Bachelor om leg og dannelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 27
  • 11095
  • PDF
  • Skårup Statsseminarium
  • 2001
  • 27-05-2004

Bachelor om leg og dannelse

Bachelor i idræt om leg og dannelse.

Bliver dagens idrætsundervisning præget af den nutidige idrætstrend og glemmer idrætslærerne generelt en anden væsentlig side af idrætten, nemlig
idræt som dannelsesfag?

På baggrund af mine oplevelser fra praktikken og egne oplevelser fra skoletiden er jeg af den opfattelse, at idrætslærerne i mange år har praktiseret faget idræt ud fra et fysisk perspektiv, hvor det udelukkende gælder om, at give eleven sved på panden.

Jeg mener, at det er vigtigt at tilkendegive, at faget idræt er mere end blot at give eleverne sved på panden, ligesom jeg er af den klare mening, at idræt er dannende for det enkelte individ.

Jeg har valgt at arbejde med emnet leg, idræt og dannelse, da jeg finder vigtigheden af netop de legende elementer i undervisningen og livet generelt, som værende meget essentielle for barnets udvikling. Jeg arbejdede med emnet i min eksamensopgave i idræt på 2. årgang, og blev utrolig fascineret af de mange muligheder legen giver.

Problemformulering
Hvordan kan leg og idræt bruges til opnåelse af dannelse?

Problemspørgsmål:

- Hvad er leg?
- Hvad er dannelse?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Formål
Metodevalg
Dannelsesbegrebet
Diskussion
leg - historisk og teoretisk set
Howard Gardners mange intelligenser
Diskussion
Læringsbegrebet
Idrætssyn
Min idealundervisning
Lærerrollen
Konklusion
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

Formål
Mit formål med denne bacheloropgave er, at påvise vigtigheden af idræt og leg, specielt når tankerne falder på dannelse. Hvad skal jeg være opmærksom på i forhold til min planlægning for at få alle aktivt med, og hvad er det helt præcist idræt og leg kan, som intet andet fag er i stand til? Hvordan kan jeg som lærer om et år udnytte legens kvaliteter i min undervisning?

Metodevalg
I dag spænder idræt meget bredt i forhold til tidligere, en af de mest markante forskelle, som jeg ser det, er den direkte binding mellem teori og praksis, der er formuleret i den nuværende folkeskolelov.

Idræt er et fag, der indeholder både færdigheder og kundskaber, dette betyder også, at indholdet i
idrætsundervisningen har gennemgået en forandring.

Idræt er ikke blot et aktivitetsfag, men i høj grad et undervisningsfag, hvor eleverne udover kropslige færdigheder også skal have mulighed for at fordybe sig i de etiske og æstetiske værdier, andre kropskulturer samt have både det sundhedsmæssige og det miljømæssige aspekt for øje. Med andre ord, idræt spænder fra den legende opgave løsning til det tekniske i en sportsgren.

Eleverne skal lære om de grundlæggende kropslige færdigheder og forskellige handlemåder i udøvelsen, hvor de skal skabe, afprøve, konkurrere, træne og samarbejde.

I mit arbejde med emnet ”leg, idræt og dannelse” har jeg tænkt mig at benytte et teoristudie som fremgangsform.

Med udgangspunkt i LHS og WK vil jeg prøve at definere begrebet dannelse og hvilke aspekter dette ord breder sig over i forbindelse med leg. Videre i forløbet vil der komme en begrebsafklaring og definition af ordet leg, dette vil primært frembringes med hjælp fra psykologerne JP og LV, , samt HG.

WK har jeg valgt da jeg ved tidligere lejligheder er stødt ind i hans teorier om en almen dannelsesteori. WK skal ydermere ses som en repræsentant for den tidlige dannelsesteori, der bl.a. bygger en del på traditioner. LHS er valgt grundet hans nutidige, kritiske og i høj grad folkeskolerelevante syn på dannelse. LHS tager udgangspunkt i det traditionelle syn på dannelse og førere det videre til den nutidige skole.

Jeg vil i min diskussion af begrebet dannelse starte med at se på Folkeskolelovens formålsparagraf (§ 1, stk. 1, 2 og 3). Disse formuleringer er et udtryk for, hvad der er folkeskolens opgave, og dermed også udtryk for en dannelsesmæssig tankegang.

Mine valg af teoretikere i forhold til leg skal ses i lyset af, at jeg ønsker en bred vifte af definitioner på ordet leg, samt dets betydning. JP og LV er inddraget, da de alle ser legen som en særdeles vigtig del af barnets udvikling på den ene eller anden måde. HG' s teori om de mange intelligenser er med, da jeg finder hans tankegang fascinerende i forhold til læring.

Efter en grundig begrebsafklaring vil jeg stille de forskellige teorier op mod hinanden, og ud fra det opstille min egen tese omhandlende, hvad jeg finder vigtigt at inddrage i forhold til min kommende rolle som idrætslærer. En teori som også skal bunde i mine egne erfaringer, men selvfølgelig tage udgangspunkt i ovennævnte teoretikere. Slutteligt vil jeg give mit syn på faget idræt, mit syn på begrebet læring, samt sætte legen konkret ind i undervisningen via et praksiseksempel... Køb adgang for at læse mere

Bachelor om leg og dannelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.