KLM studieprodukt om etik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

KLM studieprodukt om etik

4. studieprodukt om etik.

Problemformulering
Hvilke etiske dilemmaer kan opstå, når man som lærer må forholde sig til sine elever både som enkeltindivider og som en del af et fællesskab?

Indhold

Emnebegrundelse
Metode
Redegørelse for Kants pligtetik og Mills konsekvensetik
Analyse af case med anvendelse af Kant og Mill
Vurdering af svagheder og styrker hos henholdsvis Kant og Mill
Afrunding
Litteraturliste

Uddrag

Emnebegrundelse
I disse år ser vi et øget fokus på individualisme, der gennemsyrer alle arenaer, vi færdes i – dvs. også folkeskolen. Men fællesskabet er fortsat et vigtigt aspekt for os. I folkeskoleøjemed handler det altså om den enkelte elev kontra fællesskabet. Det kan være vanskeligt at vurdere, hvornår det ene er at foretrække frem for det andet. Og spørgsmålet er, om det ene vil være på bekostning af det andet, eller om alle parter kan tilgodeses? I denne sammenhæng kan etiske dilemmaer i lærergerningen opstå, og man sættes som lærer i situationer, hvor man må forholde sig til, hvorvidt det er individet kontra fællesskabet, man skal tage hensyn til. Vores problemformulering lyder derfor således:
Hvilke etiske dilemmaer kan opstå, når man som lærer må forholde sig til sine elever både som enkeltindivider og som en del af et fællesskab?

Metode
Vi gør brug af Blooms tre taksonomiske niveauer, idet vi først vil redegøre for Kants pligtetik og Mills konsekvensetik. Dernæst vil vi analysere en udvalgt case med brug af Kant og Mill, mens vi slutteligt vil vurdere styrker og svagheder ved de to positioner. Kant og Mill er blevet udvalgt som relevante teoretikere, fordi de på forskellige måder anskuer etisk korrekthed. Det er derfor nærliggende at have deres positioner for øje, når man beskæftiger sig med etiske dilemmaer.
I vores analyse af casen gør vi brug af den hermeneutiske metode. Vi har søgt at blive klogere på noget og har derfor på forhånd læst om emnet. På denne måde går vi ind til casen med en forforståelse. Undervejs i analysen får vi sat begreber på spil og får derfor en ny og bredere viden. Det samme er gældende i diskussionen, hvor vi løbende får reflekteret over styrker og svagheder og dermed får en ny forståelse for emnet... Køb adgang for at læse mere

KLM studieprodukt om etik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.