Intersprogsanalyse af Kun svage forældre slår

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk som andetsprog
  • Ingen givet
  • 6
  • 1842
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2003
  • 01-11-2004

Analyse af elevtekst: Intersprogsanalyse af Kun svage forældre slår

Udfra en artikel fra Politiken om brug af tæv i opdragelsen, skulle eleverne skrive en tekst derfra.

Analyse af syntaks, morfologi og syntaks.

Endvidere en diskussion af sproglige normer og krav i folkeskolen set i forhold til andetsprogsbegrebet.

Lærerstuderende.dk's kommentar

Dansk som andetsprog - Prøvesæt til forsøgslinjefaget dansk som andetsprog 2002
Udgangspunktet for opgaven er intersprogsanalyse. Sættet er et forsøgssæt udgivet i 2002.

Uddrag

Opgaven består af to elevbesvarelser fra folkeskolens afgangsprøve i dansk. Eleverne havde til opgave at skrive om brug af tæv i opdragelsen. Det ud fra en vedlagt artikel, ”Kun svage forældre slår”, som kunne bruges til at underbygge deres besvarelse.
Jeg vil i denne opgave analysere de to elevtekster og derefter sammenligne dem. Mit fokus vil være på syntaks, morfologi og ortografi. Dernæst en kort vurdering af besvarelserne for til sidst at diskutere sproglige normer og krav i folkeskolen i forhold til andetsprogsbegrebet.
Jeg vil i opgaven bruge nyt komma.

OPGAVE 1
Analyse af tekst 1
Syntaks
Elevens tekst har mange bisætninger, der kunne være undgået ved regelmæssig tegnsætning. Hvis man ser på sætningsskemaet fremgår det at konjunktionalfeltet oftest er udfyldt, hvilket bevidner at hun er nødsaget til at binde sætningerne sammen via konjunktioner. I og med konjunktionalfeltet er udfyldt kan jeg dermed konkludere, at teksten er parataktisk fremfor hypotaktisk.

Sætningsskemaet viser ydermere at der er få ord i a-feltet. Det tolker jeg som en eventuel skrivestrategi, da hun formodentlig ikke kender ordforrådet i det felt.

Ordstillingen er overordnet fin. Dog er der fejl i linje fem: ”..slået ad mine forældre meget”, hvor adjektivet meget skulle have stået mellem ordene slået og ad. Endnu en fejl er der i linje femten ..skal have stuerrest eller lomme pengene ryger i et stykke tid.. Hvor ryger skal rykkes op efter ordet eller. Jeg formoder at eleven mener, at der skulle have stået ellers i sætningen.

Kohærens
På tekstniveau er der en nogenlunde sammenhæng, dog uden det er godt. Det skyldes den udprægede talesprogsnære måde at skrive på.

En mangel i teksten er at eleven ikke nævner sin inspirationskilde til opgaven, hvorved læseren mangler referencer og grundlaget for elevens meninger. Især da eleven direkte skriver af fra artiklen, f.eks.:”..man skal have stuearrest eller lommepengene ryger et stykke tid.” (Eleven har ikke formået at afskrive så det passer i konteksten jvf syntaks ovenover).
Generelt er der en del tilnærmelsesvise, og direkte afskrifter, som dels viser en manglende evne til at udtrykke sig selvstændigt samt virker forstyrrende for sammenhængen.

Trods kritikken synes jeg at eleven kommer frem med sit budskab, om end på en lidt usammenhængende måde.

Morfologi
Overordnet er der en ok brug af de forskellige ordklasser. I et af verberne bruger eleven r i infinitiv, hvor det skulle have været undladt. Eksempelvis i linje et: skal slår og linje tre: skal respekter, hvor der mangler endelsen -er. I første eksempel kan det være en manglende forståelse for hvilken måde der tilføjes r. I andet eksempel kan det være en fonetisk eller morfologisk fejl.

Udover manglende personlige pronomer er der kun enkelte fejl i de andre ordklasser.

Ortografi
Der er i besvarelsen brugt fonetisk stavning. F.eks. linje fire: indvandre pige, linje otte: sage, linje elleve: voldi, linje femten: stuerrest. Eksempelvis sage kan være en blanding af, at eleven ved at ordet ikke staves lydret og derfor tilføjer et g og samtidig bruger fonetisk stavning.

I linje nitten skriver eleven:”..så skal man opdrage børne siden”, hvor der skulle have stået børnene i stedet for børne. Det kan både være en fonetisk eller morfologisk fejl. I resten af teksten behersker eleven at bøje substantivet rigtigt, også i et andet gennemgående substantiv som forældre. Derfor formoder jeg at eleven kender bøjningsformen, og dermed er i en tilegn (...)... Køb adgang for at læse mere

Intersprogsanalyse af Kun svage forældre slår

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.