Habitus, lærerroller og demokratisk dannelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 8
  • 2935
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2004
  • 26-05-2005

Eksamensopgave: Habitus, lærerroller og demokratisk dannelse

I en mini-feltundersøgelser gruppen foretog af vores lærerrolle i praktikperioden og/eller vores job, var der et emne vi alle cirklede om, nemlig elevernes demokratiske dannelse og vores rolle i forhold til denne. Vi havde således fokus på blandt andet forholdet mellem elev-og lærerstyring, skabelse af et godt demokratisk klima i klassen, brugen af vores personlighed i vores lærerrolle og anvendelsen af ”demokratiske”-pædagogikker. Vi mener at deltagelse, involvering og ansvar er vigtigt at udvikle, da demokrati er andet end blot at stemme ved folkeafstemninger. Det er endvidere et lovkrav at undervisningen bygger på demokrati. Men vi har fundet det vanskeligt at udvikle det demokratiske element i undervisningen, da eleverne møder op med forskellig habitus , da vi selv til dels slæber rundt med elementer fra den traditionelle lærerrolle og da anvendte pædagogikker afstedkommer forskellig grad af demokratisk dannelse

Uddrag

Problemstilling
Problemet er således, at der er et indbyrdes modsætningsforhold imellem væsentlige ”inputfaktorer”, der spiller ind i forhold til elevernes demokratisk dannelse. Lovkravene om medbestemmelse og demokrati i undervisningen peger i retning af en type pædagogik, mens Fælles Mål og øget fokus på faglighed umiddelbart peger i en anden retning. Samtidigt skal der tages højde for elevernes habitus, der måske peger i en helt anden retning. I vores lærerrolle og valg af pædagogik, skal vi tage højde for disse modsætningsfyldte forhold, når vi vil fremme elevernes demokratiske dannelse

Problemformulering
Vores intention er at finde lærerroller og pædagogikker, der bidrager til elevernes demokratiske dannelse, mens vi samtidigt forholder os til kravene i Folkeskoleloven og Fælles Mål og elevernes habitus.

Afgrænsning
Vi afgrænser vores diskussion til at omhandle forholdet mellem os (som lærere) og eleverne i undervisningstiden og i pauserne. Vi kommer også ind på det gensidige forhold mellem eleverne. Vi fokuserer på demokratisk dannelse, men vælger ikke at komme ind på elevråd, skolebestyrelse ol.

Fremgangsmåde
Med udgangspunkt i en kortfattet redegørelse af folkeskolens krav mht. demokrati, vil vi med Hans Jørgen Kristensen søge at belyse, de væsentlige elementer i begrebet demokratisk dannelse. Herefter vil vi se på hvilken pædagogik der kan føre til denne demokratiske dannelse. Her vil vi fremdrage hvad to væsentlige tænkere, Dewey og Freire, foreslår som demokratisk pædagogik.
På baggrund af dette vil vi efterfølgende pege på forhold i lærerrollen og lærerpersonligheden, der er i spil i undervisning og opdragelse til demokratisk dannelse. Endelig vil vi koble afsnittene sammen i en refleksion over, hvorledes folkeskolens krav om demokratisk dannelse kan udføres i praksis, med brug af udvalgte pædagogikker og lærerens bevidsthed om egen rolle. Afslutningsvis vil vi søge at konkludere på baggrund af problemformuleringen... Køb adgang for at læse mere

Habitus, lærerroller og demokratisk dannelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.