Motivation til tyskundervisning | Bacheloropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 29
  • 10094
  • PDF
  • Læreruddannelsen Vordingborg
  • 2005
  • 22-03-2006

Motivation til tyskundervisning | Bacheloropgave

Bacheloropgave i tysk om hvorfor man har tysk i folkeskolen, og hvordan motiveres eleverne til at have tysk.

Problemformulering
Hvilke kulturelle og samfundsmæssige forhold har indflydelse for valget af tysk som 2. fremmedsprog i folkeskolen i det moderne samfund, og hvordan styrkes/udvikles tyskundervisningen, så eleverne bliver aktive og motiveret i deres læreproces?

Indhold

Indledning
Emnebegrundelse
Problemformulering
Problemstilling
Begrebsafklaring
Hvad er kultur?
Det moderne samfund/opbrudssamfund/vidensamfund
Hvorfor lære tysk
Historisk og kulturelt
Fremmedsprogsundervisningens milesten
Globalisering – mulighed og risiko
Europa-Kommissionens handlingsplan
Delkonklusion
Elevernes holdning til faget tysk
Elevernes negative grundholdning
Delkonklusion
Thomas Ziehe - Ungdomskultur
Tematisering – den objektive verden
Informalisering – den sociale verden
Subjektivering – den subjektive verden
Decentrering i undervisningen
Decentrering i de sociale relationer
Decentrering i forhold til de unge selv
Delkonklusion
Fremmedsprogstilegnelse
Mit dannelsessyn og menneskesyn
Den kognitive dimension
Læring i erfaringspædagogisk perspektiv
Ad 1 Den indholdsmæssige dimension
Ad 2 Den dynamiske dimension
Ad 3 Den sociale dimension
Formål for tysk
Undervisning i tysk
Perspektivering
Overgang til ungdomsuddannelserne
Det almene gymnasium, HF, handelsskolerne.
Delkonklusion
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Problemstilling
Jeg har derfor valgt at se nærmere på hvilke kulturelle og samfundsmæssige forhold, der har haft indflydelse for at vælge tysk som andet fremmedsprog i folkeskolen ved at inddrage det historiske perspektiv som professor Roy Langer forholder sig understøttet af historikeren Uffe Østergård, ligesom jeg vil inddrage Signe Holm-Larsens artikel om fremmedsproget i folkeskolen i fortiden og i fremtiden.
Derefter vil jeg redegøre for, hvilke krav og forventninger samfundet har til vores fremmedsproglige kompetencer ved at inddrage EU-kommissionens Handlingsplan, Globaliseringsrådet og regeringens målsætning for uddannelse, og undersøge om disse beslutninger og målsætninger afspejler sig i Fælles Mål for tysk.

Med udgangspunkt i Thomas Ziehes teori om ungdomskultur vil jeg teoretisere over, hvad er det for et samfund vi skal begå os i og redegøre for, hvilken indflydelse det har på valg af undervisningsmateriale.

Jeg har undret mig over, hvorfor så mange elever i folkeskolen har en negativ holdning til faget tysk og til Tyskland. Jeg vil reflektere over om Roy Langers teori om, at det er en historisk betinget holdning, men også en holdning påvirket af medierne. Betyder forhistorien noget for eleverne i dag?
Jeg har fundet det relevant at se på nogle principper omkring læreprocesser, der anvendes i undervisningen i dag, og som kan have betydning for min kommende tyskundervisning. Jeg har valgt at beskrive den kognitive dimension af Jean Piaget, fordi han betragter viden som en konstrueret størrelse, som skabes af det enkelte individ gennem en aktiv læringsproces, og Knud Illeris's 3 læringsdimensioner, fordi han også fokuserer på de enkelte individers samspil og sociale aktiviteter.

Jeg vil redegøre for, hvorfor de fremmedsproglige kompetencer er vigtige i vores globaliserede verden, og hvordan de underbygges af Fælles Mål for faget tysk.
Jeg vil se nærmere på, hvilke krav der skal stilles til undervisningen og valg af undervisningsmateriale for at skabe rammer for oplevelse og fordybelse, således at eleverne gøres aktive, motiveret, medansvarlige for egen læring og får lyst til at deltage i tyskundervisningen i folkeskolen.

Jeg har valgt at inddrage undervisningsmaterialet Du bist Dran som et eksemplarisk eksempel på, hvordan et tysksystem kan være opbygget og opfylde de mål som er beskrevet i Faghæfte 17, Tysk, men ikke komme ind på en detaljeret vurdering af materialet, dog vil jeg kort skitsere mål og opbygning af materialet.

Jeg vil kort redegøre for Howard Gardners Mange Intelligenser (MI), som bogsystemet er bygget op om, og afspejler en undervisningsform der finder stor anvendelse i dag. Min perspektivering vil afspejle min holdning til nødvendigheden af at styrke tysk som fremmedsprog, underbygget af Signe Holm-Larsens artikel om fremmedsproget i fremtiden, og Elisabeth Benses erfaringer som gymnasielærer... Køb adgang for at læse mere

Motivation til tyskundervisning | Bacheloropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.