Frokostmåltidet og sundhed og livskvalitet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Madkundskab
  • Godkendt
  • 18
  • 6327
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2004
  • 28-09-2004

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Frokostmåltidet og sundhed og livskvalitet

Eksamensopgave i madkundskab om frokostmåltidet.

Problemformulering
Hvordan kan vi i hjemkundskabsundervisningen, med udgangspunkt i frokostmåltidet, gøre eleverne bevidste om madkulturens betydning for sundhed og livskvalitet?

Indhold

Problemformulering
Indledning
Dannelsesidealet i den danske folkeskole
Den kompetenceudviklende skole
Familien og måltidet
Påvirkninger af kostvaner
Danskernes kostvaner
Sundhed, trivsel og indlæring
Madpakken
Madkulturen i den danske folkeskole
Frokostmåltidet i skolen
Et pædagogisk dannelsesprojekt
Hjemkundskab som dannelsesfag
Tilrettelæggelse af et undervisningsforløb
Undervisningsforløb
1 gang: Introduktion. Samtale i klassen.
2 gang: Varedeklaration
3 gang: Hjemmelavet contra industrifremstillet mad
4 gang: Ernæringsforbedring
5 gang: Den sunde madpakke
6 gang: Fysiske rammer for måltidet
Undervisningsforløb i frokostmåltidet:
Litteraturliste:

Uddrag

Indledning
Folkeskolen har altid haft en vigtig dannende og kulturbærende tradition at varetage, men med de store ændringer som finder sted i familie- og samfundsmønsteret, er denne tradition nu mere vigtigt end nogen sinde. Det er vores job som folkeskolelærere at bidrage til ”den enkelte elevs alsidige personlige udvikling”, og vi må ligeledes sørge for, at eleverne ”opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle”. Dette er centrale aspekter for undervisningen i nutidens skole, og heri spiller hjemkundskabsfaget en central rolle. Det praktiske arbejde med madkultur (madlavning og måltider) såvel som det teoretiske (undervisning) kan støtte skolen i dens egentlige formål, nemlig læring og dannelse.

---

Madkulturen i den danske folkeskole
Mad og måltider er en fast bestanddel af børn og unges hverdag i skolen, selvom der i folkeskoleloven ikke findes nogle retningslinier herfor. Det er ikke formuleret nogen steder, hvordan spisningen skal foregå; hvor, hvornår og hvad der skal spises. Det er op til hver enkelt skole at arrangere skoledagen således, at der bliver plads til det fornødne måltid. I sundhedsstyrelsens rapport ”Mad og måltider som en del af skolens hverdag” fra 1999 beskrives og analyseres de erfaringer, som 10 skoler har gjort sig med deres mad- og måltidsordninger. Materialet bygger på en sociokulturel undersøgelse, som Sundhedsstyrelsen gennemførte i perioden december 1998 til februar 1999, hvor der med udgangspunkt i de fungerende madordninger diskuteres hvilke muligheder, der knytter an til organisering og afvikling af skolemåltider
(Sundhedsstyrelsen: 1999).

---

Undervisningsforløb
1 gang: Introduktion. Samtale i klassen.
· Introduktion af forløbet ”Frokost”. Hvad skal der ske osv.
Der snakkes historie og traditioner i forbindelse med dansk frokost. Heri inddrages sundhedsmæssige, etiske og æstetiske aspekter. Læreren giver et kort rids af madpakkens historie i Danmark. Der diskuteres i klassen.
Samtalen ledes hen på sundhed. Hvad er sundhed? Hvornår lever man sundt? Hvad betyder sundhed for eleverne og for den enkeltes trivsel og livskvalitet? Eleverne introduceres for det positive og brede sundhedsbegreb.
· Teori: Ernæringsrigtig kost. Læreren laver oplæg om ernæringsrigtig kost. Herunder inddrages madpyramiden, ”6 om dagen”, Tallerken-modellen mm. Eleverne skal her opnå forståelse for hhv. proteiner, kulhydrater, fedt og fibres funktion. En viden de skal gøre brug af senere i forløbet for at vurdere og gennemføre en måltidssammensætning... Køb adgang for at læse mere

Frokostmåltidet og sundhed og livskvalitet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.