Pædagogisk speciale om forældresamarbejde

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Pædagogisk speciale
  • 19
  • 9105
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2000
  • 14-11-2000

Pædagogisk speciale om forældresamarbejde

Pædagogisk speciale om forældresamarbejde i indskolingen.

I den sidste tid har der været en del "verbal mudderkastning" mellem lærere og forældrene. Forældrene beskyldes for at have fralagt sig ansvaret for deres børns opdragelse og omvendt beskyldes skolen og lærerne for ikke at kunne styre eleverne.
Hvordan skaber man et godt,ligeværdigt og konstruktivt forældresamarbejde?

Dette vil jeg belyse ud fra følgende underpunkter:
• Børns opvækstvilkår i dag / familien i dag
• Forældresamarbejdet før og nu
• Hvordan fordeles ansvaret for opdragelsen?
• Krav og forventninger:
Kan skolen stille krav til forældrene - og omvendt?

Indhold

Indledning/emnevalgsbegrundelse:
Problemformulering
Generelle overvejelser over børns opvækstvilkår/familien i dag:
Forældresamarbejdet set i historisk perspektiv:
Hvordan fordeles ansvaret for opdragelsen:
Krav og forventninger:
Forældres krav til skolen – og skolens krav til forældrene.
Klasselærerens opgaver i begynderundervisningen:
Undervisningsdifferentiering
De demokratiske idealer:
Samarbejde teoretisk set:
Kan man forberede sig på forældresamarbejde?
Skole-hjem samarbejdets tre niveauer:
Udgangspunktet for dialogen og samarbejdet:
Forældremøder:
Forældregruppen som netværk.
Hvis/når der opstår konflikter:
Afrunding
Litteraturliste
Fremlæggelse af pædagogisk speciale i almen didaktiktimerne d. 13.11.2000.
Bilag 2
Det første forældremøde
Bilag 3
Det første forældremøde

Uddrag

Problemformulering:
Samarbejdet mellem skole og hjem ligger som en forudsætning i folkeskoleloven, der i § 1, stk. 1 nævner, at ”Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige, personlige udvikling.” og i § 2, stk. 3 står der: ”Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål”.

I projektplanen for Folkeskolen år 2000 under fokuspunkt 6 ”Forældre og skole” lægges der op til et udvidet forældre-samarbejde. ”I år 2000 skal dialogen mellem hjem og skole i højere grad inddrage spørgsmål vedrørende skolens undervisning og vurdering af skolens arbejde.”
I mine praktikker har jeg ofte hørt lærere give udtryk for den holdning, at skolen – repræsenteret ved lærerne – pr. definition er rigtig, og at forældrene som udgangspunkt er forkerte, eller i det mindste besværlige, eller i det allermindste forhåbentligt modtagelige for fornuft – altså skolens fornuft.

Også mange forældre går ind til skole-hjemsamarbejdet med forbehold. De er bange for at komme til ulejlighed og for at deres henvendelse opfattes som kritik og utidig indblanding. Jeg tolker denne gensidige mistillid som et udtryk for usikkerhed. Hverken lærere eller forældre ved, hvad den anden part forventer eller kræver. Derfor er det vigtigt at få klargjort disse krav og forventninger, for det er temmelig problematisk at etablere et samarbejde, hvis udgangspunktet er mistillid.
Vi er af folkeskoleloven forpligtet til at samarbejde med forældrene, men det kan ikke være en begrundelse i sig selv, da man ikke kan gennemføre et ideelt forældresamarbejde, hvis det betragtes som en sur pligt.

Hvilke muligheder har klasselæreren for at etablere et godt, ligeværdigt og konstruktivt forældresamarbejde i indskolingen, således at eleverne gives de bedste udviklingsbetingelser både personligt, fagligt og socialt?... Køb adgang for at læse mere

Pædagogisk speciale om forældresamarbejde

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.