Undervisning i geometri i 3. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 16
  • 6725
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 23-02-2005

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Undervisning i geometri i 3. klasse

Undervisningsplan/undervisningsforløb i matematik vedr. geometri på mellemtrinnet.

Problemformulering

Vi vil give en analyse af børns vilkår i samfundet i dag, og derud fra vurdere, hvilken betydning det har for undervisningen generelt og specifikt i matematik.

Vi vil give en analyse af, hvordan børn erfarer set ud fra vores opfattelse, for derved at nå frem til en vurdering af, hvordan vi opnår de optimale indlæringsvilkår.

Vi giver et bud på, hvordan man opfylder både faglige og pædagogiske mål for undervisningen, som Folkeskoleloven lægger op til?
Folkeskoleloven lægger op til øget undervisningsdifferentiering, udvikling af den enkelte elevs alsidige personlige og faglige egenskaber, fantasi, erkendelse, demokratisk deltagelse og lyst til at lære.

Hvordan opnår vi, at vores undervisning bliver til læring i de enkelte elevers bevidsthed?

Indhold

Indledning s. 2
Problemformulering s. 4
1. Pædagogiske overvejelser:
1.1 Børns vilkår – i samfundet og skolen (rent faktiske forhold). s. 5
1.2 Vores utopia – det vi gerne vil arbejde hen imod s. 5
2. Didaktiske overvejelser:
2.1 Hvordan bliver undervisningen til læring? s. 6
2.2 Hvilke elementer bør undervisningen konkret indeholde? s. 7
2.3 Hvilke problematikker kan man risikere at støde ind i undervejs? s. 8
3. Fagdidaktiske overvejelser: s. 8
3.1 Geometriens placering i matematikundervisningen s. 9
3.2 Formål, metodevalg m.m s. 9
4. Undervisningsplan – et forløb om geometri i 3. klasse:
4.1 Overordnet forløb (5 uger, 20 timer) s.10
4.2 Det intensive forløb (3-4 timer) s.12
5. Evaluering:
5.1 Hvilken evaluerings form egner sig bedst til vores form for
undervisning, og i forhold til eleverne i 3. klasse?
Hvordan sikrer vi os, at der finder læring sted s.14
6. Konklusion, vurdering. s.15
Litteraturliste s.16

Uddrag

Indledning:
Valget af emne til vores undervisningsplan faldt på geometri på 3. – 4. klassetrin. Valget af netop det klassetrin er truffet på baggrund af overvejelser omkring den kommende praktikperiode; vi skal planlægge et undervisningsforløb af 5 ugers varighed (4 timer ugentligt) i en 3. klasse i februar – marts, og vi finder det derfor meget relevant at beskæftige os med netop det klassetrin.

Emnet geometri har vi valgt dels ud fra interessemæssige årsager, men også fordi det lægger op til projektorienteret arbejde. Geometriske størrelser finder vi overalt i vores hverdag. Hvilket gør det muligt at inddrage elevernes egne erfaringer direkte i undervisningen og drage emner fra elevernes hverdag frem.

Der vil være god mulighed for, at vi kan afprøve forskellige arbejdsmetoder, og inddragelsen af konkrete materialer en oplagt i et velovervejet omfang.

Da geometri er et emne, som eleverne allerede har godt kendskab til, må vi gå ud fra, at de er blevet grundlagt en fælles sprogbrug inden for emnet. Vi håber på at kunne have nytte af denne fælles forståelsesramme, og så udvikle elevernes sprog, så de kan blive i stand til at beskrive deres forestillinger om omgivelserne.

Opgaven har vi valgt at bygge op, så den afspejler vores arbejdsproces i store træk. Derfor starter vi med indledende afsnit om vores pædagogiske og didaktiske overvejelser. Det har været utrolig vigtigt for os at få gjort os nogle tanker omkring børn – deres måde at erfare og lære på. Vi har gjort os mange tanker omkring skolens rolle – opdragelse, undervisning og læring. Denne proces har været nødvendig for, at vi i fællesskab har kunnet danne os en mening om, hvordan undervisningen bør foregå, hvad vores mål er, og hvordan vi når dem.

Vi har haft brug for at gøre os nogle overordnede pædagogiske og didaktiske overvejelser, før vi har kunnet tage de faglige briller på og give et mere kvalificeret bud på tilrettelæggelsen a f et undervisningsforløb. Både metodevalg, materialevalg og evalueringsform m.m. er nemlig foretaget på baggrund deraf.

Ned gennem opgaven bevæger vi os altså i et spændingsfelt mellem didaktik og fagdidaktik – en udvikling der skal til, for at vi kan give en velovervejet begrundelse for vores faglige valg som kommende faglærere i matematik... Køb adgang for at læse mere

Undervisning i geometri i 3. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.