Idehistorisk baggrund for sekularisering

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Eksamensopgave: Idehistorisk baggrund for sekularisering

En eksamensopgave med udgangspunkt i sekulariseringen, hvor der er en idéhistorisk gennemgang med udgangspunkt i begreberne individualisme og myndighed, samt trosfrihed og tolerance. Disse begreber er så perspektiveret til folkeskolen i dag.

Underviserens kommentar

God opgave, der viser overblik og overvejelse over faget KLM i et skoleperspektiv.

Indhold

1. Indledning 1
2. Idehistorisk baggrund 2
2.1 Individualisme og myndighed 2
2.2 Tolerance og trosfrihed 3
3. Nutidens folkeskole 4
4. Konklusion 5
5. Perspektivering 6
6. Litteraturliste 7

Uddrag

1. INDLEDNING
Sekulariseringen tog sin begyndelse i renæssancen, hvor tekster fra Antikken blev ”genfødt” (heraf renæssance). Der kom øget fokus på mennesket, som nu, i modsætning til i Antikken, selv skal skabe sin plads i kosmos. Samfundet går over til at være indrettet efter ikke-religiøse principper, og religion gøres til et personligt spørgsmål. Politik, retspleje, etik, opdragelse m.m. adskilles fra religiøs tro. Derudover var sekulariseringen også en del af den opståede humanisme, hvor mennesket frigøres og individualiseres. Man følte sig frigjort fra autoriteterne og den religiøse overmagt, og det var nu mennesket selv, der var i centrum.
Sekulariseringen havde både stor betydning samfundsmæssigt, i form af adskillelse mellem kirke og stat, men også filosofisk, da man flytter argumentation ud fra gudsbegrebet over på andre former for argumentation. De etiske og metafysiske spørgsmål kan nu diskuteres uafhængigt af ideen om en Gud.
Senere hen sker der også en sekularisering af folkeskolen. Man har ikke længere et ønske om, at undervisningen skal være forkyndende, men i stedet være neutralt oplysende.

Jeg vil ud fra denne definition af renæssancen og sekulariseringen se nærmere på begreberne tolerance/trosfrihed, samt individualitet/myndighed, da netop disse er vigtige begreber i forhold til sekulariseringen historisk set, men også i nutidens folkeskole. Jeg vil derfor kort redegøre for den idehistoriske baggrund for begreberne, og søge at belyse dem gennem centrale tænkere for begreberne. Derefter vil jeg diskutere, hvorvidt disse begreber gør sig gældende i den danske folkeskole i dag, og hvilken betydning de har.

2. IDEHISTORISK BAGGRUND
2.1INDIVIDUALISME OG MYNDIGHED
Begrebet individualisme kommer første gang til udtryk under renæssancen, hvor humanismen havde stor betydning. Det enkelte menneske var det centrale, uafhængigt af ydre autoriteter. Dette udvikles op gennem Oplysningstiden, og følgerne af dette var, at menneskets forhold til sig selv og fællesskabet skulle redefineres, hvilket blandt andet kom til udtryk i Frankrig under en revolution, hvor der efterfølgende kom en definition af menneskerettighederne, hvor mennesket omtales som værende frit og lige.

Der er flere forskellige versioner af, hvordan begreberne individualisme og myndighed skal forstås og udleves, og der vil derfor i det følgende blive fokuseret på en række af oplysningstidens forskellige filosoffer, som spillede en rolle i forhold til begreberne... Køb adgang for at læse mere

Idehistorisk baggrund for sekularisering

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.