I samarbejde med forældrene

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Skolen i samfundet
  • 5
  • 1728
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2009
  • 09-03-2010

Synopsis: I samarbejde med forældrene

Indledning.
Internationale undersøgelser viser, at et velfungerende samarbejde mellem skole og hjem, skaber et øget trivsels- og læringsmiljø på klasseplan og for den enkelte elev . Dina Bak, der underviser på seminariet, udtrykker erfaring med, at mange lærerstuderende står usikre overfor dette samarbejde. Som kommende lærere og selv forældre til skolebørn, ser vi skole-hjem samarbejdet som en vigtig bestanddel af lærerarbejdet. I vores ønske om at blive bedre professionelle lærere på dette område, ønsker vi med denne opgave at undersøge betingelser og udfordringer for samarbejdet mellem skole og hjem. Da emnet er meget omfattende, har vi fravalgt at beskæftige os med forældresamarbejdet på skolebestyrelsesniveau. I stedet har vi valgt at fokusere på samarbejdet mellem lærer og forældre på klasseniveau.

Problemformulering.
Med afsæt i betingelserne for skole-hjem samarbejdet i folkeskolen, vil vi belyse muligheder, udfordringer og perspektiver i samarbejdet mellem skole og hjem.


Hvad er skolens forpligtelse i forhold til skole-hjem samarbejdet?
I folkeskolens formålsparagraf fremgår det, at skolen skal samarbejde med forældrene om børnenes faglige og personlige udvikling: ”Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der (…)” . Forældrene er således tildelt en aktiv og stærk rolle, hjem og skole har en fælles opgave, både hvad angår børnenes læring og udvikling. Samarbejdet omfatter desuden at eleverne og forældrene regelmæssigt underrettes om skolens syn på elevernes udbytte af skolegangen .

I juni 2006 blev elevplanerne indført, der bl.a. har til hensigt at styrke samarbejdet mellem skole og hjem. Mange skoler bruger elevplanerne i forbindelse med skole-hjem samtalerne, og et stort flertal af lærere og forældre anser elevplanerne som et værdifuldt arbejdsredskab .

Det er vigtigt at pointere, at der ikke er udstukket en bestemt fremgangsmåde for skole-hjem samarbejdet. Det er op til de enkelte skolebestyrelser at fastsætte principperne, hvorved skole-hjem samarbejdet bliver mangfoldiggjort, skolerne har selvforvaltning på dette område .

Den autoritative og kravstillende tilgang er den der giver barnet de bedste udviklingsmuligheder. Det indebærer, at man lytter til barnet, udviser indlevelse, men samtidig påtager sig ansvaret og stiller aldersvarende krav til barnet. Det er denne opdragelsesstil, de fleste forældre i dagens Danmark på forskellige måder forsøger at efterleve . I forhold til skole-hjem samarbejdet, vil vi som lærere arbejde med børn, der bliver opdraget efter alle disse opdragelsesstile. Overordnet kan man sige, at vi møder børn og forældre, der er vant til at blive hørt og have indflydelse på eget liv.Hvilke vilkår i samfundet har betydning for skole-hjemsamarbejdet?

Det senmoderne samfund, videnssamfundet, det multikulturelle samfund er nogle af de betegnelser, der bliver brugt, når vores samtid skal beskrives. Fælles for disse er den, at samfundet har ændret sig radikalt inden for bare en generation. Der er fokus på individet, på friheden i valg af værdier og livsformer . Familiemønstret har ændret sig og er blevet mere komplekst og mangfoldigt. Det har bl.a. medført en ændring i de måder, vi vælger at opdrage vores børn på. Den amerikanske psykolog Diane Baumrind har ud fra empiriske undersøgelser beskrevet 4 forskellige opdragelsestyper, som er karakteriseret ved, om forældrene er involverede eller uinteresserede i børnene, og om kontakten udøves autoritært eller autoritativt (kravstillende).

I samarbejde med forældrene

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.