Bacheloropgave om at være hjemkundskabslærer

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 28
  • 8717
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2005
  • 21-03-2006

Bacheloropgave om at være hjemkundskabslærer

Bacheloropgave.

Problemformulering
Hvordan kan man som hjemkundskabslærer i det senmoderne samfund forholde sig til
undervisning i faget?

Indhold

1. Indledning 3
1.2 Problemformulering 3
1.3 Metode 3
1.4. Begrebsafklaring 4
2. Lærerrollen i det senmoderne samfund 4
3. Det senmoderne samfund 5
3.1 Adskillelse af tid og rum 5
3.2 Aftraditionalisering 6
3.3. Selvet som refleksivt projekt 6
3.4 Mad som kommunikationssystem 7
3.5 System/livsverden 7
3.6 Sammenfatning 8
4. Analyse af Minervamodellen 9
4.1 Sammenfatning 15
5. Andre faktorer 16
5.1 Sammenfatning 18
6. Identifikation af undervisningssituationens elever 18
6.1 Er elevernes reaktion repræsentativ? 19
6.2 Selvrefleksion 20
6.3 Sammenfatning 21
7. Kunstneren i hjemkundskab 21
8. Faghæfte 11 og undervisningen 22
9. Konklusion 24
Tabel 1 27

Uddrag

1.3 Metode
Afsnit 2 behandler min pædagogiske tilgang til undervisning. Jeg vil her redegøre for min
forståelse af ”kunstneren”, med udgangspunkt i Martha Mottelson og Jan Borgens beskrivelse, og argumenterer for denne pædagogiske tilgang til undervisning i det senmoderne samfund. I afsnit 3 vil jeg redegøre for træk ved det senmoderne samfund, som jeg mener, har betydning for den nævnte case. Jeg vil benytte Anthony Giddens til at kaste lys over dette felt. Jeg vil endvidere bruge Roland Bartes i forhold til mad og måltider som kommunikationssystem. Desuden vil jeg introducere Jürgen Habermas' system/livsverdens begreb, for at jeg senere kan forholde dette til systemverdenens påvirkninger af vore madvaner. I afsnit 4 vil jeg foretage en analyse af Henrik Dahls Minervamodel, for at få svar på hvilke konkrete livsstile og selviscenesættelser, der er på
spil i dagens Danmark og livsstilens forhold til mad. For at få en dybere forståelse vil jeg koble Minervamodellen med Lotte Holms måder at integrere hensynet til sund ernæring. Jeg vil desuden inddrage uddrag af undersøgelsen, ”Danskernes kostvaner måltidsvaner, holdninger, sociale forskelle og sammenhæng med anden livsstil”. Endelig vil jeg koble dette til Lotte Holms betragtninger om, hvilke andre faktorer der styrer kostvanerne. Dette vil jeg gøre, for at kunne forholde mig til nogle af de kulturelle normer og værdier, der kan ligge til grund for forskellig klassifikation af mad og sammenhæng til livsstile.
I afsnit 5 vil jeg opridse en række andre påvirkninger, som kan gøre sig gældende i forhold til elevernes klassifikation af mad. Her vil jeg benytte Habermas' systemverdens motiver samt Helle Johansens kropsopfattelser. I afsnit 6 vil jeg identificere karaktertræk hos eleverne, ved at anvende analysen af Minervamodellen samt systemverdenens påvirkninger. Jeg vil endvidere forholde mig til, om den oplevede elevreaktion er repræsentativ. Slutteligt vil jeg reflektere over min egen reaktion i forlængelse af undervisningseksemplet. I afsnit 7 vil jeg beskrive hvordan man, med kunstneren som læringsstil, kan igangsætte undervisning på baggrund af den oplevede case. I afsnit 8 vil foreslå et undervisningsforløb, der har afsæt i en mindmap og som ligger inden
for målene med faghæfte 11. Afsnit 9 er en konklusion på hvordan man som hjemkundskabslærer i det senmoderne samfund kan undervise i faget, samt egne erkendelser i arbejdet med opgaven... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om at være hjemkundskabslærer

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.