Idræts nødvendighed i folkeskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Idræt
  • Godkendt
  • 8
  • 2070
  • PDF
  • 16-10-2009

Synopsis: Idræts nødvendighed i folkeskolen

Synopsis til idrætseksamen i læreruddannelsen, efter studieordningen fra 2006.

Problemformulering

Hvorfor er idrætsundervisning i folkeskolen nødvendig?

Hvordan har idrætsundervisningens dannelsesidealer ændret sig gennem tiden?

Skal der være mere idrætsundervisning i folkeskolen?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Idrætsundervisning gennem tiden
Fysisk udvikling
Psykisk udvikling
Social udvikling
Diskussion
Praksisprogram
Litteraturliste

Uddrag

Indledning

I denne opgave vil vi forsøge at gøre rede for nødvendigheden af faget idræt i folkeskolen. Via en historisk gennemgang af idrætsundervisningens udvikling vil vi redegøre for de dannelsesidealer der har præget idrætsfaget. Endvidere vil vi gennem opgaven forsøge at belyse de faktorer der gør idrætsundervisningen værd at prioritere. Vi har i opgaven lagt vægt på tre forskellige områder i barnets udvikling, der gør sig gældende i idrætsundervisningen. Den fysiske, psykiske og sociale udvikling. Vi har valgt denne opdeling, da vi er enige med den strømning der siden 1975-loven har præget fagets formålsparagraf. Den strømning der ser idræt som mere end træning af kroppen og dens fysiske færdigheder, men også som et fag der har mulighed for at udvikle barnet på andre områder. Altså en helhedsudvikling af eleven. Til sidst i opgaven åbner vi diskussionen om hvorvidt 2x45 minutters idrætsundervisning om ugen er nok.

Idrætsundervisning gennem tiden
Idrætsundervisningen i folkeskolen har gennem tiden ændret karakter. I 1800tallet var idrætsundervisningen præget af et dualistisk menneskesyn. Krop og sjæl skulle stimuleres ligeligt. Dette ændredes i starten af 1900tallet, hvor naturvidenskaben og det sundhedsmæssige aspekt af idrætten var i fokus.
I 1937 blev idrætsundervisningens formål at eleverne skulle opdrages til sundhed og hygiejne.1 Endvidere var der fokus på at udvikle eleverne således at borgerlige dyder tilegnedes. Indholdet bestod primært af gymnastik, men også boldspil og andre aktiviteter var inddraget. Faget hed ikke Idræt men Legemsøvelser.
I midten af 1900tallet kom sportens store gennembrud. Dette kunne selvfølgelig også ses i folkeskolen. Skolereformen i 1958 ændrede da også fagets navn fra Legemsøvelser til Legemsøvelser med gymnastik og idræt. Formålet med undervisningen var at børnene skulle opdrages til legemlig og mental sundhed. Den mentale sundhed var et skridt væk fra dyderne og hen imod nye dannelsesidealer som for eksempel glæde, initiativ og selvstændighed.2
I 1975 blev formålet ændret radikalt. Navnet blev ændret til Idræt. Sundhed, som indtil nu havde været det dominerende tema i idrætsundervisningens formål blev prioriteret væk. Det nye formål bestod i at undervisningen skulle motivere eleverne til fysisk aktivitet samt at deres fysiske, sociale og psykologiske udvikling skulle fremmes. Den del af formålet der havde beskæftiget sig med at fremme specifikke karaktertræk blev skrevet ud. I 1975-loven blev der dermed fokuseret på en... Køb adgang for at læse mere

Idræts nødvendighed i folkeskolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.