere får svært ved at engagere og motivere eleverne til at læse og arbejde med den ældre litteratur. Det er tillige min opfattelse, at dansklærere ikke føler sig tilstrækkelige, når de skal undervise i og med ældre litteratur på grund af en manglende faglig baggrundsviden2.

Litteraturlæsningen stiller krav om fordybelse og indlevelse, specielt hvis der er tale om ældre tekster. Men denne egenskab er eleverne ikke vant til fra deres turbulente hverdag. De bliver dagligt bombarderet med store mængder af korte fragmenterede tekster såsom aviser, ugeblade og information fra Internettet, men også musikvideoer, reklamer, tv, radio og mobiltelefoner indgår som en stor del af deres hverdag. At præsentere eleverne for længere, ældre tekster kan derfor være problematisk. ”Ikke så få lærere begrænser tekstlæsningen for overhovedet at komme i dialog med eleverne, hvilket indebærer, at eleverne læser mindre end før, og dermed bliver endnu ringere til at læse litteratur”3. Meget i de moderne livsformer, som særlig børn og unge finder naturligt, modarbejder altså litteraturundervisningen i dansktimerne.

Emneafgrænsning
Med udgangspunkt i ovenstående antagelse er jeg optaget af, hvorvidt kanonlitteraturen kan medvirke til elevernes identitetsdannelse. Det vil jeg gøre ved at forholde mig undersøgende til kanonlitteraturen ud fra flere vinkler.

Først vil jeg ud fra en socialpsykologisk synsvinkel klarlægge betingelserne for de senmoderne elevers møde med kanonlitteraturen. Dette afsnit har jeg kaldt: Senmodernitetens konsekvenser for elevernes identitetsdannelse. Her vil jeg drøfte, hvilke almenpædagogiske overvejelser det stiller til dansklæreren samt muligheder og konsekvenser for tilrettelæggelse af litteraturundervisningen. Dernæst foretager jeg en uddybning og præcisering af kanonlitteraturen som begreb. På baggrund heraf undersøger jeg kanonlitteraturens litterære kvaliteter ud fra en receptionsæstetisk litteraturtilgang. Jeg vil efterfølgende belyse kanonlitteraturen ud fra en fagdidaktisk synsvinkel og undersøge, om ovenstående refleksioner kan udmøntes i danskundervisningen. Med udgangspunkt i specifikke danskfaglige opgaver vil jeg diskutere og vurdere, hvorledes kanonlitteraturen kan gøres mere tilgængeligt gennem meddigtende litteraturhistoriske arbejdsformer.

Det er således min hensigt at undersøge kanonlitteraturens udfordring for elever og lærere ud fra flere vinkler. Afsnittene underbygger og supplerer gensidigt hinanden gennem argumentation og begrundelser. Foruden den labyrintiske opbygning skal min bacheloropgave også læses lineært fra problemformuleringens hvorfor til hvordan spørgsmål... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om kanonlitteraturen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.