Sociologi i undervisningen i samfundsfag

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 13
  • 3801
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2008
  • 21-09-2008

Undervisningsforløb: Sociologi i undervisningen i samfundsfag

Opgave i samfundsfag om fagdidaktisk opgave i sociologi.

Problemformulering
Hvad skal læreren gøre sig af overvejelser om metode inden, undervejs og efter et
undervisningsforløb?
Hvilke redskaber og færdigheder skal eleverne tilegnes for selv at kunne arbejde med
samfundsfaglige problemstillinger?
Hvordan kan man undervise i sociologi i samfundsfag?

Indhold

Emnebegrundelse og problemformulering 3
Lærerens metodevalg og didaktiske overvejelser 4
Overvejelser inden undervisningsforløbet 4
Delkonklusion 5
Elevernes arbejde med samfundsmæssige problemstillinger 6
Eksempel på tilrettelæggelse af undervisningsforløb 6
Undervisningsmetoder i undervisningsforløbet 7
Delkonklusion 8
Didaktisk metode i praksis 9
Didaktiske overvejelser ud fra metode og Fælles Mål 9
Eksempel på gennemførelse af et undervisningsforløb 10
Delkonklusion 11
Konklusion 12
Lærerens metodevalg og didaktiske overvejelser 12
Elevernes arbejde med samfundsmæssige problemstillinger 12
Didaktisk metode i praksis 13
Litteraturliste 14

Uddrag

Emnebegrundelse og problemformulering
I denne opgave vil vi arbejde med arbejdsformer og metode indenfor sociologi i samfundsfag i folkeskolen. Vi vil se på både, hvordan eleverne kan arbejde i faget og vi vil komme ind på hvilke didaktiske overvejelser læreren skal gøre sig for at undervise i faget. Endeligt vil vi komme ind på, hvordan man kan undervise i sociologi i samfundsfag i folkeskolen. Generelt set kan man sige, at arbejdet med sociologi i samfundsfag i skolen ikke er en selvstændig disciplin, men et område, der bliver arbejdet med bredt udover de forskellige undervisningsforløb gennem 8. og 9. klasse.

---

Undervisningsmetoder i undervisningsforløbet
Når selve undervisningsforløbet er i gang bør læreren vælge nogle undervisningsmetoder, som sikrer at elevens alsidige personlige udvikling stimuleres. Ved brug af forskellige læringsformer og varierede metoder kan dette opnås, da eleverne tilegner sig forskellige færdigheder ved brug af forskellige arbejdsmåder. En måde er følgende metode, som tager udgangspunkt i en
progressiv/fremadrettet udvikling hos eleven.
Først skal elevens iagttagelsesevne skærpes, således at eleven bliver i stand til at se forskellige problemstillinger i samfundet. Dernæst skal eleven mestre at kunne beskrive det iagttagede, både mundtligt og skriftligt, dette er med til at sikre formidlingsperspektivet. Ved at formidle det iagttagede videre til andre, vil ens egen forståelse af dét alt andet lige blive skærpet. Den næste ...

---

Eksempel på gennemførelse af et undervisningsforløb
I dette afsnit vil vi komme med konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med sociologi i samfundsfag.
Læreren vælger et overordnet emne, i dette tilfælde social arv. Herefter går eleverne i gang med at arbejde i de førnævnte faser, hvor de udfærdiger egne problemstillinger, diskuterer dem såvel i grupper som plenum, dette munder efter dialog og argumentation til sidst ud i en konkret fælles problemformulering for klassen... Køb adgang for at læse mere

Sociologi i undervisningen i samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.