Bacheloropgave om formidling og fagfaglighed

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Historie)
  • Godkendt
  • 28
  • 10645
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2004
  • 28-10-2004

Bacheloropgave om formidling og fagfaglighed

Bacheloropgave i historie om formidling og fagfaglighed - anvendelse af historisk fiktion i historieundervisningen.

Problemformulering
Hvad skal eleverne med historie i folkeskolen, og hvad er en kvalificeret historieundervisning med hensyn til tilegnelse af kundskaber, færdigheder og formidlingsformer? Hvad kan den historiske fiktion anvendes til i historieundervisningen og hvori består dens styrker og svagheder?

Indhold

Problemformulering 5
Skolens formålsparagraf 5
Handlekompetence og demokratisk dannelse 7
Historiebevidsthed – et historiedidaktisk nøglebegreb 9
Historiedidaktik – en historisk indførsel i didaktikkens nøglebegreber 9
Historiebevidsthed – det nye nøglebegreb 10
Fortolkning af fagformålet for skolefaget historie 12
Selvforvaltning – en forudsætning for historiebevidsthed som didaktisk
Nøglebegreb 14
Den historiske fortælling 20
Historie, fiktion og undervisning 21
Historisk fiktion – én definition 23
Vurderingskriterier – fem historiske dimensioner 24
Konklusion 26
Litteraturliste 28
Internet 29
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Skal eleverne tilegne sig en målbar viden, eller er sigtet, med skolens virke, historiebevidsthed, handlekompetence og demokratisk dannelse? Som historielærer skal man forholde sig til dette spørgsmål og følge aktivt med i debatten, der foregår på de højere læreranstalter og i samfundet, for derigennem at hente viden og inspiration med henblik på at videreudvikle fag og praksis. I efteråret 1992 interviewede en traditionstræt historiker, Bent Blüdnikow, tre nypromoverede doktorer, hvilket satte gang i en debat i dagspressen. Doktorerne, Lotte Hedeager, Henrik Stevnsborg og Birgitte Possing rettede et direkte angreb mod den traditionsrige historieskrivning, som de karakteriserede som ”redelig, men kedelig.” De tre opfordrede deres kolleger til fornyelse i retning af en mere litterær og dramatiserende historieskrivning, og de mente, at historikerne kunne tage ved lære af de etablerede romanforfattere.

---

Historiebevidsthed – et historiedidaktisk nøglebegreb
I ovenstående udlægning af skolens formålsparagraf har jeg givet udtryk for min opfattelse af, i lighed med folkene bag udarbejdelsen af fagformålet for historie, at historiebevidsthed er en forudsætning for demokratisk dannelse.
Jeg vil i dette afsnit arbejde videre med historiebevidsthedsbegebet for derigennem at belyse dets egenart, da det er en forudsætning for at give et kvalificeret bud på en fortolkning af fagformålet for historie, som jo netop har historiebevidsthedsbegrebet som sit centrale historiedidaktiske nøgle-begreb. Historiebevidsthedsbegrebet, mener jeg, bør ses i lyset af det forgangne historiedidaktiske nøglebegreb ”Historieundervisningens teori” for virkelig at få en grundig forståelse af historiebe-vidsthedsbegrebets skelsættende betydning for historieundervisningen i folkeskolen i dag.
Jeg vil i det følgende sætte fokus på historiedidaktikkens nøglebegreber set ud fra et historisk perspektiv.

Historiedidaktik – en historisk indførsel i didaktikkens nøglebegreber
I løbet af de sidste par årtier er der sket et op- eller nybrud i den historiedidaktiske tænkning.
Det historiedidaktiske nøglebegreb er ikke længere som det var op igennem 60'erne og starten af... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om formidling og fagfaglighed

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.