Forældresamarbejde med tosprogede forældre

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Eksamensopgave: Forældresamarbejde med tosprogede forældre

Eksamensopgave i Specialpædagogik.

Opgaven er bygget op på en case. Den handler om samarbejde med tosprogede forældre når deres barn skal have et special tilbud. Opgaven handler også om inklusion/ekslusion i folkeskolen og det magtsystem forældre møder når deres barn bliver diagnosticeret.

Problemformulering
Hvordan etableres et frugtbart samarbejde mellem lærer og tosprogede forældre ud fra ovenstående case? Hvilke overvejelser bør læreren gøre sig i dette samarbejde og på hvilken måde kan dette påvirkes af ydre instanser?

Casen omhandler en albansk pige, der ofte er urolig i timerne.

Underviserens kommentar

Gennemarbejdet opgave! Et område der trænger til at blive belyst!

Indhold

1. Indledning
2. Case
3. Problemformulering
4. Barnet bag adfærden
5. Forventninger til forældrene
6. Samarbejde mellem skole og hjem
7. Magtens facetter
8. Forældresamarbejdet i en individ og kollektivt orienterede skole
9. Sammenfatning
Litteraturliste og links

Uddrag

1. Indledning
Fire ud af fem lærere i folkeskolen oplever, at have problemer i samarbejdet med tosprogede forældre, viser en undersøgelse foretaget af Folkeskolen . Da jeg var i min anden års praktik på Nordre skole i Svendborg oplevede jeg samme problematik, at lærerne fandt netop dette samarbejde svært. Følgende case er fra min anden års praktik.

2. Case
I min opgave tager jeg udgangspunkt i min praktik. I min klasse er der en albansk pige på 11 år ved navn Fatima. Lærerne giver udtryk for at Fatima er urolig i timerne og at hun ofte ender i konflikter med de andre elever. Desuden er hun lige blevet diagnosticeret med generelle indlæringsvanskeligheder, da skolen var bekymret for hendes faglige og sociale udvikling. Lærerne mener at den almene skole ikke kan rumme hendes udfordringer. De fortæller mig ligeledes at
hendes forældre var meget unge da de stiftede familie og at de kom til Danmark som krigsflygtninge. De har 4 børn som er kendte af den sociale forsorgs instans, og der ses ved børnene et gentagende adfærdsmønster. Ligeledes har alle børn fagligt ringe forudsætninger. Skole/hjem samarbejdet er så godt som ikke eksisterende, da forældrene sjældent møder op til forældremøder eller deltager i sociale arrangementer på skolen.

4. Barnet bag adfærden
Når en elev ikke fungere optimalt i skolen, må læreren som udgangspunkt stille sig selv spørgsmålet ”hvorfor” for derved at overveje hvorledes problemet skal gribes an og hvordan der skal sættes ind.
En måde hvorpå vi kan forsøge at forstå baggrunden for elevens reaktioner er ifølge Ib Hedegaard Larsen via Abraham Maslows behovspyramide .
Maslow er optaget af at forstå hvordan der ligger et kompleks af grundlæggende behov bag vores adfærd. Han taler om følgende 5 behov: de fysiologiske behov, behovet for tryghed og sikkerhed, behovet for kærlighed og social tilknytning, behov for anerkendelse og positiv selvopfattelse og til sidst behovet for selv- realisering. Behovene opdeles yderligere i to kategorier; mangelbehov og... Køb adgang for at læse mere

Forældresamarbejde med tosprogede forældre

[1]
Bedømmelser
  • 18-02-2013
    Skrevet af Lærerstuderende på 4. år
    God opgave. Meget relevant og godt gennemarbejdet emne.