Evaluering i madkundskab

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Madkundskab
  • Godkendt
  • 20
  • 7641
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2006
  • 06-01-2007

Eksamensopgave: Evaluering i madkundskab

Problemformulering
Hvordan kan man i faget hjemkundskab inddrage intern evaluering, så kvaliteten i
undervisningen højnes og dermed fremmer og tilgodeser den enkelte elevs læring?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 3
Metode 3
Hvad er didaktik? 4
Intern evaluering 4
Formålet med intern evaluering 5
Evalueringstyper 6
Intern evaluering – et samspil mellem lærer og elev 6
Læringssyn i forhold til intern evaluering 7
Undervisningsdifferentiering – basis for optimal læring 9
Didaktisk del: refleksioner over teori og praksis 11
Læreforudsætninger 11
Rammefaktorer 12
Mål 12
Indhold 13
Læreprocessen 14
Vurdering 15
Refleksioner omkring intern evaluering 15
Refleksioner omkring evaluering i forhold til regeringens nye skoleforlig 17
Konklusion 18
Litteraturliste 20

Uddrag

Metode
Vores opgave handler om intern evaluering. Vi har sat fokus på kvalitet i
hjemkundskabsundervisningen samt elevernes læring. Da den almene didaktik er opgavens grundlag, finder vi det oplagt først at præcisere didaktikbegrebet. Vores udgangspunkt er Hilde Hiim og Else Hippes relationsmodel - denne rummer nogle didaktiske overvejelser, som er brugbare i forhold til vores opfattelse af en kvalitetsbevidst undervisning.
Intern evaluering finder vi særdeles relevant at kigge nærmere på, idet det er en metode, som kan være med til at højne kvaliteten i folkeskolen - ikke blot med henblik på fagligheden, men også på det sociale og personlige plan. På denne måde kan den enkelte elev blive bevidst om egen læring.
Intern evaluering vil først blive beskrevet generelt, hvorefter vi vil se på det specifikt i forhold til hjemkundskab, hvor teorien overføres. Da intern evaluering er opgavens fokus, anser vi det derfor for relevant at definere såvel intern som ekstern evaluering. Ydermere vil vi se på, hvad der gør sig gældende for en konstruktiv evaluering herunder overvejelser over formål samt diverse evalueringstyper. Den læring som vi vil forsøge at fremme gennem hjemkundskabsundervisningen, er baseret på henholdsvis vidensmål, strategiske mål og samarbejdsrelaterede mål, hvilke vi ser som grundlag for udvikling af de sociale, faglige og personlige kompetencer. I forhold til intern evaluering finder vi den operative konstruktivisme anvendelig til at fremme den enkelte elevs læring; her vil vi inddrage den tyske sociolog Niklas Luhmann og hans system- og kommunikationsteori.
Dette begrundes med, at Luhmann sætter kommunikationen og dermed forståelsesaspektet højt.
Disse vægter vi højt i forhold til en givtig evaluering.
Vi er af den opfattelse, at intern evaluering er en forudsætning for undervisningsdifferentiering og er derfor vigtig at medtænke. I den forbindelse vil vi fremhæve den russiske psykolog Lev S. Vygotskys teori om zonen for nærmeste udvikling, da vi ser hans teori som et væsentligt led i undervisningsdifferentieringen og dermed basis for læring. I den didaktiske del, hvor teori og praksis kobles, bliver lærerrollen inddraget med henblik på planlægning, gennemførelse og kritisk vurdering af undervisningen. For overskuelighedens skyld har vi opstillet relationsmodellens 6 nøglebegreber, som er udfærdiget af Hiim og Hippe. Dette være sig læreforudsætninger, rammefaktorer, mål, indhold, læreprocessen og vurdering. Disse har vi sat i relation til vores overvejelser med henblik på intern evaluering i hjemkundskab. I vores
undervisningsforløb, ”købt eller hjemmelavet mad”, inddrages intern evaluering ud fra et operativt konstruktivistisk læringssyn. (Bilag 1) I forløbet kommer vi med konkrete undervisningsforslag til, hvordan kvalitet og dermed elevernes læring kan fremmes og tilgodeses i hjemkundskab.
Aktiviteterne er inspireret af vores praktikperioder. Vi vil gøre opmærksom på, at
undervisningsforløbet er fiktivt; det er ikke afprøvet i praksis. Sluttelig har vi gjort os nogle
refleksioner omkring brugen af intern evaluering. I den forbindelse har vi taget kritisk stilling til regeringens nye skoleforlig, som bl.a. omfatter evaluering... Køb adgang for at læse mere

Evaluering i madkundskab

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.