Musik om identitetsdannelse | Bacheloropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Musik)
  • Godkendt
  • 24
  • 8768
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2002
  • 10-04-2002

Musik om identitetsdannelse | Bacheloropgave

Bacheloropgave i musik om identitetsdannelse i folkeskolens musikundervisning. Opgaven handler om hvilke elementer faget musik kan tilbyde børn i udviklingen af deres identitet.

Problemformulering
Hvordan kan elementer i faget musik i folkeskolen bidrage til at udvikle og styrke børn og unges identitetsdannelse?

Indhold

Forord
Emnebegrundelse
Problemformulering
Metode
Identitet og det moderne samfund
Delkonklusion
Læring
De mange intelligenser
Musik og følelser
Den æstetiske dimension
Fagsyn
Musikaktiviter i et identitetsudviklende perspektiv
Den musikalske identitetsudvikling
Sang
Sammenspil
Delkonklusion
Konklusion og perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

Metode:

Jeg vil i det følgende gøre rede for samfundets udvikling og dets betydning for børn og unges identitetsdannelse. Jeg vil i den sammenhæng fremhæve elementer fra Erikson's identitetssyn, da han forstår mennesket som et socialt væsen, dvs. at dets udvikling sker i samspil med andre mennesker. Endvidere vil jeg inddrage Anthony Giddens og Thomas Ziehe i det omfang jeg anser deres analyser for at være relevante i forbindelse med min analyse af det moderne samfund vi lever i.

Jeg har valgt at bruge Anthony Giddens og Thomas Ziehe da jeg mener deres teorier understøtter hinanden og samtidigt supplerer hinanden, idet Giddens primært har beskæftiget sig med det sociologiske aspekt og Ziehe den psykologiske side af emnet. Derudover tager de begge udgangspunkt i det vestlige samfund og kan derfor på flere områder bruges i det danske samfund. Dernæst vil jeg gøre rede for mit læringssyn med udgangspunkt i Piaget, da hans læringsteori er centreret omkring forståelsen af læring som en ligevægtsproces.

Jeg vil i den sammenhæng også inddrage Howard Gardner, da jeg interesser mig for hans teorier omkring intelligens, og supplere op med Keld Fredens som selv har anvendt Gartners teori i forhold til musikundervisningen, men som især tillægger den sociale og personlige intelligens stor værdi. Endvidere vil jeg begrebsafklare Frede V. Nielsen's ”ars,- og scientadimension” i forbindelse med min fagforståelse, da jeg anser disse dimensioner for at være væsentlige i enhver musikaktivitet.

I min analyse omkring musikfagets betydning i forhold til børns identitetsdannelse, vil jeg med henføring til den ungarske lektor i musik, Ilona Antal-Lundstrøm, uddybe hvorledes sang, -og sammenspilsaktiviteter indeholder sociale, kommunikative og kognitive elementer, som kan bidrage til elevernes identitetsudvikling... Køb adgang for at læse mere

Musik om identitetsdannelse | Bacheloropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Musik om identitetsdannelse | Bacheloropgave.