Eksamensopgave i nationaløkonomi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 18
  • 5234
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2006
  • 22-04-2008

Undervisningsforløb: Eksamensopgave i nationaløkonomi

Eksamensopgave i samfundsfag om nationaløkonomi.

Problemformulering
En teoretisk analyse, samt en diskussion af den keynesianske og monetaristiske teori, samt en analyse af det makropolitiske system.

Indhold

Kapitel 1: Indledning
Afgrænsning
Metode
Kapitel 2: Teori, analyse og diskussion
Udviklingen i makroøkonomisk teori
Diskussion af John Maynard Keynes og Milton Friedmans teori
Det makropolitiske system - nationaløkonomiske mål
Makropolitik i Danmark
Hvordan forudsiges den økonomiske udvikling i Danmark
Kapitel 3: Konklusion og perspektivering
Konklusion
Perspektivering
Kapitel 4: Didaktisk del
Litteraturliste

Uddrag

Afgrænsning
Jeg vil i denne opgave undersøge de økonomiske politiske virkemidler – deres effekter og begrænsninger i forhold til at skabe fuld beskæftigelse, at holde en lav og stabil inflation, samt sikre overskud på betalingsbalancen. For at forstå dette jeg analysere og diskutere den keynesianske teori op imod den monetaristiske teori – for så at se på Danmarks makroøkonomiske politik og dets virkemidler.

Metode
I denne opgave vil jeg tage udgangspunkt i udvalgt teori, i det teorierne kan bidrage med en øget forståelse af både begreb og fag. Dette vil jeg gøre ved en analyse af John Maynard Keynes teori, om den efterspørgselsdrevet politik og Milton Friedmans udbudsdrevet politik. Derudover vil jeg se på, hvilke makroøkonomiske virkemidler regeringen benytter sig af i dag. Jeg har udvalgt litteratur, som kan være medvirkende til, at jeg kan svare på min problemformulering. Afslutningsvis vil jeg beskrive et didaktisk forløb, der omhandler mit emne, som jeg vil kunne bruge i undervisningen som folkeskolelærer.

---

Kapitel 4: Didaktisk del
I de Fælles Mål for samfundsfaget, som er gældende fra august 2004 står der: ”Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk samfund”.32
Derudover står der i De centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF) at der her skal arbejdes med: ...

---

1.fase: forhåndskendskab til de makropolitiske virkemidler:
I denne fase vil jeg præsentere eleverne for et oplæg, omkring politikkernes mange forskellige målsætninger, med hensyn til den økonomiske udvikling. Ligeledes vil jeg præsentere eleverne for nogle af de makroøkonomiske midler, som politikkerne anvender, når de skal påvirke økonomien. Eleverne vil blive præsenteret for det økonomiske kredsløb, de økonomiske problemer (fx. arbejdsløshed, statsunderskud og betalingsbalancen) og økonomiske politikker.
Undervejs vil jeg stille spøgsmålet til eleverne om, hvad de på forhånd ved om de makropolitiske... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave i nationaløkonomi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Eksamensopgave i nationaløkonomi.