Identitet og identitetsdannelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 1. år
 • Psykologi, Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)
 • Godkendt
 • 5
 • 2367
 • PDF
 • 13-05-2003

Synopsis: Identitet og identitetsdannelse

Problemformulering

Med udgangspunkt i ovenstående og inddragelse af relevante teorier vil jeg i dette oplæg behandle og diskutere følgende:
• Hvad forstår vi ved identitetsbegrebet – hvad er identitet?
• Hvordan forklares dannelsen af identitet?

Afslutningsvis vil jeg herudfra inddrage en perspektivering i forhold til folkeskolens opgave.

Indhold

Psykologien bag folkeskolen - emnebegrundelse
Problemformulering
Identitetens ydre betingelser – et samfundsbillede
Identitet – ét begreb, mange tolkninger
Identitet som syntese mellem biologi, individualitet og forventning
Identitet som social, situationsafhængig konstruktion
Identitetens udslettelse
Identitet og behov
Sammenfatning
Perspektivering

Uddrag

Dette oplæg er rettet mod menneskets identitet og dannelsen heraf, en proces, som også til dels foregår i skolesammenhæng, hvorfor jeg finder det nødvendigt, at man som lærer kan forstå og forklare identiteten og dens væsen.
Om elevens udvikling står i folkeskolelovens formålsparagraf: ”Folkeskolens opgave er... at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige, personlige udvikling...således at de [eleverne] opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.” Folkeskolen skal således støtte den enkeltes identitetsdannelse.
De værdier, der kommer til udtryk i folkeskolens formål har sine rødder i den humanistiske og eksistentielle psykologi, der fokuserer på menneskets frihed, ansvar og muligheder. En tredje psykologisk retning må dog også inddrages i behandlingen af folkeskolens intentioner, nemlig socialpsykologien, der fokuserer på mellemmenneskelige relationer og interaktion mellem menneske og omverden (jf. bestemmelserne om medbestemmelse og dannelse til demokrati).

Indledningsvis skal det nævnes, at psykologiske retninger er værdibundne størrelser, der bunder i grundlæggende syn på menneske og samfund. Psykologien er et redskab til at forklare og forstå elevens handlinger og væremåde, og ses derfor i dette oplæg som et begrebsmæssigt og teoretisk værktøj, der muliggør en praksisteori... Køb adgang for at læse mere

Identitet og identitetsdannelse

[53]
Bedømmelser
 • 01-05-2010
  Opgaven er vidtfavnende og kommer omkring begreber i stort omfang, som er tydeligt beskrevet og velskrevet. Det er endda skrevet i et sprog, som taler til en stor del af studenterhoben.
 • 06-05-2010
  Skrevet i et meget teoretisk sprog, som kan være svært at forstå. Derfor kræver den med omhu gennemlæsning, hvilket derfor kan gøre den svær, at have med at gøre som inspiationskilde.
 • 07-05-2012
  God med mange fine pointer. Hjalp mig meget
 • 12-04-2012
  helt sikkert overskueligt let , lidt og godt hehe