Inkludering af specialelever i undervisning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 14
  • 4061
  • PDF
  • 2012
  • 01-05-2012

Modulopgave: Inkludering af specialelever i undervisning

Præstentationsportfolio 4. årgang.
Tilrettelæggelse og inkludering af eleverne i undervisningen

Problemstilling:
Hvordan kan man som lærer, i en specialafdeling, tilrettelægge undervisningen for elever med forskellige kognitive evner, så de alle bliver inkluderet i undervisningen?
- Hvad er undervisningsdifferentiering, og hvordan i tænkes det i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen?
- Hvad er elevdifferentiering, og hvordan i tænkes det i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen?
- Hvad er kognitive evner, og hvad skal der til for at tilgodese dette i undervisningen?
- Hvad er inklusion, og hvordan implementerer man det i undervisningen?

Underviserens kommentar

Underviseren har skrevet at det er en meget flot opgave med gode reflektioner og teori.

Forfatterens kommentar

Tro ikke jeg vil gøre noget anderledes, da jeg selv synes, den er rigtig god.

Indhold

Indledning: 3
Problemstilling: 3
Metatekst: 4
Begrebsafklaring: 4
Beskrivelse af planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløbet: 4
Konklusion: 7
Perspektivering: 7
Litteraturliste: 8
Bilag

Uddrag

Indledning:
Både som studerende, men også som kommende speciallærer med en socialkonstruktivistisk læringssyn, mener jeg, det er vigtigt at reflektere over, hvordan jeg bedst muligt kan planlægge og gennemføre en undervisning, så alle elever følger sig inkluderet og derved også får en progressiv læring. Dette passer godt i tråd med det, de danske folkeskoler er meget optaget af i dag nemlig, at ingen elever skal føle sig ekskluderet fra fællesskabet. Det vil sige, at eleven skal oplever sig selv om en selvskreven og betydelig deltager af fællesskabet i klassen.
For at dette kan manifestere sig mener jeg, det er relevant at indtænke sin egen forståelse af begrebet læring. Jeg selv forstå begrebet læring som en social proces, hvor forudsætningen er, at eleven er aktivt deltagende, trives og har et personligt ansvar for egen læring. Det stemmer godt overens med det der står i bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden socialpædagogisk bistand §.2 stk. 3 ” Undervisning i folkeskolens fag og fagområder, der tilrettelægges under særlig hensyntagen til elevens indlæringsforudsætninger.” For at dette skal kunne lade sig gør, skal jeg i mine didaktiske overvejelser have tænkt ind, hvilke kognitive evner eleverne er i besiddelse af, da eleverne på centerafdelingen på praktikskolen har specifikke indlæringsvanskeligheder og bevægelseshandicap. Dette gør, at eleverne er væk fra klassen på skift pga. træning af forskellige art. Da jeg ser eleverne ud fra et multi faktuelt syn finder jeg udfordring i at informerer eleverne om den igangværende undervisning og om, hvordan eleven og jeg i samarbejde kan få eleven inkluderet i undervisningen, når de er tilbage i klassen.
Det gør, at jeg er enig i det Hiim og Hippe udtrykker, at ” Eleven selv er jo det, som helheden dybest set drejer sig om. Elevens læringsforudsætninger vil sig følelser og holdninger, færdigheder og forståelse som eleven til enhver tid møder undervisningen med” Hvilket også passer godt med praktiskolens værdigrundlag om, at eleverne og jeg skal samarbejde omkring udviklingen af et godt læringsmiljø. Med dette menes der, at der arbejdes målrettet med udviklingen af elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer... Køb adgang for at læse mere

Inkludering af specialelever i undervisning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.