Bacheloropgave om identitet og dannelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 29
  • 9254
  • PDF
  • Haslev Seminarium
  • 2005
  • 01-09-2005

Bacheloropgave om identitet og dannelse

Bacheloropgave i idræt om identitet og dannelse i en postmoderne og foranderlig verden.

Problemformulering

• Hvor stiller folkeskolens idræt sig i et samfund, som er præget af foranderlighed, og hvor tendensen går mod nedbrydning af autoriteter, traditioner og værdier?
• Hvilken form for dannelse fordrer det nye paradigme, og hvordan tilrettelægges undervisningen, så der gives mulighed for aktiv medvirken til elevens egen identitetsdannelse?
• Hvilke kompetencer er det mest hensigtsmæssige, at idrætsfaget skal udvikle, og hvilke krav stiller det til undervisningen og dens form?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Teori og metode 3
Samfund 3
Tematisering 5
Infomalisering 6
Subjektivering 6
Identitet 8
Krop og læring 10
Dannelse 11
Material og formal dannelse 12
Kategorial dannelse 13
Kvalificeret selvbestemmelse 16
Handlekompetence som dannelsesideal 18
Demokratisk handlekompetence 19
Dannelse i idrætsfaget 19
Fælles mål 22
Empiri 22
Tre grundopfattelser af idrætsundervisningens mål 23
Den moto-fysiske grundopfattelse 23
Den psyko-motoriske grundopfattelse 24
Den socio-fysiske grundopfattelse 24
Diskussion og perspektivering 25
Konklusion 26
Bilag 1 28
Litteraturliste 28

Uddrag

Indledning
Jeg er af den opfattelse, at man er nødt til at tage det nye paradigme alvorligt. Det nye paradigme omhandler et nyt perspektiv på selve individets konstitution og dermed også karakteren af den læring og dannelse den enkelte elev skal opnå gennem sin tid i grundskolen. Postmoderniteten rører ved modernitetens opfattelse af fornuften som et tilstrækkeligt middel til, at kunne orientere sig i en foranderlig verden.
Den opfattelse af fornuften som moderniteten står for beskriver identiteten som en fast kerne. Med hensyn til dannelse er det pædagogikkens opgave, at emancipere subjektet til politisk handlekompetence, og give plads til individets særegne adfærd1 Det har alle dage været diskuteret, hvad skolen skal bidrage sine elever. Hvad er grundlæggende kundskaber?

Teori og metode
I opgaven vil jeg gøre et forsøg på at belyse min problemstilling ved indledningsvis at komme med en karakteristik af hvordan samfundet er i dag, til dette formål vil jeg benytte mig af Thomas Ziehes beskrivelser af tendenserne og problemerne i læringskulturen. Herefter følger en redegørelse for begrebet identitet, og hvad samfundsudviklingen betyder for dette, her vil Lars Dencik blive inddraget som bud på børns identitet i en postmoderne foranderlig verden. Fænomenologien bygger på tanken om, at den verden vi lever i, skabes i subjektet. Til dette formål vil jeg komme med en beskrivelse af Maurice Merleau-Ponty ”Kroppens Filosof” syn på ”Kroppen og verden”. Hvad det kan have af konsekvenser for læring i et kropsfag og måden, vi skal undervise på, beskriver jeg i et særskilt afsnit.
Til belysning af idrætsfagets dannelsesmæssige betydninger vil jeg inddrage Wolfgang Klafkis ”kategoriale dannelse” og Jan Tønnesvangs videretænkning af denne til den ”kvalificeret selvbestemmelse som dannelsesbegreb”. Handlekompetence er et dannelsesideal, som er meget fremme i tiden. Jeg vil sætte dette i forbindelse med skolens formål og i særdeleshed med hensyn til idrætsfagets kompetencebegreber. For at danne et billede af hvilke grundopfattelser idrætslærerne rundt i landet faktisk planlægger deres idrætsundervisning ud fra, inddrager jeg en undersøgelse foretaget af Helle Rønholt. Endeligt vil jeg diskutere og perspektivere de enkelte teoretiske indlæg i en større sammenhæng set med idrætsfagets optik, for til sidst at komme med en sammenfattende konklusion, der besvarer min problemstilling... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om identitet og dannelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.