Identitet ud fra Carl Aage Larsen og Klafki

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 19
  • 6973
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2001
  • 14-03-2002

Eksamensopgave: Identitet ud fra Carl Aage Larsen og Klafki

Didaktik eksamensopgave med udgangspunkt i et undervisningsforløb i dansk gennemført i 9. og 10. klasse på X Efterskole.

Opgaven handler om identitet og undervisning.

Forløbet analyseres ved hjælp af dannelsesteoretiske didaktiske teorier (Carl Aage Larsen, Klafki og Hiim og Hippe).

Problemformulering
Hvilke tanker og overvejelser må man gøre sig ved planlægningen, udførelsen og evalueringen af en undervisning, der tager udgangspunkt i identitetsdannelsen og identitetsafklaringen hos unge?

Indhold

Emnebegrundelse
Problemformulering
Læsevejledning
Carl Aage Larsens dannelsesteoretiske didaktik model
Grundværdier
Uddannelsens formål
Fagenes og fagområdernes formål
Elevforudsætning
Ydre betingelser
Undervisningens overordnede mål og indhold (makronivaeu)
Redegørelse og analytisk efterbearbejdning af undervisningens mikroniveau vha. Klafkis didaktiske analyse
Evaluering; Efterbearbejdning og analyse af eget arbejde og egen lærervirksomhed
Evaluering på brugen af Carl Aage Larsens dannelsesteoretiske didaktiske model
Didaktiske overvejelser begrundet udfra et kritisk/humanistisk menneskesyn
Evaluering på undervisningsforløbets overordnede mål

Uddrag

Læsevejledning
Vi vil i opgaven tage udgangspunkt i et undervisningsforløb i dansk, gennemført under skoleperioden i hhv. 9. og 10. klasse på Eriksminde Efterskole.
I planlægningen af undervisningen har vi benyttet os af Carl Aage Larsens dannelsesteoretiske didaktiske model. Denne opgave vil derfor tage afsæt i en kronologisk gennemgang af vores brug af modellen, hvor vi starter med en kort præsentation af Carl Aage Larsens tanker bag modellen.
Gennemgangen starter med en beskrivelse af grundværdierne afspejlet i vores dannelsessyn og vores valg af didaktiske grundpositioner.6 Herefter følger en beskrivelse af uddannelsens formål, fagenes og fagområdernes formål (for vores vedkommende dansk), ydre betingelser og elevforudsætninger. Dernæst opstilles undervisningens overordnede mål og indhold (makroniveau). I afsnittet om undervisningens tilrettelæggelse og udførelse, har vi valgt at beskrive 2 lektioner detaljeret - altså på mikroniveau. Vi vil i den forbindelse benytte os af Wolfgang Klafkis teori om kategorial dannelse, samt tanken om det fundamentale, elementære og eksemplariske.
Det Carl Aage Larsen kalder undervisningens evaluering, har vi valgt at gribe an på følgende måde. Vi ser afsnittet som en form for efterbearbejdning og analyse af eget arbejde og egen lærervirksomhed. Som perspektiv til Carl Aage Larsens dannelsesteoretiske model har vi valgt at bruge Hiim og Hippes modificerede udgave af Bjørndal og Liebergs didaktiske relationsmodel. Yderligere vil vi komme ind på nogle didaktiske overvejelser, som udspringer af vores argumentering, for at vælge et kritisk/humanistisk menneskesyn. Afslutningsvis vil vi evaluere på undervisningsforløbets overordnede mål.

Carl Aage Larsens dannelsesteoretiske didaktik model
Vi har ved planlægningen af vores undervisningsforløb valgt at benytte os af Carl Aage Larsens dannelsesteoretiske didaktikmodel. Grunden til at vi har valgt at bruge netop denne model er først og fremmest fordi den, som navnet også antyder, tager udgangspunkt i elevernes dannelse. Dermed bliver det sagen eller indholdet som kommer i fokus og eleverne vil møde noget andet end kun sig selv. Carl Aage Larsen udtrykker selv: ”En dannelsesteori har som grundlag en menneske- og samfundsopfattelse og omfatter et dannelsesbegreb og de midler, hvormed dannelsen opnås.”7 Modellen opfattes derudover enstrenget i sin form, hvilket virkede mest overskueligt da planlægningen af praktikken stod for døren. Desuden blev vi hurtigt enige om, at vi med netop denne model følte os mest fortrolige.
Formålet med undervisningen, udfra denne teori, er hverken at kvalificere til arbejdsmarkedet eller en bestemt politisk samfundsopfattelse, men netop at danne eleverne i et møde med de mest værdi- og betydningsfulde dele af den kulturelle tradition. Det er netop i mødet mellem eleven og kulturtraditionen, at elven dannes... Køb adgang for at læse mere

Identitet ud fra Carl Aage Larsen og Klafki

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Identitet ud fra Carl Aage Larsen og Klafki.