Idræt som dannelsesfag | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Idræt
  • Godkendt
  • 14
  • 5958
  • PDF
  • Skårup Statsseminarium
  • 2008
  • 23-01-2009

Idræt som dannelsesfag | Eksamensopgave

Eksamensopgave om idræt som Dannelsesfag.

Problemstilling
Hvordan kan vi som idrætslærere opfylde fagets formål som centralt dannelsesfag, og hvilke dannelsesmæssige kompetencer kan faget fremme?

Indhold

Indledning 1
Problemstilling 2
Metode/læsevejledning 3
Dannelse 3
Dannelsesbegrebet set i et historisk perspektiv 4
Kategorial dannelse 5
Det senmoderne samfund 6
Handlekompetence som det senmodernes dannelsesideal 8
Læring og handlekompetence 10
Kroppen som udgangspunkt for læring 11
Leg og idræt 12
Zonen for nærmeste udvikling 13
Idrætsundervisning i praksis 13
Eksempel 14
Lærerens kompetencer 15
Konklusion 16
Litteraturliste 17
Praksisbeskrivelse (midlertidig) 18
Bold 18
Dans/udtryk 19
Redskaber, herunder hænge/hæve 19

Uddrag

Begrebet dannelse er qua min problemstilling naturligvis en central del af denne opgaves indhold.
Derfor finder jeg det nødvendig at starte opgaven med en generel afklaring af dannelsesbegrebet. Dette vil jeg gøre med referencer til den historiske kontekst, hvori dannelsesbegrebet er opstået og udviklet. Herefter vil jeg med udgangspunkt i vor tids måske største dannelsesteoretiker, Wolfgang Klafki, redegøre for mit eget syn på dannelse. Jeg har valgt Klafki fordi, jeg ser hans teori om kategorial dannelse som grundstenen i udformningen af den danske folkeskole, og fordi hans kritisk-konstruktive didaktik indebærer en opfattelse af mennesket som et selvstændigt, aktivt handlende og kritisk væsen, hvilket harmonerer med mit eget menneske- og dannelsessyn.
Med det som fundament vil jeg gå mere specifikt til værks i forhold til at sætte dannelsesbegrebet ind i en nutidig og idrætsfaglig kontekst. Her vil jeg, med udgangspunkt i en karakteristik af senmoderniteten, som vi befinder os i nu, inddrage handlekompetencebegrebet, som jeg ser som et af vor tids helt store dannelsesidealer, og som idrætsundervisningen om noget fag kan være med til at fremme. Udgangspunktet bliver i Helle Rønholts definition af handlekompetence, da hun sætter begrebet ind i en idrætsfaglig sammenhæng ved at definere det som udvikling af kropslige, idrætslige, personlige og sociale kompetencer. Udvikling af handlekompetence afhænger af lærerens måde at tænke læring og undervisning på, hvorfor jeg med udgangspunkt i Knud Illeris' konstruktivistiske læringsbegreb og Merleau-Pontys fænomenologiske kropssyn retter fokus mod mit eget læringssyn og syn på lærerrollen. Det sociale aspekt i læringen, herunder det legende perspektiv, ser jeg som havende et stort potentiale i et dannelsesmæssigt perspektiv. Derfor vil jeg inddrage Vygotsky, som med zonen for nærmeste udvikling forudsætter, at man først og fremmest lærer i fællesskab. Jeg vil komme med et enkelt eksempel fra min 2. års praktik, for at konkretisere de teoretiske overvejelser jeg har gjort mig undervejs. Inden konklusionen, som samler op på det hele og besvarer problemstillingen, vil jeg redegøre for, hvad det dannelsesmæssige perspektiv betyder for min rolle som idrætslærer, og herunder hvilke kompetencer jeg bør besidde. Til sidst er der en beskrivelse af vores praksisforløb, som er lavet i samarbejde med min eksamensgruppe... Køb adgang for at læse mere

Idræt som dannelsesfag | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.