Identitetsdannelse i billedkunst

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 24
  • 8990
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2001
  • 20-04-2002

Identitetsdannelse i billedkunst

Bacheloropgaven i billedkunst indeholder en redegørelse for den æstetiske læreproces og det praktiske billedarbejde som et led i unges identitetsdannelse.

Jeg har valgt at skrive denne opgave i faget billedkunst, da jeg mener, at faget er undervurderet i forhold til de “boglige” fag. Der er meget fokus på den praktiske dimension og de vigtige redskaber eleverne får med sig i denne dimension. Faget vægtes ikke som de “boglige” fag som dansk og matematik, og dette til trods for de mange gode intentioner samt projekter der har været og er i gang rundt omkring på landets skoler.

Problemformulering
Hvilken rolle spiller den æstetiske dimension og de æstetiske læreprocesser ind i forhold til identitetsudviklingen og hvordan kan billedkunstfaget bruges i forhold til udviklingen af identiteten?
Herunder hvordan er de unges betingelser for identitetsudvikling i forhold til senmoderniteten?

Indhold

1. Indledning/emnebegrundelse 2
2. Problemformulering 3
3. Metode. 3
4. Det Moderne Samfund Og Unges Identitetsdannelse 4
4.1 Senmodernitet. 4
4.2 Relationer Og Spejlingens Betydning For Individet 6
4.3 Identitet 7
5. Den Æstetiske Dimensions Betydning For
Identitetsudviklingen 9
6. Læring 10
6.1 Den Æstetiske Læreproces Og Æstetiske Erkendelse 11
6.2 Læringsmodel, Perception, Piaget Og Den Æstetiske Læreproces 12
7.billedpædagogik 15
7.1.faghæftet. 15
7.2 Billeder Som Kommunikation 16
7.3 Billedprocessen Og Den Æstetiske Praksis 16
7.4 Tema -, Emne-arbejde Som Identitetsdannende 18
7.5 Et Praktisk Eksempel På Temaarbejde 19
8. Konkluderende Bemærkninger Og Perspektivering 20
Litteraturliste: 23

Uddrag

Metode.
Opgaven vil indledes med en afklaring på begrebet senmoderniteten. De teoretikere jeg tager udgangspunkt i min redegørelse bruger forskellige begreber til at beskive det nutidige samfund som fx. høj-, post - modernitet. Jeg har valgt at bruge begrebet senmoderniteten som væsentligt til at beskrive samfundet i dag.

Det ønskes belyst hvad der karakteriserer det senmoderne samfund, samt se på hvilke tendenser det har ført med sig. I min redegørelse omkring det senmoderne samfund vil jeg bruge Thomas Ziehe og Anthony Giddens. Begge beskæftiger sig med det moderne dynamiske samfund og hvilke tendenser der “rør” sig. Ziehe er mere specifik end Giddens, når det gælder ungdommen i det moderne, derfor vil det også være ham der vil blive brugt mest.

På baggrund af min redegørelse af det senmoderne vil jeg se på hvilke problematikker moderniteten har ført med sig i forhold til unge, deres relationer og identitetsdannelsen. Relationer har fået en anden betydning set i lyset af det senmoderne samfund og har samtidig en vigtig rolle i forhold til den enkelte. Jeg vil undersøge hvilken rolle relationerne har for den enkelte i forhold til det senmoderne samfund og den enkeltes identitetsudvikling.

I afsnittet om identitetsdannelse vil jeg tage udgangspunkt i Jan Tønnes Hansens identitetsbegreb omkring de indre og ydre forhold og hvilken påvirkning de har på
identitetsdannelsen. På baggrund af afsnittene omkring det senmoderne og identitet vil jeg redegøre for den æstetiske dimensions betydning for identitetsudviklingen i det senmoderne, og derudfra tage afsæt til en afklaring af den æstetiske læreproces´ betydning i forhold til unges identitetsdannelse. I denne redegørelse vil jeg bruge Kristian Pedersens og Hansjörg Hohrs definitioner på den æstetiske læreproces.

I læringsafsnittet redegøres der for den perceptuelle cognitive cyclus samt Piagets læringsteori med begreberne akkomodation, assimilation og adaptation. Dette vil blive slået sammen i én læringsmodel med de æstetiske læringsprocesser.

I det billedkunst-faglige og -pædagogiske afsnit vil jeg redegøre for det praktiske temaarbejdes betydning for unges identitet og komme med et praksisk eksempel på det. Det praktiske eksempel vil omhandle temaarbejdets betydning for unges identitetsudvikling... Køb adgang for at læse mere

Identitetsdannelse i billedkunst

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.